Trouw je hart volgen

Compassie betekent hart openend ‘iets ondergaan mét een ander’ en de eigen ervaring te durven relateren aan die van anderen in wederkerigheid. Het gaat ook om  ‘luisteren’ naar het leed van de wereld, compassie-ethiek niet moet beperken tot je eigen groep. Vrijwel elke cultuur en alle tradities en wereldgodsdiensten kennen godinnen die compassie belichamen voor mens, dier en gewas. Vriendelijkheid is de basisbeweging van compassie, compassie is een ander woord voor verbondenheid en is gebaseerd op het principe van wederkerigheid.

Essentieel voor een gelukkige nieuwe wereldorde is erkennen dat anderen anders zijn, anders doen en anders denken en daar de vrijheid voor krijgen wanneer hun gedrag anderen tenminste niet schaadt. Pas dan is er ruimte voor alles en iedereen op aarde. Het middel daartoe is de weg van je hart volgen, hondstrouw je zielsverlangen volgen, doen wat je zielsgraag doet geeft heel veel energie, dat is immers je missie. De weg naar het hart van de ander gaat altijd via het eigen hart – juist nu het oude tijdperk ten einde loopt en een nieuwe tijd dwars door geboorteweeën heen geboren wordt. Je in vertrouwen liefdevol afstemmen op de klank van wat je hart je ingeeft, kan in belangrijke mate bijdragen aan de te varen koers…… Witte Hond, de leidende energie voor komende 13 dagen spoort ons aan om de onderlinge verbondenheid van het hele bestaan te beseffen met het hart, dat je nooit alleen bent en dat het niet nodig is iemand de schuld te geven. Niet onbelangrijk in deze tijd waarin we nieuwe waarden zoeken in het omgaan met machtsconflicten, misbruik en schaarste.

Hoe kan zich een heilig vertrouwen opbouwen die deuren opent waarin je toch trouw kunt blijven aan het vergroten van het hartveld?

De hondstrouw en het hart

In onze taal leven veel woorden en gezegden die je gemakkelijk nazegt en toch de eigenlijke betekenis niet onthullen. Verhullend taalgebruik, ondoorzichtig, moeilijk of niet te begrijpen taal kan leiden tot misverstanden, verkeerde interpretaties of zelfs stigmatisering in labels. Tzolkin leert ons een nieuwe taal, een symbooltaal. Symbool komt van sym-ballein: samenvoegen. Het brengt meerdere dingen bij elkaar. Of anders gezegd: er zitten veel betekenislagen in. Symbolen dragen iets van de verzamelde wijsheid van mensen in zich. Een regenboog is daar een goed voorbeeld van. Veel mensen reageren op een regenboog met een gevoel van hoop, zo staat de regenboog symbool voor vriendschap, een verbond of maatjes-schap die betekenis en zin geeft aan het leven, op dezelfde manier als honden staan voor trouw aan het eigen hart.

tekst gaat verder onder de afbeelding….

In de tegenwoordige spirituele literatuur dekt het zelfde woord soms verschillende ladingen, dat kan eveneens tot begripsverwarring leiden. Volg je Hart, is zo’n uitdrukking of blijf trouw aan je eigen essentie. Het wordt al snel trouw blijven aan jezelf en luisteren naar je hart. Hier ligt de reden dat empathie, het vermogen je te verplaatsen in anderen, niet werkt. Het is een containerbegrip geworden, het hart hoort dat waarop het geprogrammeerd is te horen, het vibreert mee en sluit zich als het gewond raakt. Het licht gaat vrijwel uit, de lichtvonk staat op de waakvlam. Eén van de manieren om het hart te openen is het verstand gebruiken om het verlangen van het hart te realiseren, het hoofd is immers de dienaar van het hart. Dan volgen we ons hart en klinkt de stem van ons hart steeds luider als het meegaat in de kosmische trilling van liefde en mededogen. Het is zo bezien, gemakkelijk om rationele compassie te beoefenen en daarbij te ontdekken waar ons hart warm van wordt. Dan is er sprake van betrokkenheid, interesse en kan het gevoel zich ontwikkelen in de richting van tolerant gedrag in trouw aan je eigen hart. Dat is wat honden ons leren, een hond, zelfs die je slaat, blijft je trouw en staat altijd op de uitkijk als je weer terugkomt….

