“Je kunt de golven niet stoppen, maar je kunt wel leren surfen” -Een beknopte mantra voor afstemmen op de kracht van de Wereldoverbrugger is: “Ik geef me over aan de gelegenheid!” Overgave betekent: niet vechten, meegaan met de stroom van het leven en vertrouwen dat je vanuit de wereld om je heen krijgt aangereikt wat jij nodig hebt.

It’s not a matter of letting go
you would if you could…..

Instead of “Let it go
we should probably say

“Let it be.

Het getal 6 wordt altijd geassocieerd met de organische balans van leven en dood, maar kijk vooral naar waar deze energie woont in jouw geboortegolf en naar de toon. Wat is de verbinding met jouw thema’s…..

Sommigen van ons kwamen met een pittige bagage op aarde, niet iedereen heeft de liefdevolle ouders gekregen waar op gehoopt was. Anderen hebben obstakels en wegversperringen ontmoet, en in veel mindere mate verzachtende omstandigheden die je aanmoedigde eraan te groeien, groeibewust. De tijden dat je het allemaal opgeeft gaan vaak samen met de momenten dat je wijst naar diegenen die versperringen teweeg brachten, naar diegenen die zich te weinig liefdesbetuiging blijvend naar jou toe hebben kunnen richten. Je kunt daar hardvochtig van worden, hardvochtig houdt in dat de emoties gestold zijn. Maar als je niet hardvochtig wenst te worden dan kies je de weg van zelftroost, zelfverzachting van de pijn, de overgave om door het ‘jou aangedane’ heen te reizen om mogelijk tot zelfvergeving te kunnen komen. Wanneer we vergeven nemen we ons lot en onze gevoelens weer in eigen handen. We worden de bevrijders van onszelf, ieder van ons had dader kunnen zijn in plaats van slachtoffer.

Elk gedrag dat pijnlijk, beschamend, misdadig of verachtelijk is moet door het volle licht van de waarheid beschenen worden. De waarheid is dat mensen altijd met de consequenties van hun daden zullen leven. De waarheid dat niet schenken van vergeving leidt tot bitterheid en haat, bij zelfhaat knaagt de haat van anderen aan onze kern; diegenen die menen dat hun niets te verwijten valt hebben niet eerlijk in de spiegel gekeken.

Van de natuur kunnen wij leren dat je voluit kleur mag bekennen voor je ‘iets’ loslaat….

Om te kunnen vergeven brengt het ego ‘een offer’. Het is een overwinning op ons ego als wij iets doen dat niet onszelf (eigenbelang) dient maar wel een ander. Dat vergt een diepere kracht om dit offer te brengen en vrij te geven. Deze diepere kracht is verbonden met het hoger Zelf of zo je wilt je Boeddhanatuur en woont in ieder mens afzonderlijk. Het is dan ook daarom dat wij onze eigen waarheid en onze eigen kracht moeten ontwikkelen, namelijk om naar je eigen Hoger Zelf te kunnen luisteren. In allerlei gezegdes en uitdrukkingen liggen nogal eens oude, verborgen esoterische inzichten verscholen. Zo ook in de woorden: je moet maar vergeven en vergeten – Vergeven en vergeten – kan dan niet bedoeld zijn in de zin van ‘zand erover’. Nare herinneringen en gebeurtenissen maken je vaak heel eenzaam, wantrouwend en gevoellozer. Niet-voelen is een ernstige aandoening en leidt tot machteloosheid of tot geweld. Mind-games die voortkomen uit een gebrek aan zelfvertrouwen, waarbij slachtoffergevoelens (immers ook daders zien zichzelf als slachtoffer) worden ingezet om de situatie zo te gebruiken dat jouw gewenste doelen gerealiseerd worden. Feitelijk ben je zo een gevangene van je behoefte om de controle te behouden.

 

Vanuit het perspectief van de ziel worden we aangespoord om de onafgemaakte zaken alsnog op te lossen voordat onze ziel naar een hoger bestaansniveau kan gaan. Barbara Brennan legt in haar boek Licht op de Aura uit hoe wij het incarnatieproces kunnen zien.
“….de ziel die gaat incarneren stippelt samen met haar spirituele gidsen een plan uit voor de komende levenstijd. In deze bijeenkomst bekijken de ziel en haar begeleiders de taken die de ziel voor haar groei moet volbrengen, welk karma zij meekrijgt om uit te werken, en de negatieve opvattingen of geloofsovertuigingen die zij door ervaring moet ophelderen. Dit werk wordt gewoonlijk de persoonlijke levenstaak genoemd en is voor iedereen anders en heel persoonlijk. Iedere ziel is gekomen om de eigen les te leren.
Het levensplan bevat verschillende mogelijkheden die een ruime keuze voor de vrije wil mogelijk maken en waarin de werking van oorzaak en gevolg verweven ligt.

