Tijd is een manier om ervaring te benoemen. Tijd is in wezen een afgeleide van ervaring. De termen oude ziel of jonge ziel drukken een bepaalde kwaliteit uit. Geen kwantiteit. Het tijdsaspect drukt enkel een ervaringsaspect uit. Het woord ‘ervaring’ gaat terug via het Middelnederlands en het Oudfrans naar het Latijnse experientia , wat ‘een test of poging’ betekent. Het is gerelateerd aan zowel ‘experiment’ als ‘expert’, wat zowel herhaalde processen als de uiteindelijke beheersing impliceert. ‘Ervaring’ is opgedaan in de loop van de tijd, via direct contact met de wereld; ervaring is diep persoonlijk. Het is uit de eerste hand – wie deelt ontvangt meer….. 

Toch zien we bijna dagelijks hoe de maatschappij het voorwendsel van onschuld eist ten koste van de ervaring, van belichaamde waarheid. Hoe de ware aard van de ervaring ter wille of ten koste van ‘zuiverheid’ ontkent wordt. We spreken uit ervaring. Waarom een systeem accepteren dat afhangt van zijn ontkenning?

Waarom universaliseren we de ervaring van de halve wereld en verdoezelen, ontkennen en beheersen we die van de ander, ook die van de ander in onszelf….

Veel mensen zijn, meestal onbewust, belast met de pijnlijke en onaffe ervaringen van hun (voor)ouders. Ze zijn verdwenen naar de taboesfeer en je kunt ze op het spoor komen door op zoek te gaan naar zaken waarover niet gesproken is. Zo is veel angst of zweverij verbonden met dreigende boodschappen ooit in religieland geuit en verinnerlijkt. Of ingrijpende gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog. Immers in de 20e eeuw braken de ‘moeders van alle oorlogen’ uit, waar alles ging etteren wat zich gedurende vele eeuwen had opgehoopt en doorwerken kán in fysieke klachten, relationele conflicten of blijven hangen in de herhalende onaffe cirkel verbonden met fundamentele inzichten in familie-samenhangen. In de huidige tijd waarin niemand écht weet welke kant het op gaat is een gerichte ontdekkingstocht in je eigen onderwereld best zinvol – zielenlogica is immers een hele andere logica dan het verstand – aan ons eigen karma ontkomen we niet.

een gevoel voor het ritme van ons leven ontwikkelen

Zelf zijn we deel van de natuur en bijgevolg is ons leven veel meer cyclisch dan lineair. In de natuur is de cirkel, de herhaling, het hoofdprincipe. Er is geen begin- of eindpunt, het leven in de natuur is voortdurend in een cyclische beweging van groei, bloei, afsterven en rust. In de natuur is die kringloop vanzelfsprekend. Dat wij persoonlijk door fasen gaan is minder bekend en nog minder dat ook relaties fasen kennen. Wetmatigheden.
Een kind dat van zijn twee ouders kan houden is vrij om door te gaan met zijn eigen ontwikkeling…..

Waar ontwikkeling niet verder kan gaan, maar teruggedrukt wordt, ontstaat diepe angst. Diepe angst voor zelfverlies. Dergelijke angst roept haat op. Diepe haat die zich toont in haat naar diegenen die ogenschijnlijk dit lijden veroorzaken en aanzet tot gewelddadigheid. Geweld is ook een vorm waarmee je de wereld je kracht kunt tonen, het herstelt de orde niet. Het juiste midden vinden tussen te weinig vertrouwen hebben of anderen verstikken met je (ouderlijke) ondersteuning vergt inzicht in het grondpatroon.

Zodra je verstrikt raakt in gedachten van beperking, zoals ‘dit kan niet’, ‘dat mag niet’ en ‘dit gaat niet goed’, zak je de afgescheidenheid in. Je raakt verstrikt in de illusie van lineaire tijd, de illusie van ‘ik ben mijn lichaam’, de illusie van de dood, de illusie dat je afgescheiden bent van God, van Liefde, schrijft ook Pamela Kribbe. Het verstrikt zijn in gedachten van beperking noemt zij karma en het actief doorzien en loslaten van (ego)illusies bewerkstelligt het afwerken van karma. Dit is niet nieuw, we zijn het alleen vergeten. In Jungiaanse termen hebben we hier te maken met de archetypische werkelijkheid van het onbewuste.

