Groei is een wonderlijke, gezonde fase in het leven en de natuur, maar evengoed in de economie. Het is een overgangsfase naar volwassenheid, naar wasdom. Weten wat ontplooid wil worden, zonder precies te weten wat er komen gaat, is leren effectief te zijn en op de juiste manier en op het juiste moment leren geven. 

Het cyclische proces wat het mensenleven ons toont beweegt zich onafgebroken tussen de aspecten van groei, bloei, verval en transformeren. Iemand in de ‘herfst’ van zijn leven heeft andere vragen dan iemand in de ‘lente – fase’ van het leven. Gemeenschappelijk delen zij het aarden of gronden. Gronden is belangrijk voor een stevige basis, kijk maar naar bomen, de meest indrukwekkende plantsoort die we kennen. Bomen zijn geweldige hoeders van het aardse leven en houden voor een groot deel het wereldklimaat in evenwicht…..

Langzaamaan laat de herfst zich zien in beginnende vlammende en kleurende bladeren aan de bomen voor zij op de wind wegdwarrelen. De natuur maakt zich op voor afdaling in de Onderwereld, de wereld van het onbewuste om daar los te laten wat niet meer vruchtbaar is om op een later moment weer, aangetrokken door de Zon, vernieuwd uit de moederschoot tevoorschijn komt. Dit natuurbeeld kun je toepassen op Tzolkin, een gele kleur staat voor het rijpen, zoals appels en peren rijpen aan bomen totdat ze rijp genoeg zijn om geconsumeerd of verder verwerkt kunnen worden. Voorafgaand aan de gele kleur, was er de blauwe, de witte en een rode golf, zij vormen samen een cyclus rondom een heel eigen thema. Deze kleurencyclus van de rode Slang richtte de aandacht voornamelijk op de wijsheid van je lichaam en het stromen van levensenergie langs de ruggengraat. Ons lichaam als tempel van de geest leert ons de waarde van toewijding, aandacht, overgave en ontvankelijkheid. Ons lichaam leert ons de taal die wijzer is dan de wil, ons lichaam is instrument van het bewustzijn. Ons lichaam is een afbeelding (projectie) van onze geest en vertoont disharmonische verschijnselen zodra er verstoringen in onze levenshouding, mentaliteit en denken optreden. Die verstoringen, hebben maar al te vaak te maken met onze kinderjaren en het afgeleerd hebben onbevangen open te staan voor wat ons toekomt, wij oordelen over van alles en nog wat of gaan ons te buiten aan kickjagerij.

Vanuit deze gele golf mag je meenemen dat gedachten krachten zijn en Boeddha leerde al dat alles wat we zijn het gevolg is van wat we hebben gedacht. Je leven is de perfecte spiegel van je gedachten, overtuigingen en dominante mentale houding en waar je in vorige golven of Dagfluisters geen inzichten vond in het pakhuis van je diepgewortelde overtuigingen kan dit zeker te maken hebben met wat tegenwoordig ‘de moederwond’ wordt genoemd en leeft in de buik, de onderste chakra’s. Emotionele verwaarlozing betekent dat je ouders je emoties niet hebben opgemerkt, er geen aandacht aan hebben besteed of er niet adequaat op hebben gereageerd. Dit kan grote gevolgen hebben voor de rest van zijn/haar leven, immers het uiten en delen van emoties maakt dat je je verbonden kunt voelen met anderen. Dit gaat niet zozeer over een laag zelfbeeld, maar over het feit dat een onrealistisch zelfbeeld hebt. Wanneer je met je hoofd in de wolken loopt sta je niet met beide benen op de grond. Durf het aan deze artikelen niet meer te beleven als tijdbericht en verder te kijken dan de energie van je geboortedag, er is zoveel meer…..Jezelf durven uitspreken in vertrouwen en verbondenheid, dat is wat zin en betekenis geeft aan ons leven. Welke bijdrage verwacht je van de ander, van mij?

