Zaaien, groeien, bloeien, rijpen en oogsten – Het cyclische proces wat het leven ons toont beweegt zich onafgebroken tussen de aspecten van groei, bloei, verval en transformeren. Gronden is belangrijk voor een stevige basis, kijk maar naar bomen, de meest indrukwekkende plantsoort die we kennen. Bomen zijn geweldige hoeders van het aardse leven en houden voor een groot deel het wereldklimaat in evenwicht…..

De mens van vandaag wortelt dieper door het stellen van vragen.

 

Vragen als Wie ben ik? Waar komen we vandaan? Waar gaan we naar toe? zijn niet alleen vandaag de dag belangrijk voor ons mensen, ze waren dat ook al in oeroude tijden. Zie jezelf als ontkiemend Zaad en ontwikkel je stap voor stap vanuit je innerlijke kern.

Tegenslagen zijn leerervaringen op het pad om te groeien en je innerlijke rijkdom tot bloei te brengen

In een van de hermetische geschriften, het Corpus Hermeticum, wordt een gesprek aangehaald dat de grote ingewijde Hermes Trismegistus met zijn leerling Asclepius had. Asclepius vroeg hem naar de oorsprong van alle dingen: Waar komt alles vandaan?

Het is treffend, schrijft Margarete van de Brink over de zeven fasen van bewustzijn, dat de grote Hermes Trismegistus duizenden jaren geleden al over deze universele, algemeen geldende waarheid sprak. Die waarheid is dat alles wat we om ons heen zien, dus inclusief de wereld van de materie, in wezen uit bewustzijn bestaat en uit bewustzijn is voortgekomen.

In de westerse esoterische traditie wordt dit hoge bewustzijn of dat geestelijke krachtensysteem ‘de Logos’ genoemd of de Goddelijke Geest. In de oosterse traditie – bijvoorbeeld in het hindoeisme – heet deze ‘Brahma’.

In de Maya kalender vertegenwoordigt het getal 13 de spirit, de heilige adem van de schepping. Deze heilige 13 is de beweging of spirit van de heilige kalender – met dít in gedachten is het gemakkelijker te zien hoe we met behulp van de macht van 13 onze toekomst kunnen herprogrammeren door onze intenties te richten op dat wat wij willen, in plaats van op wat wij niet willen. Dat start bij het uitzoeken van het element van je geboortedag zoals in de astrologische dierenriem wordt aangegeven. De vier elementen aarde, water, lucht en warmte laten vier verschillende kenmerken zien van de dingen om je heen. Hoe beluister je bijvoorbeeld wat je nu leest in dit artikel…?

Zon, zaad, mens allemaal natuurbeelden waarbij je jezelf de vraag kunt stellen waar begint nu eigenlijk het menselijk leven?

Het antwoord op deze vraag is mede afhankelijk van de visie die de mens heeft op het leven. Voor sommigen begint het bij de bevruchting, bij anderen bij de verwekking. Weer anderen zien het begin van het menselijk leven bij de geslachtsrijpheid van een jongen en een meisje en nog weer anderen laten het begin samenvallen met het voelen van een kinderwens of zelfs nog eerder. Antwoorden daartoe liggen in het zaadje dat jij bent immers elke droom begint met een gedachte – Dat mensen denken dat iets werkt wil zeggen dat gedachten kracht hebben. De gedachte: ‘ik ga wat me is overkomen goed verwerken’ is een zeer krachtige gedachte. Het is jouw keuze welke kant dat opgaat en wat je ook doet: kies vanuit je hart, kies met aandacht. De twaalf zintuigen zijn bij uitstek de zaden van je vermogens, als je ook een ander mens het licht in de ogen gunt pluk je zelf de vruchten. Zorg ervoor dat je niet te snel groeit….

De twaalf zintuigen, poorten naar de ziel

Door middel van de zintuigen komen we in contact met onszelf en met de buitenwereld en hebben daar gedachten bij. Door de opgeslagen negativiteit in jezelf te heropvoeden worden zintuigen zaden van onze vermogens of anders gezegd leraren van de mensheid bij het gevoel of intuïtie ontwikkelen om innerlijk ‘bewogen’ te raken en innerlijk anderen aan te voelen in lief en in leed. De twaalf zintuigen theorie heeft Rudolf Steiner al lang geleden geïntroduceerd en is later door anderen aangevuld als hulp bij de opvoeding.

