Sjamaan betekent: de gewonde genezer. Als een gewonde genezer verdiepen we ons voortdurend in de genezing van de dissociatie in onze wereld en herkennen deze als zodanig vervolgens ook in onszelf. Deze archetypische energie staat bij de Maya in de cyclus van het bewustzijn uitbreiden en zelf de moed hebben de wond als instrument te omarmen waardoor onze intrinsieke heelheid voorafgaand aan onze verwonding bewust wordt gerealiseerd in de tijd – het huidige moment – de enige “plaats” waar onze heelheid kan worden geïntegreerd en gerealiseerd. De vereniging van tegengestelden herkennen is verbinding maken met en herinneren aan onze intrinsieke heelheid, wat de ultieme genezing is, als we “één stuk” met onszelf worden (en “één vrede” met elkaar kunnen creëren).

Dit betekent dat het archetype van de gewonde genezer kan worden getransformeerd wanneer we erkennen dat onze wond volledig persoonlijk en uniek van ons is, terwijl we tegelijkertijd een universeel, onpersoonlijk proces zijn waaraan iedereen deelneemt. Hier ligt in het Westerse deel van de wereld de betekenis van onthechting. Het doel van loslaten of onthechting is heel-worden (integreren). Daarom wordt de jaguar ook vaak de magiër of tovenaar genoemd, de innerlijke sjamaan – die het dynamische principe dat de terugkeer naar de oorspronkelijke bewustzijnsstaat in gang zet en breuken gaat helen.  Op het pad van de innerlijk sjamaan, is je proces dienstbaar aan het grote geheel.Het integreren op onbaatzuchtige wijze staat hierbij centraal, vandaar ook dat een sjamaan vaak wordt afgebeeld met slangen maar altijd met een tijger. De katachtigen helpen ons de denkkracht te versmelten met de kracht van je hart om je intensiteit wat milder te maken. Laat je behoefte aan goedkeuring maar los en stel jezelf open voor het ware lied van je hart en luister maar naar Ix Chel in haar sjamanen-gedaante die ons zal in leiden de verschillende manieren van hechten; herken je jouw hechtingsstijl…?

De kernwoorden van de tovenaar energie zijn Ontvankelijkheid en Integreren in de cirkel van IxChel 

 

Elke ervaring ís een aanwijzing. De wil om te genezen wordt geactiveerd door hen die als een tijd- of dagbewaarder de kalender bij houdt. Zoals verwoord door de wijsheer Hermes Trismegistus. Alles wat buiten ons gebeurt, komt van datgene wat binnen is. Jij bepaalt wat je met je leven doet, hoe je de dingen ervaart en verwerkt die op je afkomen. Het is de binnenkant die de buitenkant bepaalt. Ons ‘denken’ kan de wereld veranderen als je versmelt met de kracht (ritme) van je hart. Sjamaan betekent letterlijk; hij/zij die weet.

De antwoorden die wij horen verschillen van mens tot mens, maar de aardende dialoog met het lichaam is van vitaal belang om het probleem in de Moeder Matrix te begrijpen. Allereerst is het goed te begrijpen waar integriteit voor staat, integreren is immers een belangrijk gegeven bij het verbinden van de vier werelden.

Integriteit komt van het Latijnse woord ‘integra’ dat ‘heelheid’ betekent in de zin van je zegt wat je doet en doet wat je zegt. Zo krijgen waarden en principes als innerlijk oriëntatiepunt bij denken, voelen, willen/handelen vanuit het Heden een gezicht naar de toekomst.

Integriteit is leren gezond te hechten, vanzelf slaat dit ook op de voor jou beschikbare energieën in Tzolkin of het Leven! Gezond hechten en leven in verbondenheid gaat over alle mensen groot en klein over de hele wereld, ongeacht rang, stand geslacht, religie, huidskleur of afkomst. De basis voor gezond hechten wordt in de eerste levensjaren gelegd, maar begint eigenlijk al tijdens de zwangerschap en misschien al eerder. De mate van geborgenheid die we in de eerste jaren van ons leven hebben ervaren blijkt essentieel te zijn voor hoe gemakkelijk je je later zult kunnen binden aan jezelf en het in vertrouwen aankomen in het eigen lichaam. Hechting is de basis voor alle latere relaties……..Waar het om gaat bij hechting is het conflict vertrouwen versus wantrouwen – Hechting speelt in heel de levensloop een belangrijke rol, maar is vooral in de vroege kindertijd belangrijk.

Gezond hechten gaat over de verbinding die het (jonge) kind aangaat met zichzelf en de wereld. Een verbinding aangaan met het eigen lichaam is de basis om een relatie te kunnen aangaan met jezelf, je ouders en andere opvoeders, met planten en met dieren, kortom met de wereld. Dit heeft alles te maken met ontvankelijkheid – een open houding ontwikkelen ten opzichte van nieuwe kennis, vaardigheden en zienswijzen ook naar je eigen verleden.