De ziel neemt zowel een persoonlijke taak op zich, waarin zij iets voor zichzelf leert, als ook een ‘taak in de wereld’, die een geschenk aan de wereld bevat. Het hele ontwerp is zo uniek, dat men door eerst zijn persoonlijke taak te volbrengen, wordt voorbereid op het vervullen van de taak in de wereld. De persoonlijke taak maakt de energieën in de ziel vrij, die dan voor de taak in de wereld worden ingezet.”

De weg naar vergeving

Wij dragen allemaal herinneringen aan mensen en gebeurtenissen mee waarbij we van binnen als het ware een beetje dood gingen. Herinneringen aan mensen die ons ooit diep gekwetst hebben en in ons ‘boek aan herinneringen’ liggen opgeslagen. Het is niet vergeven en kan niet vergeten worden. De mensen waarover wij oordelen en soms veroordelen zijn vaak die mensen waarin wij iets terugzien van de mensen die ons eerder pijn gedaan hebben. Het is niet vergeven en niet vergeten, en het uit zich via andere wegen. Je beweegt je van jezelf af en gaat niet de weg van zelfaanvaarding.

Don Miquel Ruiz legt uit dat “wij mensen in de veronderstelling verkeren dat we anderen moeten vergeven wat ze ons hebben aangedaan, terwijl wij hen in feite hebben ge- en veroordeeld en dit gebruiken ter rechtvaardiging voor het feit dat we ons hart hebben gesloten, een grens trekken, en niet meer van hen houden”. Zodra we niet langer van iemand houden, wordt de liefde die door ons hart stroomt geremd en zijn we zelf de eerste die onder dat verhaal lijden. Vergeving is volgens Miquel Ruiz dat je om vergeving vraagt voor het feit dat je een ander of God de schuld hebt gegeven, verantwoordelijk hebt gemaakt voor iets waar wijzelf of ik alleen, voor heb gekozen en alleen door mijzelf veranderd kan worden.

Om te kunnen vergeven heb je ‘die’ ander niet nodig, vergeven doe je voor jezelf; het verleden kun je niet meer ongedaan maken en blijven steken in het pijnverhaal blokkeert je levensenergie. Dat vraagt allereerst ruimte voor je eigen rouwproces, net zolang als nodig is. Graag wil ik deze ruimte benadrukken en ook dat het nodig kan zijn iemand je verhaal toe te vertrouwen. Rouwen mag om alle mogelijke ingrijpende onverwachte wendingen in je bestaan waar alleen tranen en boosheid het gebeurde een plaats kunnen geven. Heel vaak legt een slachtoffer de schuld van het gebeurde niet bij de dader, maar bij zichzelf. Dit kan een heel oud mechanisme zijn en kost inzet om te doorbreken.
Wanneer je een slachtoffer vraagt de dader te vergeven, zonder dat het slachtoffer de (verborgen) woede en de vele angsten verwerkt heeft, dan vraag je eigenlijk om die gevoelens te verdringen, en verdringing maakt genezing onmogelijk.

Het loslaten van het gegriefd zijn en de emoties om het gebeurde – geeft ruimte om dat deel van jou te aanvaarden wat het zo moeilijk heeft met vergeven. Dat brengt je weer terug bij de aanvaarding van je eigen levensweg en het gaan van de weg naar vergeving. Willem Glaudemans vertelt dat vergeven in wezen ‘ont-schuldigen’ is, letterlijk de schuld ervan af halen en je verwijten terugnemen. Onschuld wil niet zeggen dat je goedpraat wat er is voorgevallen, nee zegt hij, onschuld is de ware aard van de ander weer zien, dwars door de daad heen. Vergeven is ont-schuldigen….en onze eigen onschuld weer terug vinden.

 

Ware innerlijke vrijheid, stelt Ruiz, ligt niet in het vermogen de daden of voorstellen van anderen te beheersen of te verwerpen – dat is per definitie onmogelijk. Ware innerlijke vrijheid ligt in het vermogen om vrijwillig en bewust te kiezen voor de wijze waarop we reageren op wat ons overkomt. Liefde is dan ook de kern van de Tolteekse wijsheidsleer die  behoort tot de geschiedenis van de oude volkeren van Midden-Amerika en Mexico, Meso-Amerika. Onder deze volksstammen behoren de Maya’s, Azteken, Olmeken, Huaxteken, Tolteken en de Zapoteken.

Met de inval van de Spanjaarden in 1519 kwam een einde aan de verschillende culturen en beschavingen in Mexico. Met de inval van de Spanjaarden is de meeste kennis van de Midden- en Zuidamerikaanse beschavingen, zoals de Inca’s, Azteken en Maya’s verloren gegaan. Volgens wetenschappers waren de oude Maya’s een vredelievend volk die leefden in rust en vrede, leefde van de landbouw, bouwkunst en ontwikkelden een eigen (hierogliefen) schrift die we nog maar ten dele kunnen ontsluieren.