Het openen van het hart

Volgens veel Wijsheidstradities is ons hart de ‘plek’ waar ons lichaam en onze ziel zich met elkaar verenigen. Onze ziel is als het ware verankerd in ons hart, ons hart wordt daarom ook wel de ‘zetel van de ziel’ genoemd. Via de natuurlijke, naar binnen spiralende beweging gericht op het centrum van ons hart kunnen we in, de blik naar binnen richtend, in contact komen met onze dromen, onze intuïtie. Maar deze ‘zetel van de ziel’ is ook de poort naar andere niveaus van de realiteit, van innerlijke kennis. Diep binnen in ons huist een streven naar evenwicht tussen tegengestelde maar complementerende krachten, het mannelijke en het vrouwelijke. De centrifugaal werkende zielenkrachten van de vrouw of het vrouwelijke en de centripetale krachten van de man of het mannelijke met elkaar integreren. Dit proces wordt op verschillende manieren verbeeld, bijvoorbeeld in de dynamische relatie tussen een God en een Godin, de Zon en de Maan en Hemel en Aarde. In het oude Egypte, maar ook in Tzolkin kent men dit bijvoorbeeld als het vierkant maken van de cirkel of in de vesica pisces; het gebied dat symbolisch Hemel en Aarde verenigt en werd geassocieerd met het universele principe dat Jezus vertegenwoordigde. Dit inzicht wordt ook vaak weergegeven in de vorm van het zogenaamde medicijnwiel, de cirkel die de relaties tussen en integratie van alles in de schepping weergeeft.

Er bestaan vele soorten medicijnwielen, maar alle medicijnwielen weerspiegelen in essentie de vier windrichtingen, waarbij de tegenover elkaar liggende richtingen geassocieerd worden met tegengestelde maar compenserende kwaliteiten. Zo liggen bijvoorbeeld kennis en wijsheid in het Noorden tegenover onschuld, onwetendheid, vertrouwen en gevoelens in het Zuiden en introspectie in het Westen tegenover verlichting en het grote overzicht in het Oosten. In het midden van deze cirkel vinden we het Zelf, waarin alle aspecten in evenwicht zijn. Wanneer ons dat lukt, dan bevinden we ons in een staat van Eenheid – het is daarbij essentieel dat wat je in de binnenwereld van het hart voelt in overeenstemming is met wat je in daden omzet in de buitenwereld. Binnen moet met buiten, het vrouwelijke en het mannelijke congrueren; hartcoherentie wordt bereikt door het genereren van positieve gevoelens als dankbaarheid en mededogen. Het elektromagnetische veld van mensen met een open hart is zo sterk dat zij gaan stralen – en hoe meer mensen coherente hartgolven gaan uitzenden, hoe sterker we de velden van de aarde kunnen beïnvloeden en de Natuur zich kan herstellen. De nood waar bijen vooral in verkeren mag je zien als een spiegel voor de ziel van de mens. De genezing van de bijen kan niet onafhankelijk van de zelfgenezing van de mens worden gedacht en voltrokken. De mensheid wordt gemaand ruimten te scheppen, zielenruimten, innerlijke ruimten van warmte, van licht schrijft Karsten Massei in zijn prachtige boek over het wezen van de bijen, de Imme en haar voelend Weten.

Er is enkel Jij en Ik en het Gesprek als middel om elkaar te bereiken. Relaties zonder een ruzie of conflict op zijn tijd, zijn geen relaties. Door keer op keer jezelf tegenover de ander uit te spreken, ook als je bang bent dat er daardoor ruzie ontstaat, kun je elkaar inspireren door eerlijk je verhaal te delen. Inspiratie betekent letterlijk dat de energie van de ziel in je lichaam afdaalt en daar gaat stralen, je kunt dit zien als je met de ogen van het hart naar elkaar kijkt. Wat oplicht is de verborgen schoonheid van de ander, staan we oog in oog met haar of zijn wezenskern, het fonkelende zielelicht die je voelt als kracht van tederheid.

Het hart helpt ons met beide voeten op de grond te blijven en de realiteit te blijven zien.

Ook in de Maya-traditie is Oc, witte Hond, de begeleider of gids naar de onderwereld. Het wordt als een moedige en loyale daad beschouwd van Hond aanwezig te zijn op het kritieke punt in de zielenreis waar de ziel de rivier moet oversteken naar de Andere Wereld. De trouwe Hond is een goede reisgezel voor de reis naar de holte waar in de winter de zaadjes voor het nieuwe zaaiseizoen bewaard worden en waar de zon overnacht. De onderwereld, bewaakt door Hond, is een plaats van wedergeboorte waar licht en donker samenvloeien in compassie. Daar doen we een beroep op universele rechten als rechtvaardigheid en gelijkheid. Sjamanisme behoort volgens westerse opvattingen tot de ‘natuurreligies’. Als je verder op zoek gaat kun je ontdekken dat het in het medicijnwiel gaat om een kosmologie, een kosmische wereldbeeld vanuit een oeroude en universele zienswijze op mens en wereld. Vanuit de verbinding die er van oudsher ligt bij sjamaniseren en menstrueren, mogen we aannemen dat de eerste sjamanen vrouwen zijn. Bekend is dat het woord matriarchaat afstamt van mater of ‘moeder’ en arché of ‘begin’, ‘oorsprong’. Daarbij komt dat het woord ‘arché’ ook ‘baarmoeder’ betekent of nieuw begin. Karen Armstrong heeft ontdekt dat het woord etymologisch verwant is met het woord voor baarmoeder – wat het beeld oproept van de liefde van de moeder voor haar kind als een oer-uiting van compassie. Het gaat hierbij niet om biologische conceptie, maar om een ‘spirituele ontvangenis’ of een Innerlijk Ontwaken. Dit wordt al eeuwenlang verbeeld als Godin met Kind, zoals de afbeelding aantoont…..