De Deens-Amerikaanse psycholoog Erik Erikson (1902-1994) zag onze psychische ontwikkeling als een levenslang proces. Volgens zijn inmiddels klassieke theorie moeten we in de loop van ons leven acht levensvaardigheden leren om goed te kunnen functioneren. Erikson ging ervan uit dat we deze vaardigheden in principe in bepaalde levensfasen opdoen (zie de leeftijden tussen haakjes); gebeurt dat niet of onvoldoende, dan is het mogelijk dat we ze later in ons leven alsnog gaan missen en pas dan onder de knie krijgen.

Vertrouwen (0-1,5 jaar): in de prille kinderjaren ontstaat de hechting met onze moeder. Als die goed verloopt, durven we later in ons leven anderen te vertrouwen.
Autonomie (1,5-3 jaar): in deze fase leren we onszelf beheersen en zelf dingen voor elkaar te krijgen. Wanneer onze ouders ons te veel beschermen en we te weinig zelf mogen doen, of als we belachelijk worden gemaakt wanneer ons iets niet lukt, krijgen we later in ons leven de neiging snel aan onszelf te gaan twijfelen, en durven we minder autonoom te opereren.
Initiatief (3-6 jaar): in deze fase leren we zelf initiatief nemen, een doel stellen en daar naartoe werken. Als onze ouders ons hier niet in aanmoedigen of ons ontmoedigen, zullen we later in ons leven moeite blijven houden met initiatief nemen.
Competentie (6 jaar-puberteit): in deze periode leren we allerlei vaardigheden die we nodig hebben om succesvol te kunnen zijn in de maatschappij: niet alleen basale zaken als lezen en schrijven, maar ook verantwoordelijkheid nemen en met anderen opschieten.
Identiteit (adolescentie): bij de overgang van kind naar volwassene gaan we door een identiteitscrisis: wie ben ik, wat wil ik? Als we geen duidelijk antwoord vinden op deze vragen, zullen we steeds op zoek blijven naar welke rol we nu eigenlijk hebben in het leven.
Intimiteit (jongvolwassen): in deze fase gaan we betrokkenheid voelen bij ons werk en ontwikkelen we duurzame, intieme relaties. Als we daar niet in slagen, kampen we met gevoelens van afzondering en eenzaamheid.
Productiviteit (middelbare leeftijd): dit is onze meest productieve periode: we brengen kinderen groot, maken carrière en helpen anderen. Het is de fase waarin we onze levensdoelen waarmaken. Slagen we hier niet in, dan raken we in onszelf gekeerd en stagneren we in onze ontwikkeling.
Tevredenheid (ouderdom): we hebben het gevoel dat ons leven betekenis heeft gehad, kijken er met tevredenheid op terug en accepteren de naderende dood. Kijken we echter met spijt terug en blijven we treuren om mislukkingen en gemiste kansen, dan zullen we de dood niet kunnen accepteren. (bron: psychologie magazine)

Alle relaties zouden de grondtoon van geborgenheid moeten hebben, echter soms is de basis onveilige geweest, niet toereikend voor wat we werkelijk nodig hadden, soms zelfs schadelijk en negatief. Kinderen bewegen meestal instinctief mee met de basis die door onze opvoeders geboden wordt, maar soms betekent dit dat een kind zich op een bepaalde leeftijd moet ontkoppelen van de verbinding met deze basis. Je trekt je energie weg – soms door uit huis te gaan, maar vooral innerlijk (op emotioneel/psychisch niveau). Een gebrek aan goede aarding, een goede basis in jezelf geeft maar al te vaak bij elke tegenslag, uitdaging, verhuizing of verandering in je leefsituatie dat je van slag af geraakt. Daar kun je alles en iedereen de schuld van geven de beste manier is de basis van binnenuit in jezelf gaan vinden. En vanuit dit hernieuwde gevoel van veiligheid, steun en voeding voor jouw welzijn je jezelf en het leven weer vorm geven kan.

“Het is niet de tijd die geneest, maar wat je doet met die tijd” (Manu Keirse)

Het is daarom dat ik graag aandacht wil vragen voor de hechtingsstijlen. Het kan zinvol zijn om je eens te verdiepen in hechtingsstijlen als je het lastig vindt om (iets) los te laten of juist vanuit je gevoel nieuwe kansen aan te trekken of je eigen natuurlijke ritme te vinden. Ruwweg zijn er vier stijlen van gehecht zijn te onderscheiden: één gezonde stijl en (helaas) drie ongezonde stijlen.

Je kunt b.v. een afhankelijke hechtingsstijl hebben; een afstandelijke hechtingsstijl; een angstige hechtingsstijl of een veilige hechtingsstijl. Veilige gehechtheid ontstaat in een relatie waarin de ouder de emoties en het gedrag van zijn kind kan onderkennen als van iets van dat kind, los van de eigen emotie. De ouder kan dan troost bieden, zonder zelf te ontregelen.