Daarbij is inzicht in karma niet onbelangrijk, in je kinderjaren wordt karma geactiveerd die je zelf mag leren aflossen. Karma is onderdeel van een ingenieus plan wat de ziel, met name in de kindertijd, creëert om pijn te kunnen helen. Karma, een woord uit het Sanskriet (een Oudindische taal), betekent zoiets als ‘daden’ of ‘handelingen’. Karma heeft te maken met reïncarnatie. Er wordt mee bedoeld dat allerlei gebeurtenissen uit een vorig leven op de een of andere manier doorwerken in het huidige leven. Maar de wet van karma is veel complexer dan een eenvoudig strafpuntensysteem. Karma zorgt niet alleen voor rampspoed, maar zorgt er ook voor dat je op een bepaald moment de vruchten kunt plukken van goede daden in het verleden. We zetten dat zelf in gang: we weten onbewust wat we gedaan hebben en we worden als een magneet weer naar eenzelfde soort situatie teruggetrokken om iets goed te maken of de beloning te krijgen voor wat we goed gedaan hebben. Het doel van karma is dat het evenwicht weer hersteld wordt ook al weten wij vaak niet wat precies hersteld wil worden. Zoals Saturnus het archetype is van karmische processen, zo is Uranus de planeet die inzicht geeft in de collectieve processen waar de mens mee verbonden is. Cheiron die zijn baan tussen deze twee heeft lopen is de bemiddelaar tussen deze twee energieën….Cheiron, de niet geheelde wond,  representeert de niet-verbondenheid met de spirituele wereld. 

Mij lijkt het een betere optie om te beseffen dat karma begint bij wat je nu doet. Je kunt nadenken over de gevolgen van wat je doet en bewuster stoppen met ruzie maken, oordelen of anderen straffen of corrigeren en je af vragen wat jezelf van die ervaringen je te leren hebben. Het ontroerde mij te lezen dat dit de lijfspreuk is van Barack Obama – “The arc of the moral universe is long, but it bends towards justice.”

tekst gaat verder onder de afbeelding….

 

Ons karma bevat dus al die levenslessen en al die levenservaringen die wij heel concreet nodig hebben om een beetje wijzer te worden. Karma is een kans om je te ontwikkelen dus, en géén straf! Het is een zeer zorgvuldig ‘plan’ waarin tot ca. je 26/28e alles in het leven daartoe geleid wordt dat de wetten van karma volop in werking kunnen treden om zich daarna te kunnen ontvouwen. Wat er vanaf het 50/52e levensjaar gebeurd heeft (meestal) niet zoveel meer met karma te maken, maar behoort tot de vrije keuze van de mens. Zo zou je je kunnen verdiepen in het karma tussen landen en werelddelen onderling, waar we nu veel mee te maken hebben. Het land, of beter gezegd de bevolking of maatschappij waarin je opgroeit, wil je helpen om je pijn naar boven te halen en de lessen te leren die de ziel voor je heeft uitgekozen. We praten in onze tijd wel veel over karma en reïncarnatie, maar nu gaat het erom, om die inzichten ook heel concreet een plaats in je leven te geven.

Liefde en macht gaan niet samen

Vandaar dat geel Zaad ons eraan herinnert dat je zintuigen, vermogens gereedschappen en talenten bevatten die je bij de geboorte meegekregen hebt. Niet alleen om problemen of karma op het spoor te komen, maar juist om verbinding te kunnen maken met je medemens van hart tot hart opdat we niet blijven hangen in onvolwassen gedrag. Fouten maakt ieder mens en zijn rijke momenten in het leven, ze helpen je tot inzicht te komen. Daarvoor mag je goed je zintuigen gebruiken, je zintuigen ontwikkelen, heropvoeden als je negativiteit ontdekt en inzien dat de intolerantie voor andersdenkenden meer over jou en jouw geschiedenis vertelt dan over de ander.

Het doel van deze cyclus brengt ons bij de gele Krijger energie. Traditionele vertalingen van de gele Krijger, Cib zijn o.a. uil, gier en spin. Als de 16e van de 20 stammen, wordt Cib beschreven in de Mayan Factor als: ‘Kosmische Kracht, het vermogen om contact te maken en te communiceren met Galactisch Bewustzijn’ – de glief van Cib vertegenwoordigt dan ook na het ontcijferen van het hiërogliefenschrift de code of archetype van ‘het kosmische vraagteken’ en de kleur GEEL vertegenwoordigt de kracht van de ZUIDELIJKE richting die ons de energie schenkt van ‘RIJPEN’, enkel door het rijpen aan ervaringen ontwikkelen wij de zuivere intuïtie.

