Het beeldbewustzijn, de imaginatie, is de eerste stap die ons kan uittillen boven het rationele denken. Het beeld wil je een gevoel geven. Letterlijk. 

Net als vogels hebben mensen een nestje nodig om bij te tanken en vanuit ‘vogelperspectief’ het grotere beeld waar te nemen; hoe kun je het beste vredesstichter zijn? Meestal door het vergroten van je cirkel, experimenteren en evalueren wat voor jou werkt, je herinneren en visualiserend doelbewust proberen een verandering te bewerkstelligen.

De mens ziet met de ogen, wat hij door wijsheid begrijpt

De blauwe energie in Tzolkin is altijd verbonden met transformeren, en wát je transformeert heeft altijd een relatie met de rode en witte energie die voorafgaat aan de blauwe energie. In de Maya-traditie is de blauwe kleur verbonden met het Westen; de plaats waar we ons ego omzetten, van gedaante veranderen, en beginnen op te gaan in een groter Ik. Het proces van ego naar hartsbewustzijn.

In deze kleurencyclus hebben we het dan over de groeigolf van de rode Maan naar de rode Draak en de groeigolf van de witte Wind naar de witte Tovenaar. Deze blauwe golf, van kin 235 naar kin 247 draagt het thema van de blauwe Adelaar en heeft als doel de zelfregie van blauwe Hand. Wat is kenmerkend voor de energie van de Adelaar? Dat ligt voornamelijk bij ons vermogen om vanuit vogelperspectief te observeren en vanaf een afstandje te kijken naar onszelf om visie op te doen. Het doen is in deze golf niet handelen op zich (dat doen we altijd) maar doen is voelen en denken verbinden. Visie laat zien dat je een beeld hebt van datgene wat je aan het creëren bent.

Beelden zijn krachtige heelmeesters; imaginatief werken met beelden is heel effectief, vooral in een cultuur als de onze, waarin worstelingen, abstracte analyses en dingen willen begrijpen voorop staan. Laat je verrassen door je innerlijke beelden. Geen beeld is goed of fout, accepteer wat opkomt en ontdek dat je via beelden emotionele verstoringen kunt herinneren én voorkomen je dat je reageert met een emotie uit het verleden.  Wat zich ontwikkelen gaat zijn de hogere organen – soms zijn het niet de woorden die het doen, maar zijn het de beelden die ons geschonken worden die de weg naar vrede wijzen……Als zintuigen op een hoger plan gaan werken en als het ware verfijnd worden, gaan we anders waarnemen en visie ontwikkelen op het helperschap. Waarnemend bewustzijn lijkt een essentiële factor bij het scheppen van het universum. aldus McTaggart bij het Intentie Experiment. 

De vraag die onder het begrip visie ligt is: waar gaan we voor, waar denk jij aan om je met al je kracht, je lange adem soms, met hart en ziel voor in te zetten? Stem je al ademend af of datgene wat afgelopen tijd in jouw leven speelde – hoe zit het met je vertrouwen in het Zelf (rode golf), wat inspireert jou; wat bezielt jou en hoe heb jij als het ware je in je jeugd aangeleerde hechtingsstijl meegenomen naar je latere intieme relaties en connecties?

Algemeen gesproken zijn de ervaringen die wij hebben opgedaan met onze ouders/verzorgers en hun reactie op onze fysieke en emotionele behoeften en behoeften als geborgenheid en houvast van invloed op de ontwikkeling van het (zelf) vertrouwen. Een goede hechting bevordert zowel verbondenheid als autonomie evenals hechtingsproblemen relatieproblemen met zich mee brengt. Speel je graag voor redder in nood, sta dan eens stil bij wat je zelf ervaart, wil, denkt en nodig hebt. Kinderen kunnen dus veilig, maar ook onveilig gehecht zijn. Een veilig gehecht kind heeft als basisgevoel: Ik ben OK en jij bent OK, want als ik je nodig heb, ben jij er voor mij. Ik ben dus de moeite waard – Een onveilig gehecht kind heeft dit gevoel niet. Die denkt: Ik ben niet OK en jij ook niet, want als ik je nodig heb, dan ben je er niet. Ik ben dus blijkbaar niet de moeite waard. Gelukkig zijn hechtingsstijlen geen vaste pilaren, ze evolueren met ons mee. Waarachtige spirituele groei betekent dat je jezelf afvraagt vanuit welk motief ik mij verbind met de wereld om mij heen, met mijn geliefde, in vriendschappen, met kinderen, ouders….welke ruimte neem jij in, wat je vertelt je adem?

