Bewust op de aarde lopen kan onze vrede en harmonie herstellen, maar ook de vrede en de harmonie van de aarde zelf. Wij zijn kinderen van de aarde. We hebben haar voor ons geluk nodig, maar zij heeft ons ook nodig. Of de aarde mooi is, fris en groen of dor en droog hangt van onze manier van lopen af. Wanneer wij op een mooie manier loopmeditatie beoefenen, masseren we de aarde met onze voeten en zaaien we vreugde en geluk bij iedere stap.

Onze moeder aarde zal ons genezen en wij zullen haar genezen. In dit prachtige gedicht van Thich Nhat Hanh kun je de oproep lezen om in het huidige moment aanwezig te lezen zijn.  Aanwezig Zijn. Zo kostbaar het hier zijn. Maar dan ook echt er totaal zijn, in volle aandacht proeven wat nu is, wat nu wil, wat nu de aandacht vraagt en om heling en inzicht vraagt.

Je kunt het NU altijd aan, antwoorden, het juiste optreden of de hulpmiddelen zijn er als je ze nodig hebt. Niet eerder en niet later, maar om dat moment te ‘pakken’ moeten we heel alert zijn, niet met ons ego, maar met heel ons hart bij alles wat onze aandacht vraagt.

Een gezonde stuitchakra zorgt ervoor dat je goed in de realiteit staat, met beide benen op de aarde dus. Het hart helpt ons met beide voeten op de grond te blijven en de realiteit te blijven zien. De kwaliteit van je bewustzijn bepaald de mate van aanwezig zijn. Dan kan de Essentie je helpen en blijven helpen op het Pad dat je gaat en kun je alért meebewegen op de tekens – de merkwaardige parallellen in bijvoorbeeld dromen, ziektebeelden en ervaringen die in het moment een andere wending geven aan ons leven.

Alert zijn houdt in dat je ziet wat om je heen gebeurt en wat door jou zelf gedaan wordt. Alert zijn, wakker zijn, de werkelijkheid zien, ervaren en accepteren is spiritueel leven, het meest aardse wat er bestaat. Er is een verschil in alertheid ervaren vanuit het ego of vanuit de stroom van het hart. Dit is allesbepalend voor het duiden van de tekens onderweg die je toevallen….

Aanvaarding van het NU

De Maya’s leren ons dat de schepping twintig zonnezegels kent, als twintig gezichten van de Schepping die allen in iedereen aanwezig zijn. Wanneer je jezelf de discipline aanleert om elke dag aan zelfreflectie te doen zal dit je alert maken op je fysieke, emotionele en mentale gewoontes en ga je het verschil erkennen tussen ons ego en ons hart. Het ego is alert op gevaarlijke situaties/omstandigheden. Als je vanuit je hart handelt, ga je mee met de stroom van de werkelijkheid, je duwt of wrikt niet. Als de energie van je hart het brandpunt van jouw bewustzijn wordt, zal het ego of de wil zich daarnaar schikken en wordt je ontvankelijk voor synchroniciteit. Dat wonderbaarlijke samenvallen van gebeurtenissen is niets anders dan een afgestemd zijn op de stille stem van je hart, waardoor je bepaalde gebeurtenissen in de buitenwereld moeiteloos aantrekt. Van al die twintig zonnezegels is er telkens één leidend in een groeigolf. In deze golf is dat de rode Aarde energie, aangemoedigd door het doel van deze golf, de Rode Maan energie met op toon 11 de blauwe Hand. Het zegel op toon 11 is altijd wat kwetsbaarder, zelfregie naar je autonome zelfstandigheid in deze golf laat zien dat de gemoederen wel in beweging zullen blijven.

De hashtag #MeToo wervelde de wereld over afgelopen twee weken en raakte bij velen gevoelige snaren rondom het thema macht-onmacht/machtsmisbruik en laat vooral het verschil zien tussen mannelijke en het vrouwelijke ervaringen en belevingen. Het was zeker nog niet het begin van een veel groter gesprek en van een beweging om de samenleving gezond en evenwichtig te maken, en geeft nu het enorme signaal af dat we elkaar niet meer kunnen begrijpen. Het elkaar niet kunnen bereiken en begrijpen wordt het gewone, gangbare gebeuren. Wie niet zélf in actie komt en verbinding zoekt in een gesprek geeft aan dat er geen interesse is in een ander mens.