De twaalf zintuigen, poorten naar de ziel

Door middel van de zintuigen komen we in contact met onszelf en met de buitenwereld en hebben daar gedachten bij. Door de opgeslagen negativiteit in jezelf te heropvoeden worden zintuigen zaden van onze vermogens of anders gezegd leraren van de mensheid bij het gevoel of intuïtie ontwikkelen om innerlijk ‘bewogen’ te raken en innerlijk anderen aan te voelen in lief en in leed. De twaalfzintuigen theorie heeft Rudolf Steiner al lang geleden geïntroduceerd en is later door anderen aangevuld als hulp bij de opvoeding.
De twaalf zintuigen die Steiner onderscheidt, vallen uiteen in drie groepen (denken, voelen, willen). Hij onderscheidt zintuigen die zijn gericht op het waarnemen van:

• het eigen lichaam: tastzin, levenszin, bewegingszin en evenwichtszin
• de omgeving: reuk, smaak, zien en temperatuur
• de niet-fysieke, geestelijke omgeving: gehoor, spraakzin, denkzin en ik-zin

Zintuigen ontwikkelen zich in drie perioden van zeven jaar (0-7 jaar, 7-14 jaar en 14-21 jaar). Je kunt met dit schema naar je eigen kleuren in Tzolkin kijken en ontdekken bij welke kleur het denken/voelen/willen past, als je dat weet kun je op onderzoek uitgaan en de passende 3 groepen zintuig-ontwikkeling erbij leggen. Zo vind je inzicht in eventuele storingen die zijn opgetreden en kun je met hulp van de bijbehorende zegels en tonen alsnog de ontwikkeltaken oppakken. Elke periode van 13 jaar staat de mens voor nieuwe ontwikkelingstaken en de zintuigen spelen hierin een belangrijke rol. Onze fysieke zintuigen zijn gericht op de eigen lichamelijkheid, het zijn helpers om op aarde te komen en bezit te nemen van het lichaam. (incarneren). Ziele zintuigen zijn zintuigen als bijvoorbeeld geur, smaak, kleuren en warmte/kou gewaarwording en Sociale zintuigen zijn zintuigen die we ontwikkelen door gevoelig te worden voor de kracht die achter onze woorden schuilt, de toon die jouw muziek maakt. Er is dus geen enkele andere manier waarop wij de informatie en boodschappen over ons leven op aarde krijgen dan via de eigen zintuigen, het is de voedings- en ervaringsbodem van ons denken. Onze gedachten kunnen we niet zien en niet vastpakken en toch geloven we meestal wel onze eigen gedachten, zonder deze te toetsen aan de feiten. Zie jij de baby op de afbeelding?

 

 

Zoals je weet heeft elk mens innerlijk een soort blauwdruk, die bepalend is voor de manier waarop alle processen zich afspelen. Het is te simpel om deze blauwdruk de DNA-structuur te noemen, omdat hij in werkelijkheid veel gecompliceerder is. Deze blauwdruk wordt ook wel het astraallichaam genoemd. het astraallichaam bevat talloze beelden, die de innerlijke processen aansturen. Vanaf onze 21e levensjaar staat de ontwikkeling van dit astraallichaam, ook wel ziel genoemd, centraal: wat denk je, wat voel je en wat wil je, speelt een belangrijke rol die je zover kunt brengen dat je denken, voelen, willen gaat omvormen tot imaginatie (helder zien) inspiratie (helder horen en voelen) en intuïtie (helder willen). Het denken, voelen, willen kun je ook beschrijven als gewaarwordingsziel, verstands-/gemoedsziel en bewustzijnsziel. Een gelouterde ziel, de ziel die door de katharsis is heengegaan en zich niet meer richt op wat een lust voor oog en oor is, wekt de geestkracht; je gaat passioneel handelen. Passie is een sterke drijfkracht, het is als de brandstof in onze motor, die ons in vuur en vlam zet voor onze zielstaak (missie).

Onze zintuigen staan met dit astraallichaam in verbinding, waardoor we kunnen waarnemen. Het is daarbij zinvol om in te zien dat het verband tussen de dagen van een mensenleven en tussen de oorzaken en de gevolgen die zich op die dagen met elkaar verbinden de ‘biografie op korte termijn’ kunnen noemen. De verbanden van oorzaken en gevolgen die zich tussen verschillende levens afspelen en zich in één bepaald leven voltrekken zou je een ‘biografie op lange termijn’ kunnen noemen. In feite lopen in elk leven deze biografie op korte termijn en op lange termijn door elkaar heen, zodat het een ontwikkeld onderscheidingsvermogen vraagt om de oorzaken en gevolgen op korte en lange termijn van elkaar te kunnen onderscheiden.

Iedereen zijn eigen wereld?