De twaalf zintuigen die Steiner onderscheidt, vallen uiteen in drie groepen (denken, voelen, willen). Hij onderscheidt zintuigen die zijn gericht op het waarnemen van:
• het eigen lichaam: tastzin, levenszin, bewegingszin en evenwichtszin
• de omgeving: reuk, smaak, zien en temperatuur
• de niet-fysieke, geestelijke omgeving: gehoor, spraakzin, denkzin en ik-zin

Zintuigen ontwikkelen zich in drie perioden van zeven jaar (0-7 jaar, 7-14 jaar en 14-21 jaar). Je kunt met dit schema naar je eigen kleuren in Tzolkin kijken en ontdekken bij welke kleur het denken/voelen/willen past, als je dat weet kun je op onderzoek uitgaan en de passende 3 groepen zintuig-ontwikkeling erbij leggen. Zo vind je inzicht in eventuele storingen die zijn opgetreden en kun je met hulp van de bijbehorende zegels en tonen alsnog de ontwikkeltaken oppakken. Elke periode van 13 jaar staat de mens voor nieuwe ontwikkelingstaken en de zintuigen spelen hierin een belangrijke rol. Onze fysieke zintuigen zijn gericht op de eigen lichamelijkheid, het zijn helpers om op aarde te komen en bezit te nemen van het lichaam. (incarneren). Ziele zintuigen zijn zintuigen als bijvoorbeeld geur, smaak, kleuren en warmte/kou gewaarwording en Sociale zintuigen zijn zintuigen die we ontwikkelen door gevoelig te worden voor de kracht die achter onze woorden schuilt, de toon die jouw muziek maakt. Er is dus geen enkele andere manier waarop wij de informatie en boodschappen over ons leven op aarde krijgen dan via de eigen zintuigen, het is de voedings- en ervaringsbodem van ons denken. Onze gedachten kunnen we niet zien en niet vastpakken en toch geloven we meestal wel onze eigen gedachten, zonder deze te toetsen aan de feiten.

Zoals je weet heeft elk mens innerlijk een soort blauwdruk, die bepalend is voor de manier waarop alle processen zich afspelen. Het is te simpel om deze blauwdruk de DNA-structuur te noemen, omdat hij in werkelijkheid veel gecompliceerder is. Deze blauwdruk wordt ook wel het astraallichaam genoemd. het astraallichaam bevat talloze beelden, die de innerlijke processen aansturen.

Onze zintuigen staan met dit astraallichaam in verbinding, waardoor we kunnen waarnemen. Het is daarbij zinvol om in te zien dat het verband tussen de dagen van een mensenleven en tussen de oorzaken en de gevolgen die zich op die dagen met elkaar verbinden de ‘biografie op korte termijn’ kunnen noemen. De verbanden van oorzaken en gevolgen die zich tussen verschillende levens afspelen en zich in één bepaald leven voltrekken zou je een ‘biografie op lange termijn’ kunnen noemen. In feite lopen in elk leven deze biografie op korte termijn en op lange termijn door elkaar heen, zodat het een ontwikkeld onderscheidingsvermogen vraagt om de oorzaken en gevolgen op korte en lange termijn van elkaar te kunnen onderscheiden.

Alles waar je vanaf wil, zo leren wetmatigheden, zal zich sterker manifesteren.

Zon, volle Maan, zaad, ei, mens en ja ook atoom zijn verbonden met kiemkracht die tot ontwikkeling mag komen. Kiemen zijn vooral een verwijzing naar het begin; de herschepping van de wereld geschiedt niet van buiten af, maar van binnenuit. Als kinderen een zon tekenen zie je altijd stralen om de zon. Dat kan als beeld in de kindertekening van de eicel met de dansende zaadcellen gezien worden. Zaadcellen dansen om de eicel heen op zoek naar opening, dan sluit zich de eicel. Kinderen weten het nog… Zou dit een beeld kunnen zijn voor het grote zoeken naar eenheid en eenwording, dat wij mensen in ons leven ook kennen? Misschien is de grote en wellicht enige vraag die kinderen aan hun opvoeders stellen: help mij de omhulling, voeding en geborgenheid op aarde terug te vinden opdat ik later als volwassen mens ‘zwanger kan zijn van een kostbare, teruggevonden schat, die ik eens kende’……

 

Jezelf leren zien als ontkiemend zaad

Spirituele esoterische en wijsheid tradities leren dat ons huidige aarde-tijdperk de vierde is van de zeven planetaire incarnaties. Het getal vier, het middelste getal in de zeven, is daarom uniek en staat symbolisch voor de aarde omdat het ook aanduidt dat de mens op aarde bestaat uit vier kenmerken. Deze vier kenmerken zijn: het fysieke lichaam, het etherisch lichaam, het astraallichaam (ziel) en het Ik-Ben oftewel de individualiteit waar we momenteel aan werken. Het getal vier is dus verbonden met de huidige aarde en de verlening van de kwaliteit van het Ik-Ben-zijn. Dit ontwakend bewustzijn, deze kiem van ons nieuwe lichaam kent vele namen: het ware of echte Ik, de goddelijke Vonk, de Boeddhanatuur of de innerlijke Bron van Liefde. Of ook wel het Hoger Zelf, de Christus-in-ons, Geest of ons Ware Zelf. Dat kleine zaadje in jezelf kun je voeden met aandacht en de geestkracht mobiliseren. Daarvoor moeten we bewust gebruikmaken van de krachten in onze geest en onszelf bevrijden van grootheidswaan of van een minderwaardigheidsgevoel. Mensen zijn geen speelbal van het lot, maar kunnen zelf het eigen leven een diepere betekenis geven en zo onze geestkracht aanwenden om thuis te geraken op aarde. Voeden met liefdevolle aandacht is volmondig ja zeggen tegen je eigen Leven. En alles wat aandacht krijgt, groeit. Het vermogen tot liefhebben hebben we allemaal bij de geboorte meegekregen, dit omvat een groot geheim. Wie liefde geeft, beschikt daarna niet over minder liefde, maar juist over meer. Dát is het proces waarnaar o.a. het Paasverhaal verwijst en Maria Magdalena als eerste mocht aanschouwen….