Willen wij mensen met elkaar verder komen dan moeten we in de eerste plaats begrijpen wat er op het gebied van de tussenmenselijke relaties in onze tijd aan de hand is. Waar in een werkelijke ontmoeting met wederzijdse inzet ruimte ontstaat voor gesprek, kan samenwerken wel degelijk mogelijk zijn.

Op deze weg is het belangrijk inzicht te vinden in die vaak ongemerkte maar vele overgangsmomenten op een dag tussen slapen, dromen en wakker en actief aanwezig zijn. Bewustzijnsgroei vindt plaats in cycli vergelijkbaar met de cyclus van dag en nacht. In het leven van ieder mens wisselen drie toestanden elkaar af: waken, dromend slapen en diep droomloos slapen. In eerste instantie lijken dromen alleen maar een bijzondere uiting van de slaap te zijn en daarom hebben we het over twee toestanden: slapen en waken of een dag- en een nacht bewustzijn. Maar zijn we wakker in het dag- bewustzijn of zijn we na een uur alweer vergeten wat we hebben gehoord, gelezen of gezien? Wat is dan ontwaken?

Wakker worden is een oefening. Dat de oefenweg bij het denken begint, ligt eigenlijk voor de hand. In het bewustzijnsgebied van het denken heerst de meeste wakkerheid, daar zijn we van nature het meest present. Met ons denken proberen we tot de juiste voorstelling te komen en door heel bewust de zintuigen te gebruiken en waar-te-nemen, ontstaat een rijk en groeiend voorstellingsvermogen. De oefenweg gaat verder: klopt mijn voorstelling over de wereld, zeg ik het juiste woord, neem ik het adequate standpunt in?

Wie het vermogen ontwikkelt heeft de eigen binnenwereld te ervaren, en gaat merken dat het ‘wonen’ in de binnenwereld toeneemt en het concentratievermogen toeneemt. Dan groeit ook het inzicht: alles in de zintuigelijke en materie wereld is vergankelijk, van voorbijgaande aard. Wie de schijn van de zintuigelijke wereld gaat doorzien, is wat wel genoemd wordt aan het ontwaken. Dit innerlijk ontwaken ervaren velen als een opnieuw geboren worden, gepaard gaande met de nodige barensweeën en pijn. We halen (bewustzijns) krachten op en er openbaart zich een nieuwe werkelijkheid: de Geest ontwaakt. Het bewustzijn dat dit Hoger Zelf is, is ‘wie Ik echt ben’, mijn Ware Zelf. Terwijl we met twee benen stevig op de grond, midden in het leven staan, gaan we doorzien wát er achter de zintuigelijke indrukken en de materie-wereld schuilgaat en daar hebben we elkaar bij nodig. Door het ontwaken van het Hoger of Ware Zelf, worden we ons ook bewust van het ‘IK’ – met dit ‘Ik’ verbinden we ons met de ander en worden we meer en meer een waarachtig gevend mens. Zijn we echter nog niet innerlijk ontwaakt, dan zijn de zintuigen primair gericht op ons ego, op eigen behoeften, verlangens en geluk ‘als ik maar gelukkig ben’. Status, geld, macht en het eindeloze labelen vergroten het ego en stimuleert de linkerhersenhelft. Rust en stilte, de diepe en ontspannen ademhaling en alle activiteiten die de rechterhersenhelft activeren, gevoelens uiten, het holistische denken, het vermogen om verbanden te leggen en processen te doorzien schuilt hier en leiden tot introspectie. Introspectie en het (h)erkennen van je eigen emoties wordt belangrijker dan meten. Kijken naar het grotere geheel vanuit empathie want dat steunt ons op de weg naar verbinding in plaats van uitsluiting, analyseren of buitensluiten.

tekst gaat verder onder de afbeelding….

Van vrijdag 3 t/m zondag 12 november 2017 is het weer de nationale Week van de Dialoog. Dialoog kenmerkt zich door een fundamentele bereidheid je ‘eens of oneens’ uit te stellen en je vraagstelling te verdiepen. Dit kan op werk, in je bedrijf, in je gezin, buurt of op sociale media. Deze vorm van leiderschap maakt toekomst mogelijk, waarbij het verleden precies die aandacht vraagt die het verdient.