Let eens op hoe vaak je ergens bent en omgevingsfactoren buitensluit, niet eens opmerkt, met je ratio gaat labelen of koestert als lust met dierlijke agressie. Leer te zien hoe, aan wie je, wanneer en wat mag geven! Helaas hebben de meeste mensen al jong trucjes ontdekt en beschermingsmechanismen opgebouwd die ervoor zorgen dat je niet meer opmerkt wat je ooit buitengesloten hebt. Door al die vormen van afsluiten verhullen we onszelf, geloven in onze eigen gedachten en hebben een schild om ons heen gebouwd waardoor de poort van het NU ver weg lijkt. Instinctieve beschermingsmechanismen staan altijd garant voor het niet toelaten wat in het hier en nu in jou verschijnt, terugkeren naar je lijf en de taal van je lichaam leren verstaan brengt lichaamsbewustwording. Je bewust worden hoe je je levensenergie gebruikt, je drijfveren kennen en weten hoe fysiek de intimiteit is die je gestalte wil geven tussen jou en de ander. Dat geldt vanzelf ook voor seksualiteit, de fysieke oerenergie. Seksualiteit is pure lichamelijkheid, met hoe je de ander vindt voelen, klinken, ruiken en is teder. Intimiteit is dat je ten diepste weet en voelt dat er op gevoelsniveau een verbinding tussen jullie bestaat. Zodra je de liefdevolle taal van aanraken ervaart, ontspannen je lichaam en je geest, en kom je in je NATUURLIJKE ZIJN – verspil je energie bereik je eerder het tegenovergestelde van wat je wilt.

Hoe komt het toch dat macht en seks zo’n sterk verband lijken te hebben?

Alles waar je vanaf wil, zo leren wetmatigheden, zal zich sterker manifesteren. In de onbevangenheidsoefening (zie vorig artikel) heb je wellicht opgemerkt dat zintuiglijke ervaringen worden verdrongen, geïnterpreteerd of gerelativeerd en gedachten worden opgedeeld in ‘bekend of onbekend’ of ‘interessant of oninteressant’. Wij registreren in plaats van ons te richten op een zuivere zintuiglijke waarneming en missen zo de warme beleving die schuil gaat achter gebaren, woorden en giften.

Om iets te kunnen waarnemen, moeten we als mens eerst iets gewaarworden

De voornaamste klip die we mogen leren omzeilen als je je wil bezighouden met de scholing van de zintuigen is jezelf oefenen allereerst het positieve te leren waarnemen. Maar ook zorgvuldig letten op de eigen waarnemingen en bewegingen die zich in je binnenste voordoen en je bewust worden wanneer je nu eigenlijk negatief begint te denken over een ander mens. Registreren bij jezelf op een bewuste manier waar het negatieve begint, niet alleen naar een ander mens, ook naar gebeurtenissen of situaties helpt een gezond gevoel voor warmte te ontwikkelen. Veel mensen blijken kunstenaars te zijn, ze zij in staat zelfs in de leukste dingen iets negatiefs te vinden en rechtvaardigen de eigen houding met zogenaamde goede(ego) argumenten. In principe heeft ieder mens mooie en ontroerende kanten, in principe bezit ieder mens innerlijke schoonheid die vertederen kan, in principe is de kern of de essentie altijd positief. Waar je je ook mee bezig hebt gehouden in deze kleurencyclus, kan ik alleen maar van harte hopen dat daar waar jij tot de kern van wilde komen er een positief, respectvol zicht op de kern is ontstaan, het eigenlijke wezen. Als dat de winst is die behaald is kan het kind in ons volwassen worden en wordt deze oogstgolf een feestje.

Je bent dus geen mens die een spiritueel leven zoekt. Je bent een spiritueel wezen dat leert door menselijke ervaring. Dat vergt een goed gebruik van de zaden van je vermogens bij het verbinden van hart tot hart en jezelf uitspreken op een wijze die elkaar ruimte geeft jezelf te leren kennen. Persoonlijk gaat elke mens op zijn eigen manier met deze mogelijkheden om en componeert daarmee het muziekstuk van zijn leven. Het past ons niet om zo’n muziekstuk te veroordelen, maar wel om elkaar bij het uitvoeren ervan te ondersteunen en ‘vragenderwijs’ onderweg te blijven. Wees daarin niet bang voor strijd of conflicten, strijd geeft aan dat vastgeroeste patronen loskomen en geeft inzicht in karma als kans.