Onveilige hechting toont zich in Angstig-ambivalente of aanklampende gehechtheid. Angstig-vermijdende of gereserveerde gehechtheid. Gedesorganiseerde gehechtheid.

Bij Angstig-ambivalente of aanklampende gehechtheid neemt de ouder de emotie van het kind over en er is geen duidelijkheid meer van wie de emotie is, met als gevolg ontregeling. Het willen binden kan leiden tot willen samensmelten of de ander overwaarderen.

Bij een angstig-vermijdende of gereserveerde gehechtheid is de ouder gewend om de eigen emoties te negeren of af te doen als aanstellerij en reageert te weinig op signalen van het kind. Het kind wordt dan ervaren als een gemakkelijk kind, in wezen is het kind zelfredzaam en gevoelig voor afwijzing of dissociatie.

Bij gedesorganiseerde gehechtheid zijn de ouders de bron van angst, verwaarlozend en onvoorspelbaar. Het kind heeft geleerd dat anderen niet beschikbaar zijn, heeft problemen met afscheid nemen en het reguleren van de eigen heftige emoties bij intimiteiten.

Het Geen-bodem-syndroom ontstaat door affectieve en lichamelijke verwaarlozing in het jonge kinderleven waardoor nauwelijks gewetens-ontwikkeling plaatsvindt. Het kind handelt meestal vanuit het lustprincipe en heeft weinig gevoel voor tijd en ruimte. Daarnaast bestaat ook nog de volledige onthechting : er is zoveel beschadigd dat geen hechting meer mogelijk is, daar waar het bij alle andere hechtingsstijlen wél veranderbaar is! 

De geboorte van de Held

Elk ouderhart dat probeert een kind liefdevol te laten gaan, terwijl we dachten aan onze eigen verbanningen kent maar twee wegen: Onderdak bieden of je afscheiden van de wortel en de echte kou in. 

De held wordt geboren in iemand die begrijpt dat loslaten vrijgeven is, een integrerende kracht. Middelen hiervoor worden je aangereikt door je te verbinden met het ritme van de Zon. Het Licht van de Zon schenkt natuurlijke groeikrachten in eigen ritme.  Handhaaf je oriëntatiepunt die in je hartcentrum is en ontdek dat je een multidimensionale reiziger kunt Zijn en jouw inwijd in de seizoenen van de Grote Moeder. Het mysterie van tijd opent zich als je ontvankelijk bent voor de energie die dagelijks op je afkomt en deze te verbinden met je eigen levensverhaal. Het kennen van onze verhalen, van onze geschiedenis is van vitaal belang voor ieder van ons, op welke leeftijd dan ook. De eerste stap bestaat uit het vertellen van de feiten, zelfs nietige details kunnen belangrijk zijn. Ze vormen de draad van het verhaal waardoor we gaan beseffen wat er is gebeurd en daarna hoef je enkel nog maar te wachten op de waarheid die zich verborgen heeft achter verdriet, angst, het vergeten zijn en je pijn. Dat wachten of loslaten is een vorm van overgave, een zuiver innerlijk verschijnsel als het mag samengaan met vertrouwen (de nuttige pols). Dan dient zich een nieuwe dimensie aan in de verbinding tussen het mannelijke en het vrouwelijke en worden we de bevrijders van onszelf, van ons eigen ‘verkreukelde’ hart.

 

 

Zoals de zon door eigen beweging en vanuit een eigen innerlijke wet van de morgen tot de middag opstijgt, en haar glans achterlatend weer afdaalt tot de avond om vervolgens te verzinken in de alles verhullende nacht om weer te herrijzen voor een nieuwe kringloop.

Hechting is een bijzonder proces naar binding en meer intimiteit, het is een ander werkelijk laten voelen hoe waardevol hij is, zodat hij zijn persoonlijkheid volledig kan ontplooien. Goede hechting bevordert zowel verbondenheid als autonomie – Ik ben ok en jij ook – Het leren herkennen, voelen en loslaten van de emotionele energie zonder macht te geven aan onze onjuiste overtuigingen brengt tevens een nieuwe balans tussen voelen en denken .Gezond hechten gaat immers over een relatie aangaan met jezelf, je eigen lichaam en opgroeien in verbondenheid – tijd baart rozen – symbolisch gezien wordt Cheiron in de vorm van een sleutel afgebeeld – deze energie bezit dus een sleutelpositie in het geheel van de 20 zonnetekens en nodigt je keer op keer uit alles te integreren en zo het zichtbare én het onzichtbare te verbinden door de ervaringen die je aangereikt krijgt door het Leven Zelf te verbinden met toon, kleur en zegel en deze op de eigen plek te leren waarderen!

© Joke – fluisteralsjeblieft

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s