Het innerlijk ontwaken en openbaren van het Nieuwe is een kwetsbaar proces. De wakkere mens ont-wikkelt, of beter gezegd, bevrijdt uit dit ego stapje voor stapje een hoger bewustzijn. Ons denken verhoogt zich, het denken van het hart ontwikkelt zich tot een hoger begrijpen. Het hoger begrijpen wordt een innerlijk weten en wie dat ervaren mag wordt zich bewust van scheppende krachten en beseft dat je daar heel zorgvuldig mee mag leren omgaan. Wie dit herkent, weet: ik ben een Gevend Mens geworden. Maar weet ook dat in deze gecompliceerdheid van dit huidige leven wij met delen van onszelf in verschillende processen leven. Onze menselijke ontwikkeling is duidelijk geen lineair proces, maar een cyclisch proces. Door keer op keer de nog onvoldoende ontwikkelde kanten in jezelf ‘op te halen’ door ze bewust te worden en er aandacht aan te besteden breng je iets aan het licht. Doordat er licht – bewustzijn vanuit je geest – op valt en je ander gedrag gaat oefenen, laat je dat stuk alsnog in je groeien.

Bezien vanuit wederkerigheid kunnen we alleen geven als je ook echt durft te nemen. Als ik echt neem, kan ik ook echt geven. Het gaat daarbij niet om geld, macht of status, maar om de levens en liefdesstroom meer de vrije loop te geven, het uitwisselen van energie met Moeder Aarde. Dan ontstaat beweging naar m/v gelijkwaardigheid met het hart als Leidsvrouwe als natuurlijke tegenhanger van het veelal heersende leiderschap vanuit mannelijke energie, zodat er meer balans ontstaat.

Vrouwelijk leiderschap heeft het in zich om anderen als sterren te laten stralen. De oogst die we over 52 dagen kunnen binnenhalen, doorheen al de tussenliggende stappen is verbonden met de gele Ster energie als richtinggeving. Het is zeer belangrijk om de komende 52 dagen extremiteiten en excessen in meningenland te vermijden en te proberen zoveel mogelijk de dialoog op te zoeken. Introspectie en het (h)erkennen van je eigen emoties wordt belangrijker dan meten en beoordelen. Kijken naar het grotere geheel vanuit empathie steunt ons op de weg naar verbinding in plaats van uitsluiting of buitensluiten.

De verbinding man/vrouw oftewel denken en voelen kan enkel tot stand komen als je gaat samenwerken met je emoties. Door afstand te nemen van de emoties (je bént ze niet) en ze vanaf die afstand te beschouwen, kun je het denken in gaan zetten op een manier die bijdraagt aan je ontwikkeling in plaats van dat het de golven hoger maakt. Dat houdt in het energetische ontwarren(herinneren) van de verknoping tussen emotioneel en mentaal; oftewel hoe zet je je denken in om je emoties te ontwarren…? Als je blokkades ervaart kunnen negatieve innerlijke dialogen hiervan de oorzaak zijn. Het is je (zelf) kritiek die je steeds onderuit haalt door je eigen potentieel en dat van anderen te ontkennen of onderuit te halen…. Ga er eens mee in gesprek en wees je ervan bewust dat je je sterke emoties op anderen projecteert en daardoor dominerend wordt met je aannames zonder te onderzoeken wat je geboden wordt aan oriëntatiekracht. Door grip te krijgen op je emoties neem je de verantwoordelijkheid voor de reden waarom ze zijn ontstaan. Zo kunnen we ons herinneren wie we werkelijk zijn met hulp van de ziele-zintuigen als geuren, smaken, dromen, kleuren en geluiden, zoals beschreven in de vorige groeigolf als je er actief verbinding mee gaat maken. Wie met beide voeten stevig op de aarde staat verankert zich dieper in de werkelijkheid en is present. Wie werkelijk present is, is aanwezig bij ‘het andere’ zonder uit het eigen centrum weg te zijn gegaan. Wie werkelijk present is, heeft energetische verstrengelingen direct in de gaten. Je wordt moe of misselijk, het is belangrijk dat je dat bij jezelf houdt en bespreekbaar leert maken. Zo kunnen we uiting geven aan het wederkerigheidsprincipe in liefdevolle betrokkenheid, we zijn immers allemaal lerend onderweg…..

Terug naar Tzolkin en deze groeigolf

Rode Aarde energie symboliseert onze aarde-kracht, beweging en staat in de Westerse cultuur voor ‘vaste grond onder je voeten’ maar dus niet in Tzolkin. Rode Aarde energie wil dat je synchroon gaat lopen met Moeder Aarde, dat jouw centrum op één lijn komt met het centrum van de aarde. Wie de voeten stevig op aarde zet kan moeiteloos meebewegen met het zich ontvouwende grotere plaatje en zo de brug slaan tussen fantasie en werkelijkheid. Wie bewust met Tzolkin wil werken, zoekt op hoe deze golf zich verhoudt tot de thema’s in je eigen groeigolf, dan kan het landen in jou en wordt het een belangrijke bron van informatie.