Kijken naar jezelf vanaf een afstandje

Transformeren is een zaak van in resonantie Zijn, stil zijn, open zijn, toelaten, een worden met de stroom… In de praktijk vindt transformatie plaats wanneer we in staat zijn de spanning tussen de tegengestelde energieën in ons te aanvaarden en de verschillende behoeftes en verlangens van deze energieën te honoreren. Wanneer door dit transformatiewerk integratie en daardoor evenwicht en ‘heelwording’ tot stand komt, kan de mens zich bevrijden van rolgebonden conditioneringen en weer in verbinding komen met zijn essentie. Ademhalen is een hele basale manier om bewust te zijn en lijkt oersimpel, experimenteer er eens mee in je gedachten is er voldoende zelf vertrouwen als eenheid in verscheidenheid…?

 

tekst loopt verder onder de afbeelding…. 

 

Hét symbool van transformatie en metamorfose is altijd de Slang die van tijd tot tijd de huid vernieuwt, uit de comfortzone stapt. Wat je ook wilt in het leven, buiten de begaande paden liggen nieuwe en onbekende mogelijkheden. Neem bijvoorbeeld elke dag wat tijd om je toekomstdroom voor ogen te halen: hoe ziet die eruit, hoe voelt en ruikt je droomplek of je levensdoel en welke risico’s en handelingen zijn er nodig om dat te gaan realiseren in jouw werkelijkheid. De antwoorden die we van binnen op onze weg vinden krijgen in onze toekomstdroom of visie elke dag opnieuw concreet handen en voeten door zelfregie (blauwe Hand). De kunst van Zelfregie is nauw verbonden met innerlijk in harmonie komen, met het tastenderwijs grip krijgen op wie je bent en leren je op je gemak te voelen met je eigen individualiteit, hoe afwijkend die ook is. Deze vaardigheid wordt zelfsturing genoemd, het kapitein zijn op het schip van denken, voelen willen en al doende steeds vaker in flow te komen opdat imaginatie, inspiratie en intuïtie zich stapje voor stapje verhogen tot een meer ‘innerlijk schouwend, waarnemend en visionair’ bewustzijn. Wie dat zelfbewust doet, is innerlijk vrij.

Van Binnen naar Buiten: vanuit het hart de wereld in

Mannelijke energie is in essentie naar buiten gericht, gericht op manifestatie in de buitenwereld. De transformerende beweging is altijd van binnen naar buiten en daarmee geven we vrij wat zich in onze binnenwereld heeft uitgekristalliseerd in een unieke vorm naar buiten komt. Dan zijn we niet meer gericht op het zoeken naar uiterlijke leiding of het voorspellen van de toekomst. Wij zijn geen groepswezens meer, maar zijn individu geworden en hebben ons inmiddels zover ontwikkeld dat wij nu in staat zijn onze eigen beslissingen te nemen en deze bij te stellen met het vorderen van onze inzichten. Een visie is gebaseerd op je toekomstdroom of van het heilige beeld dat je van je toekomstige zelf hebt en van je omgang met de wereld en hangt nauw samen met het kennen van je levensmissie. Waar fantasie een van de mechanismen is om de werkelijkheid te ontvluchten is actieve imaginatie een weg om tot een ontdekking van mogelijkheden te komen.

In de daad van vertrouwen wordt Kracht geboren die er niet zal komen als je niet springt. Wie wacht tot er aan bepaalde voorwaarden is voldaan leeft met voorwaardelijk vertrouwen. Dit is geen inherent basisvertrouwen in het leven. Voorwaardelijk vertrouwen gaat nogal eens samen met manipulatie om er maar voor te zorgen dat de dingen gaan zoals jij wil dat ze gaan. Maar al te vaak merk ik dat ‘zelfregie’ zo wordt uitgelegd, al dan niet samengaand met externe hulpmiddelen als tarot, kristallen en andere gereedschappen die voor de nodige afleiding zorgen. Elk hulpmiddel dat je niet brengt bij het begrijpen van wat je voelt is feitelijk een vorm van zaadjes voor uitstel zaaien of snel resultaat willen behalen.