Anders dan de natuurlijke kringloop die gebonden is aan verschillende levensfases doorlopen we vaak meer dan eens in het leven een andere cyclus: die je de verliescirkel mag noemen. De verschillende stadia worden weergegeven als een doorgaande lijn. Welkom heten – hechten – intimiteit aangaan – verliezen en afscheid nemen – betekenis geven. En hoe beter en duidelijker je iets zegt, des te gemakkelijker het voor de ander is om jou te begrijpen.

Lichtjesfeesten in de herfst 

De datum 11 november staat traditioneel in het teken van het st. Maartenfeest. Weliswaar vernoemd naar de oorlogsgod Mars, raakte een zekere Martinus bekend vanwege zijn goedgevigheid. Nog steeds is de datum 11-11 met hem verbonden en wordt het St. Maartenfeest gevierd. Aan deze Martinus worden tal van wonderen toegeschreven, meer bekend is de lampionnenoptocht. In Vlaanderen valt het samen met de verschillende herdenkingen van de Eerste Wereldoorlog, zag ik op de site van ‘Andere Tijden’ en ook dat Sint-Maarten als schutspatroon nauw met de stad Utrecht is verbonden. De Domtoren wordt daarom ook wel de Sint Maartenstoren genoemd. Geen stapel stenen….Op de plek waar de Dom in Utrecht gebouwd is, komen maar liefst dertien leylijnen samen. Het is een krachtplaats. Het woord ‘krachtplaats’ betekent letterlijk ‘een plaats die kracht bezit’ – een heilige plek in het sacrale landschap. De Dom, die dus aanvankelijk aan Sint Maarten gewijd was, werd in 1173 – na een hevige brand en de daarop volgende restauratie – opnieuw gewijd, maar nu aan Maria Magdalena. Dit doet vermoeden dat de Dom in Utrecht van oorsprong binding heeft met het Keltisch Christendom; St. Maarten transformeerde in wat we nu palliatieve zorg noemen: de Mantelzorg.

 

De afbeelding van dit middeleeuwse manuscript is in 1469 gemaakt door Lieve van Lathem (Vlaams, ca. 1430-1493) en bevind zich in het Paul Getty Museum toont het witte paard met st. Maarten en een bedelend mens.

De lichtjesfeesten willen ons steunen op de drempel tussen licht en donker in de herfsttijd. In schemering een lichtje voor elkaar zijn, hartverwarmend (energetisch) delen van onze eigen innerlijke rijkdom.

De mantel die door Martinus in twee delen wordt gesneden kun je ook zien als het verleden en de toekomst: het heden ligt in onze handen en komt Levendig tot leven in relaties, bij het delen (ontmoeten) en in de communicatie. Daarbij zijn we lang niet zo vaak in het Nú aanwezig als gedacht wordt. Maar al te vaak klinkt het verleden door in het heden; het is dan ook beter eerst congruent binnen en buiten – (dieper) te integreren.

 

 

‘Zo binnen, zo buiten, zo boven, zo beneden’ is een eeuwenoud Hermetisch principe, door Carl Jung opnieuw ontdekt. De Kybalion, de zeven Hermetische Principes, leert dat alles wat we zien en ervaren in onze fysieke wereld, vindt oorsprong vind in de onzichtbare, geestelijke wereld. Alles is één. De oude Griekse tempel van Apollo in Delphi verwees naar deze grote wet van overeenstemming in de inscriptie ‘Ken uzelf en u zult alle mysteriën kennen van de goden en het universum’. Het is essentieel dat wat men in de binnenwereld van het hart voelt in overeenstemming is met wat men in daden omzet in de buitenwereld. Dit wordt congruentie genoemd; integer. Congruentie betekent ook dat de mannelijke en vrouwelijke energieën in ons in evenwicht mogen komen en hoe verder we komen des te meer informatie ontvangen wij vanuit het onbewuste.