Wees alert en laat ruimte voor de subtiele hints van kosmische waarheid, dit zijn wegwijzers naar de deuren die zich openen naar je zonnebestemming. Als je jezelf toestaat te leren hoe je de tekens moet interpreteren wéét je meteen waar universele krachten je naartoe willen leiden. Synchroniciteit kan bevestigen dat we ons op de goede weg bevinden, maar laat het ons ook weten wanneer dat niet zo is. Synchronistische ontmoetingen zijn als spiegels die iets van onszelf aan ons weerkaatsen. Emoties juichen, gevoelens fluisteren…..Als de mensen en gebeurtenissen in ons leven er zijn omdat we ze hierheen hebben gehaald, is iets wat zogenaamd bij toeval of bij geluk in ons leven gebeurt, niet werkelijk toevallig. Voor meer over deze groeigolf verwijs ik je naar de Dagfluisters en de zich in dertien stappen ontvouwende…..
Met Tzolkin kun je veel ontmoetingen leren ontrafelen. De wederkerigheid komt tot stand als je je dierbaren, collega’s en buren etc. in Tzolkin opzoekt en inzicht vind in datgene wat je elkaar (energetisch) te bieden hebt, waar de aantrekkingskracht op plaats vond en of die ook gestalte heeft gekregen. De tao-ervaring kan ons het diepe besef geven dat we deel uitmaken van iets wat veel groter is dan wijzelf, dat je wordt bemind en in contact bent met een onzichtbare, eeuwige werkelijkheid.

Als het donkerder wordt

In november laten de bomen hun bladeren vallen en wordt het steeds eerder donker. De
vallende bladeren, de kale bomen en het toenemende donker buiten, herinneren ons
eraan dat het leven een einde heeft – maar ook dat wij een innerlijk licht hebben dat groeien wil. Licht wordt immers altijd in het diepste zwart geboren……

In de traditie van de Kelten was lang geleden op 31 oktober, de vooravond van de winter het feest Samhaim. Het feest Samhaim had meerdere betekenissen. Het meest in het oog springende is wel dat het een feest was rond de doden. Kelten geloofden dat er op deze dag een barst in de tijd ontstond en dat de geestenwereld geopend werd. De zielen van de doden kregen toestemming in deze éne nacht om terug te komen op aarde. Rond de 9e eeuw veranderde, onder invloed van het Katholicisme, de naam van Samhain in All Hallows Eve(ning), zo werd het griezelen gevoed. Allerzielen als aarde en hemelfeest herinnert nog aan die verschillende tradities.

Op vele begraafplaatsen zijn er rond 1 november rituelen en worden kaarsjes gebrand ter nagedachtenis van dierbaren. In andere tradities vindt het herdenken van geliefden in december plaats en nu we in de cirkel van geweld zijn terecht gekomen vinden ook meer en meer fakkeloptochten en kaarsjes branden, als teken van verbondenheid in stilte, plaats.
Namen noemen en herinneren in zogenaamde ‘rituele landschappen’ biedt ieder mens, ongeacht welke geloofsbeleving of traditie men kent, gelegenheid om de overledenen te herdenken op een manier die aansluit bij de huidige seculiere samenleving. Noem mij…noem mij bij de naam….voor wie ik liefheb wil ik heten…

© Joke – fluisteralsjeblieft
In Nederland vindt jaarlijks een Dag van de Stilte plaats op de laatste zondag van oktober, de dag waarop de wintertijd ingaat. Vergeet niet de klokken gelijk te zetten…..

5 gedachten over “alert meebewegen….

  1. Dag Ineke, de rode Aarde energie bezitten wij allemaal, leven op de stroom van synchroniciteit in het hier-en-nu is voor iedereen mogelijk. Zolang we leven in de stroom van rationaliteit, en dus de eenheid van lichaam, geest en ziel niet gerealiseerd kan worden ben je niet in het hier-en-nu. Het kan dus zijn dat jij, en ook anderen, deze tekst niet kunnen ‘pakken’-

   Leven vanuit het Hart is wél bij de meeste mensen het levensdoel, soms moet je compromissen sluiten. Vandaar dat ik verwees naar de Dagfluisters….het verbinden is wel belangrijk en dat gebeurd ook!

   Mss een tip om op te zoeken naar je relatie met rode Aarde en dan je eigen vraag beantwoorden 😉

   groetjes, Joke

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s