Unconditional love really exists in each of us. It is part of our deep inner being

Je gedachten draaien steeds datzelfde verhaaltje af over wie jij bent en vooral ook over je opvoeding……Dat verhaaltje over jezelf zorgt ervoor dat het oude zich blijft herhalen… terwijl dat nou precies het deel van je ziel is dat zich wil ontwikkelen door onze eigen (innerlijke) tuin te bewerken en Liefdeskrachten te ontwikkelen. Liefde heeft woorden nodig, jouw visie over de liefde hangt deels af van je ouders. Maar als je in jouw jeugd of kindertijd niet in een warm nest woonde en geen liefde kreeg, hoeft dat niet perse te betekenen dat je later niet lief kan hebben. Veel relaties zijn karmisch bepaald. Vooral de relaties in de eerste helft van je leven zijn je relaties karmisch bepaald. Dit is handig om te weten en daar ook aandacht aan te besteden. Bedenk ook, dat eicellen al aanwezig zijn in het embryo: grootmoeders water deelt zich al mee aan haar kleinkind; liefdesimpulsen kunnen je leiden naar het schoonmaken van de stamboom en nog dieper in de energie van jouw geboortegolf te gaan wonen.

Als je tegen iets ‘ja’ zegt, zeg je tegen iets anders ‘nee’. Dat zijn de spelregels van dualiteit. Aandacht moet je richten om duidelijke keuzes te kunnen maken. Waar zeg je ja tegen, wat is écht belangrijk, wat past bij jou? Wat vraagt in jouw leven om heling?

Dieper wortelen en je toevertrouwen

Liefde is in principe een wilsdaad, een innerlijke levenshouding om telkens opnieuw de keuze te maken om hier te WILLEN zijn en eraan werken gaat het autonome of individueel-eigene tevoorschijn te laten komen en je geest innerlijk vrijkomt. In het samenspel van het mannelijke en het vrouwelijke, Oftewel door de inwerking van het mannelijke element in het vrouwelijke, door het samenkomen van mannen en vrouwen, komt het individuele in de mens op gang. Want alleen een individu biedt het geschikte voertuig waarmee de geest in heel zijn volheid in de mens tot uitdrukking kan komen en werkzaam kan worden. Om dat doel te bereiken is het nodig dat de mens leert om steeds meer vanuit zijn eigen waarnemen en denken, zijn eigen gevoel en wil en vanuit eigen inzichten te handelen en bewustwording te ontwikkelen. Hoe meer de individualiteit zich ontwikkelt hoe meer de derde vorm mogelijk wordt, de Agape of onvoorwaardelijke liefde voor een ander mens.

Boeddha leerde al dat elke gedachte die in de ziel valt, een zaadje is dat ontkiemt en in stilte verder groeit. Door je lichaam en ziel te zuiveren en al je innerlijke tumult op te ruimen dat nergens meer toe dient brengt positieve veranderingen die je naar een hoger niveau kunnen leiden. Het negatieve, daar waar wij met antipathie op reageren, proberen tot een bewuste sympathiebeweging te maken brengt vastgelopen situaties weer in beweging waardoor je verder kunt. Een positieve houding zorgt er op zijn/haar beurt weer voor dat je meer in mogelijkheden gaat denken dan in onmogelijkheden.

Je wordt creatiever en vindingrijker en ook een dankbaarder mens. Dankbaarheid laat je inzien wat je wél hebt, daarvan te genieten en je erover te verwonderen. Dankbaarheid is een grotere kracht als je beseft wat je allemaal al voor elkaar hebt gekregen dankzij of ondanks mensen in je omgeving. Door het ontwikkelen van een oprechte aandacht, ook voor de ander en daarbij alle oordelen en stokpaardjes los te laten, leggen we de basis voor een denken met het hart dat warm en innig is symbolisch verbonden met het getal vijf, waar spirituele vernieuwing optreedt en symbool staat voor de innerlijke wereld….

 

© Joke – fluisteralsjeblieft

3 gedachten over “De elementen als hulp bij het waarnemen

    1. Kahlil Gibran spreekt over liefde : Als de liefde je wenkt, volg haar, al zijn haar wegen nóg zo zwaar en steil….de liefde geeft enkel zichzelf en put slechts uit haar eigen bron. Zij bezit niet en wil evenmin in bezit genomen worden want ze is zichzelf genoeg. ((uit het boekje De profeet)

      jij ook dankjewel Tonny!

Laat een reactie achter op Tonny Reactie annuleren

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s