Maria met ‘Jezus’, Isis met Horus, Devaki met Krishna.
Onder: Shing Moo met het kind, Aphrodite/Venus met Eros

Compassie is daarmee niet zomaar een gedachte, het is een universele waarde die de mensen wereldwijd verbindt met jeZelf, de ander en het grotere Hart. In iedere cultuur, religie of samenleving komt deze waarde terug als kernbegrip terug in de gulden regel. Het denken in termen van compassie en rechtvaardigheid zijn sleutelbegrippen van waaruit je denkt en handelt, tussen voelen en doen. Dan gaan we in alleen zijn het Al-Eén aspect te beleven in elke ontmoeting.

Compassie is een praktisch verworven vaardigheid, zoals dansen. Je moet het doen en elke dag ijverig oefenen. Karen Armstrong

Compassion is not a relationship between the healer and the wounded. It’s a relationship between equals.” ~ (Pema Chodron)

Wijsheid, compassie en moed zijn de drie universeel erkende morele kwaliteiten van de mens. (Dalai Lama)

‘Behandel anderen nooit op een manier waarop je zelf niet behandeld wilt worden.’ (Confucius)

Verdriet kan de tuin zijn van compassie. Als je je hart open houdt door alles heen, kan je pijn je grootste bondgenoot zijn in je zoektocht voor liefde en wijsheid in je leven. (Rumi)

De Gulden Regel vraagt keer op keer in ons eigen hart te kijken, te ontdekken wat ons pijn doet, en dan onder alle omstandigheden ervan af te zien een ander die pijn aan te doen. Het in praktijk brengen van ‘de gulden regel’ gaat over hard werken aan jezelf. Want bij onszelf moet het beginnen. Het goede nieuws daarbij is, dat elk individu wel degelijk het verschil kan maken als het kompas op je levensweg wordt ingezet op compassie en de gulden regel. Vooral in deze tijd waar oude waarden worden afgebroken en het nog onduidelijk is welke kant alle veranderingen opgaan en of de mensheid in staat is onopgeloste conflicten te gaan helen. Uitdaging is om trouw te blijven aan je eigen gevoelens, het hart te openen en liefde te geven…..

Compassie helpt je te ontdekken hoe je een Hondstrouwe bewaker kunt worden van het licht in de ziel, dát maakt dat we ons verbonden voelen met het universum, je essentie of het Grotere Hart. Het licht van de ziel is ook de weg naar de ander met compassie als kompas. Want als we ons bewust zijn van ons eigen zielenlicht, kunnen we het ook zien in de ogen van een ander, dan voelen we een verbinding van hart tot hart. Accepteer wat is op dit moment in je leven en weet dat naast jou liefde en compassie staan en op ieder moment van de dag beschikbaar zijn om in het onbegrip dat je kunt ontmoeten in je omgeving het licht te ontsteken….

© Joke – fluisteralsjeblieft
Fluisterwoorden bij de reis van witte Hond naar witte Wind, 2017

In deze golf valt op 11-11 het Sint Maartenfeest. St. Maartenfeest is een lichtjesfeest; het gaat erom dat we waarachtig zijn en iets van ons overschot (mantel) schenken. Maarten laat ons zien dat we iets kunnen doen met het lichtje (of het goddelijke) binnen in ons; een golf met 2 gap-dagen.

Advertenties

4 gedachten over “Trouw je hart volgen

 1. coloremartine

  Dank je wel voor deze woorden Joke die mij weer diep beroerd hebben.
  11 November is mijn verjaardag en St. Maarten gaf mij zijn naam en ja, ik geef ook zoveel mogelijk stukjes van mijn mantel en merk dat hij steeds weer aangroeit.
  Een lieve groet, Martine

 2. non-profitfilm

  Lieve Joke, dank voor de intens mooie en rake tekst. “Want als we ons bewust zijn van ons eigen zielenlicht, kunnen we het ook zien in de ogen van een ander, dan voelen we een verbinding van hart tot hart”. Over dit wonderlijke fenomeen heb ik me de laatste maanden met regelmaat verbaasd. Iedere keer wanneer ik zelf weer wat lichter ben (door dagelijks bewust afstemmen, voelen, ademen, doorleven en transformeren), zie ik dat licht ook bij de ander. Wat maakt dat ik besef dat wat ik waarneem bij de ander dus besloten ligt in mijn vermogen tot waarnemen. Dank voor je prachtige formulering!

 3. Charlotte

  Heftig mooie tekst, lieve Joke. De waarachtigheid van de echte hartsverbinding, met jezelf en dus ook met je omgeving en verder dan dit, raakt mij zo diep. Dankjewel 🌈💞🙏🏼

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s