Gelukkig kunnen we terugvallen op de gnosis. Gnosis beschrijft de kennis van de samenhang tussen mens en                                                kosmos, en tussen kosmos en God, en tussen God en de mens.

De gnosis
De geschriften van Nag Hammadi en de Dode Zeerollen worden ook wel de gnosis bibliotheek genoemd. Ze geven inzicht in de wijsheden van 2000 jaar geleden. In 1945 werden in Egypte de Nag Hammadi Geschriften gevonden. Twee jaar later, in 1947, werden in Qumran – in Israël, vlak bij de Dode Zee – de Dode Zee-rollen gevonden. De gevonden Dode Zeerollen in 1945 hebben meer zicht gegeven op het leven van de Essenen. De gedragscode van de Essenen is vertaald en uitgewerkt onder meer door Roberto Assagioli en in trainingen omgezet door Edith Stauffer. Van haar leerde ik het volgende over vergeving.

Het Aramese woord voor vergeven is ‘opgeven’. Wat je ‘opgeeft’ is dat wat je liefde blokkeert, je geeft je eigen verwachtingen, eisen en voorwaarden op. Vergeving is een proces dat je pas gaan kunt als je je ervan bewust bent geworden dat je een vergissing beging toen je je liefde voor een ander opgaf. Vergeving maakt niet ongedaan wat iemand anders gedaan heeft – het vergeten of een natte spons halen over je herinnering of vergissing is het laten vallen van de eis dat een ander mens zich op een bepaalde manier moet gedragen, vóór je van hem of haar kunt houden.

De band herstellen
Om op een hoger Zelf wat meer zicht op te krijgen maak ik een uitstapje naar de uitleg van Rudolf Steiner.

 

Rudolf Steiner deelt het begrip ziel (innerlijke leven) in drie delen in: de gewaarwordingsziel, de verstandsziel en de bewustzijnsziel. De gewaarwordingsziel is de oudste laag in onze ziel en vaak verbonden met de Maria Magdalena energie, de verstandsziel daarentegen is vaker verbonden met de Moeder Maria energie.

 

 

 

Het thema licht-donker is bij uitstek een thema van het bewustzijnszieletijdperk waar oa Rembrandt ons een inkijkje in biedt.

De bewustzijnsziel wordt ontwikkeld in de huidige cultuurperiode die in 1413 na Chr. begon. Daarom valt de tachtigjarige oorlog, ofwel de bevrijdingsoorlog van Nederland, aan het begin van die periode. Nederland en Vlaanderen moeten zich dus in het bijzonder op de ontwikkeling van ziele-element richten.

In de bewustzijnsziel vind de waarneming plaats door innerlijke activiteit, bezinning en meditatie. Zo is de bewustzijnsziel verbonden met de geest, die het verborgene of datgene wat achter de sluier ligt openbaart en de bron van datgene wat in onze tijd tot zoveel veranderingen aanzet. Maar helaas verhult de wereld van dualiteit interne en externe beproevingen, waardoor we in het gevoel blijven hangen dat we getroffen worden door rampen etc. zonder de kansen die erin besloten liggen op te merken. Het enige wat ons scheidt is onze gehechtheid aan onze eigen (cultureel bepaalde) gezichtspunten en de mening dat anderen die moeten delen. Wat we zien, is afhankelijk van ons perspectief.

Wanneer we de kracht van overgave ontmoeten, ons overgeven aan ons Hoger Zelf, neemt het vrouwelijke, niet fysieke, onsterfelijke Zelf de leiding en ervaren we ogenblikkelijk een verruiming van ons bewustzijn, noodzakelijk om de balans te herstellen. Het verschijnsel ‘trauma’ is een van de belangrijkste oorzaken voor de vorm die de moderne oorlogsvoering heeft aangenomen, individueel én collectief én virtueel. Dit betekent dat, om de neerwaartse spiraal te kunnen omkeren, het noodzakelijk is dat we ons opnieuw de waarheid herinneren over wie we in essentie zijn! In werkelijkheid is het je op een oprechte manier herinneren wat je hebt gedaan, door je gevoelens te identificeren die de zelfvergeving in de weg staan (schuld, schaamte, verdriet, wanhoop, hopeloosheid…) kunnen we ze gaan transformeren. Wanneer je je gevoelens omarmt, omarm je jezelf en laat je toe dat ook anderen jou omhelzen.

© Joke – fluisteralsjeblieft

De ondersteunende kracht van de Wereldoverbrugger is de Hemelwandelaar, de verborgen kracht is de Adelaar en de uitdagende kracht is de Krijger.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s