We verlangen naar vrede, maar zien tegelijk ook zoveel geweld en chaos om ons heen. Toch is dat de enige manier om ons nu bewust te worden van het Christusbewustzijn in onze schoot. Je denkt aan vrede als aan ‘goede wil’ onder elkaar, goede wil tussen de volkeren onderling, het neerleggen van de wapens. Maar vrede is veel meer dan dat. Vrede kun je alleen begrijpen en realiseren in je eigen hart. Vrede ligt diep onder alle rumoer, lawaai en luidruchtigheid van de wereld, diep onder gevoel, onder gedachten. Vrede vind je in de diepe, diepe stilte en rust van je hart, vrede is geest. Hoe meer je van een afstandje leert kijken naar jezelf, des te meer ontdek je dat de plek van waaraf je kijkt, een plek vol rust en vrede is. Die vrede, rust, serene stilte of vertrouwen is jouw eigenlijke wezen!

Vanaf die afstand kun je klaarheid brengen in je emoties/gevoelens door aandacht te geven aan wat je in je lijf ervaart. Wanneer een beeld wat opkomt of een woord binnenvalt klopt, noemen we dat een ‘houvast’, een herinnering. Dat is een teken, alsof het zegt ‘ja, dat is het’, zoals wanneer je je iets herinnert dat je vergeten of kwijt was. Bij het verder aftasten van die (geur)herinneringen is het van belang dat je met je aandacht in je lichaam blijft om te voelen of er nog meer woorden, zinnen of beelden vrijkomen waarbij je die kleine opluchting ervaart dat het past bij jou. Verwelkom het met begrip en acceptatie en realiseer je dat je de grondslag hebt gelegd voor een voortgezette verandering om vastgeroeste gewoonten te doorbreken. Ga maar eens bij jezelf te rade en haal een geur van vroeger naar boven. Bijna zeker gaat deze herinnering samen met een gevoel of emotie. Deze herinnerde beelden zijn veelal ‘gestold’ en verworden tot dogma of statische beelden al of niet verbonden aan traumatische ervaringen. We reageren vrijwel altijd op geuren, kleuren, geluiden en smaken, zelfs als we het niet bewust registreren. Ze sluimeren innerlijk in ons, tot wij ze zelf ‘wekken’ en ons de Bron herinneren.

“De mens die in harmonie leeft met de natuur, is helder als water”
aldus de grote Chinese filosoof Lao Tse.

Imaginatie is niet het vage leven in dromen en fantasieën, evenmin het passief ontvangen van toevallige beelden en visioenen. Imaginatie is een zo sterk duidelijk worden van het bewustzijn en een zo geordend denkleven, dat in de geestelijke of heilige ruimte van de mens beelden beginnen op te lichten als innerlijke schilderingen en je weer de stem van je hogere zelf gaat horen.

tekst loopt verder onder de afbeelding…..

 

Als mannelijke daadkracht mag samengaan met de vrouwelijke gevoeligheid voor beeldtaal openen we ons, in flow, voor het visionaire ogenblik. In de flow-staat van Zijn wil je van niets dat het anders is zoals het is en streef je naar een verhoogde helderheid door innerlijk onderzoek waarbij een innerlijke imaginatie of verbeeldingskracht ontwaakt in dienst van de hogere wijsheid. Daarbij doel ik op een innerlijk tot leven komen van een nieuw voorstellingsleven dat zich innerlijk vormt en vanuit de geestelijke wereld wordt aangereikt. Het is een ontwikkeling die voor ieder mens van goede wil in onze tijd ‘voor handen is’. Het wil in ons eigen wezen tot ontwikkeling komen, wanneer we haar in vrijheid en onbevangenheid tegemoet treden. Het is de geboorte van het Hoger Zelf, in het bijzonder het bewust worden van de Geest, die ons (bege)leidt, de Heilige Geest, ook wel Sofia, de vrouwelijk Goddelijke kracht van Wijsheid genoemd.