De kunst van het vragen stellen

Onze ouders bieden ons de poort van dit fysieke leven. Zij schenken ons een fysiek lichaam, immers je lichaam is het voertuig waardoor jij jouw levensopdracht kunt uitvoeren. Om erachter te komen wát jou bij deze ouders of opvoeders bracht, een vraag die al in de rode golf gesteld is, voedt zich het vertrouwen in je missie. Je missie ontdekken is eigenlijk de hoogste vorm van liefde met passie als sterke drijfkracht. Onze hart kwaliteit (passie) zet ons in vuur en vlam voor onze zielstaak, onze missie, dan gaan we de kunst van het vragen stellen beoefenen. Voor het vinden van evenwicht en gevoel is het belangrijk dat we voor een focus (concentratiepunt) kiezen met passie en onze missie (zielstaak of hoogste waarde) komen. Deze golf mag je vragenderwijs onderweg blijven, door vragenderwijs onderweg te zijn kun je komen tot een effectieve uitwisseling van informatie om een gezond evenwicht te vinden tussen instinct, verstand en intuïtie. Het is mijn eigen ervaring dat Tzolkin veel antwoorden kan bieden als je de juiste vragen stelt. Antwoorden zelfs, waarvan je zegt: verhip zó had ik er nog niet naar gekeken. Wees niet bang dus, angst is bevreesd zijn, onbevreesdheid negeert angsten niet, maar erkent ze en loopt ze vragenderwijs tegemoet. Dan kan onze gezuiverde intuïtie ontwikkeld worden. Intuïtie is ons vermogen om andere mensen liefdevol aan te voelen om hen zo, zonder woorden, tot steun te kunnen zijn. Het is daarbij overigens goed te beseffen dat niet jij, maar de ander bepaald of er interactie aanwezig was die leidde tot verbinding dan wel tot verharding en verbittering.

tekst gaat verder onder de afbeelding….

 

Het Chinese karakterteken voor luisteren laat prachtig zien dat de vier/vijf elementen die we bezitten allemaal erbij willen horen. De oogst van deze kleurencyclus in korte zinnen samengevat mag zijn dat je de interessante wisselwerking opmerkt tussen het waarnemen met je zintuigen, je gezondheid en je levenskracht; je fysieke oerenergie. Door heel bewust je zintuigen te gebruiken kan er weer verwondering ontstaan, omdat alles altijd nieuw is en het mysterie zijn werk doet.

© Joke – fluisteralsjeblieft

4 gedachten over “doelgericht jezelf ontplooien

 1. Lieve Joke,
  Ik reageer niet dikwijls, maar lees altijd met veel plezier jouw teksten. Eenvoudig geschreven, en toch met zoveel diepgang. Het sterkt mijn gevoel van verbinding met al wat is, en dankbaarheid om het delen van zo mooie woorden, die als een warme deken je aura vullen, om dan één te worden met je lichaam. Veel liefs, Marie Jeanne

 2. Hoi Joke,

  Ik vroeg me af wat je hiermee bedoelt?

  “Dan kan onze gezuiverde intuïtie ontwikkeld worden. Intuïtie is ons vermogen om andere mensen liefdevol aan te voelen om hen zo, zonder woorden, tot steun te kunnen zijn. Het is daarbij overigens goed te beseffen dat niet jij, maar de ander bepaald of er interactie aanwezig was die leidde tot verbinding dan wel tot verharding en verbittering.”

  1. Is er iets natuurlijkers dan dat wij met elkaar verbonden zijn Rob? Zolang wij de zintuigen gebruiken om gevaar te scannen reageren we vanuit onwetendheid/afscheiding/negativiteit dus.

   Toch ‘moeten’ we er soms lang op wachten voordat we wezenlijke verbinding ervaren; we moeten wachten tot de ziel er rijp voor is. Het zijn vermogens die wel aanwezig, maar nog slapend zijn, nog niet vrijgemaakt. De bekende Zwitserse psychiater Carl Jung noemde dit: ze leven nog in de schaduw van ons bestaan. Nu zouden we zeggen; deze vermogens of zielenkrachten zijn deels nog (veilig) toegedekt onder het ego.

   De voorgevoelens die wij hebben en die wij intuïtie noemen (intuïtie = weten zonder voorkennis of aanvoelingsvermogen) zijn meestal niets anders dan onderbuikgevoelens uit ons onderbewuste en niet zoals wij graag willen geloven informatie vanuit een hogere bron zoals onze Ziel, hoger Zelf, onze beschermengel, of hoe je de hogere bron ook noemt. Vandaar dat het vragenderwijs op weg gaan inzicht biedt waardoor we onszelf goed leren kennen, en kunnen we het onderscheid leren maken tussen de intuïtieve raadgevingen en “hersenspinsels” uit je hoofd.

   Is dit een antwoord waarmee je verder kunt Rob?

 3. Dat maakt het wat helderder ja. Het maakt hierbij toch ook niet uit wat de bron van de intuïtie is. Of het nu onderbuik gevoelens, je ziel, hogerzelf, god of instinct is. Wat ik persoonlijk het meest lastig vind is, herkennen wanneer je contact hebt met je intuïtie. Soms denk ik intuitief iets aan te voelen maar het valt niet te meten. Het onderscheiden is lastig en het ego misleidend en sluw.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s