Karma is een universele wet van harmonie

Dit verruimde perspectief of die liefdeskracht is eenvoudig van hart en komt natuurlijk allerlei karmische patronen en gebeurtenissen in de eigen levensgeschiedenis op het spoor. Het zijn juist die karmische blokkades, gebeurtenissen en ontmoetingen die uiterst emotioneel en heftig kunnen zijn, het raakt onverwerkte emoties uit vorige levens die in het hier-en-nu beginnen op te spelen en zorgen voor onbedoelde confrontaties. Wat aan het licht komt zijn de oude pijnlijke en gevoelige plekken (trauma’s) en de daarbij behorende protocollen (overlevingsstrategieën) die nog ergens in je systeem opgeslagen liggen en geen plaats meer kunnen vinden in de energetische structuur van de 4e dimensie. Door deze emoties en driften te benoemen, en bijvoorbeeld een (dieren) naam te geven, werk je aan het ontwikkelen van ‘helderheid van geest’ en verwerf je meesterschap over het ego en je emoties door het denken in te zetten op een manier bij bijdraagt aan je ontwikkeling in plaats van dat je met je gedachten de situatie erger maakt. Dit heet: de vergeestelijking van het denken.

Belangrijk is steeds vanuit het hier-en-nu jezelf te observeren, afstand te nemen van de door triggers geactiveerde emoties en ze vanaf die afstand te beschouwen om energetisch de verknopingen te kunnen ontwarren. De wetmatigheid van transformeren is: jezelf accepteren – jezelf begrijpen – jezelf vernieuwen en patronen loslaten die niet meer bij je passen. Het belangrijkste om te beseffen is dat karma begint bij wat je nu doet. In plaats van je zorgen te maken om eventueel slecht karma dat op je pad zal komen, kun je nu ophouden met negatief karma te veroorzaken. Je kunt nadenken over de gevolgen van wat je doet en bewuster gaan leven. Niet alleen in je daden, maar ook in je gedachten, gevoelens en uitspraken. Want ook daarmee veroorzaak je karma. Karma is niet meedogenloos, karma is een systeem van zelfontwikkeling gericht op groei, inzicht, bewustwording en liefde, pak je kansen met beide handen…. Ons verleden ligt wel vast, maar de betekenis ervan wordt telkens herschreven.

Ieder van ons heeft een zekere mate van basis vertrouwen – Vrijheid is daarin van belang, maar ook innerlijke Harte-vrijheid, immers liefde zal altijd de basis en de worteling dienen te zijn. Basisvertrouwen is de basis voor elke stap van ontwikkeling naar transformatie en er blijvend aan werk ‘in stroming’ – in flow – te geraken in verbondenheid met anderen en de wereld om je heen. In flow zijn betekent letterlijk ‘in stroming zijn’ – De FLOW-staat is een natuurlijke bewustzijnstoestand van Zijn. Flow wordt door de psycholoog Csikszentmihalyi, onderzoeker naar Flow, uitgelegd als: een optimale, harmonische betrokkenheid bij een activiteit die als vanzelf lijkt te gaan. Het ego valt weg, de tijd vliegt…. Volg de weg van vertrouwen in jezelf daarin en deel uit, datgene, wat je eigen visie is… experimenteer… het is je eigen bezieling, je eigen trilling in Christuskracht en de onvoorwaardelijke Liefde die de altijd bepalende factor is……en zal zijn….

Joke – fluisteralsjeblieft
Fluisterwoorden bij de blauwe groeigolf van Adelaar naar Hand, met 2 gap dagen.

6 gedachten over “Vergroot je Cirkel

  1. Lieve Joke, dank weer voor je woordenregen. Als een geboren dubbele Blauwe Adelaar in het Rode Slang levenspad staat in jouw schrijven mijn innerlijke reis beschreven. Je woorden resoneren met alles in mij en ik weet ten diepste dat het een heldendaad is om steeds de uitdaging aan te gaan die op je bord komt en deze vanuit een diepere liefde te gaan bevragen, omdat je weet dat het deuren zal openen naar vernieuwd perspectief. Het is huid vernieuwen, duizenden doden sterven met La Loba, de oude Wijze, aan je zijde. Dat wat nu ‘als vanzelf lijkt te gaan’ is gemeesterd door de tijd heen en is alles waard geweest om aan te komen in de tijd waar de tijd er niet meer toe doet… x Dank Joke

    1. In de rode Slanggolf staat op toon 11 de blauwe Adelaarenergie met als gidsenenergie ook de blauwe Adelaar, dit is tevens een gapdag. Gids energie ondersteund de energie van het zonneteken vanzelf ook weer vanuit de eigen golf, de gidsengolf in dit geval. Het is dus géén dubbele energie, maar er wordt iets aangereikt om dichter bij de energie van in dit geval de blauwe Adelaar op toon 11 in de rode slang golf, kin 115. Of Siska dit bedoel weet ik niet, wellicht heb jij Tiny hier iets aan….? gr. Joke

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s