Het Hermetisme ontwikkelde zich gelijktijdig met het gnosticisme, het neoplatonisme en het vroege christendom. Het zijn belangrijke pijlers van de Europese esoterie, met name sinds de opleving in de renaissance. Het verstandelijke denken neemt vanaf de renaissance opnieuw een hoge vlucht. Het tijdvak wat ‘de verlichting’ wordt genoemd heeft in het Westen het denken louter en alleen met het verstand verheerlijkt. De zichtbare dingen (visibilia) werden verward met de voor de uiterlijke zintuigen niet waarneembare dingen (invisibilia). Dat heeft zijn langste tijd gehad.

Carl Gustav Jung bouwde voort op bovenstaand gedachtegoed en ontdekte zo het onbewuste. Hij onderkent drie bewustzijnslagen: het dagbewustzijn, het persoonlijk onbewuste en het collectief onbewuste. Het collectief onbewuste is volgens Jung een soort collectieve opslagplaats waar ook alle ervaringen (herinneringen) van onze voorouders verankert liggen. Het collectief geheugen. Onze ouders gaan daarbij een soort mal vormen, we vormen onze vrouwelijke energie meestal naar het beeld van de moeder, en de mannelijke energie naar het beeld van de vader. Is er veel disharmonie tussen de ouders, dan zal die disharmonie zich weerspiegelen in ons innerlijk: de buitenwereld en onze binnenwereld.

Omdat de scheiding tussen het bewuste en onbewuste heel dun is geworden (de korte lontjes zijn daar een bewijs van) komen er van zowel het persoonlijk onbewuste (waar herinneringen aan verdrongen gebeurtenissen van dit leven maar ook van vorige levens opgeslagen liggen) als het collectief onbewuste op subtiele manier steeds signalen naar boven die in het verleden ingeprent zijn. Het is dan ook werkelijk een illusie te denken dat een mens als onbeschreven blad ter wereld komt, de mens (of liever de ziel) kiest voordat hij geboren wordt een familie waar de ziel vorm kan geven aan zijn karma. Tevens is elk mens verbonden aan een groep. In het klein is dat een familie maar ook grotere groepen zoals land, streek, politieke partij, religie etc. maken dat de mens op een onbewuste manier verbonden is met de geschiedenis van de betreffende groep.

het juiste evenwicht tussen geven en ontvangen

Eigenlijk is het heel bijzonder dat belangrijke ervaringen van vader, moeder, opa of oma niet verloren gaan. De betekenis wordt doorgegeven, het is die ervaring waarop nieuw leven kan groeien. Het nageslacht bouwt als het ware voort op de door de voorouders gelegde grondvesten. Het zijn de bouwstenen die wij nodig hebben om een goede vader-moeder te kunnen zijn voor onszelf en onze kinderen. Vandaar dat genealogie zo in de belangstelling staat.
Biografie-werk als diepgaand biografisch zelfonderzoek, feitelijk op dezelfde manier als de geschiedenis van de Dom is niet alleen voelbaar, maar ook door er over te lezen, onderzoek te doen. Wie zich realiseert dat de zichtbare krachten het zichtbare creëert gaat anders kijken. Anders gezegd: je ego is een filter en omvat niet alle dimensies. Je Hart wel. Je weet het niet en toch ergens diep in jezelf weet je het.

Zo leren we in het leven, aangereikt door het leven-zelf, de les om met ingewikkelde relaties om te gaan. Familie heb je altijd: je vader blijft je vader en je moeder blijft altijd je moeder, wat er ook gebeurt. Zo hebben velen dat in het verleden beleefd en zo beleven velen hun familie in onze tijd nog steeds. De mantel die door St. Martinus in tweeën gedeeld wordt schonk een bedelaar de helft van de mantel. Wat nu als we die mantel schenken aan de bedelaar buiten ons maar ook die in onszelf en zo het licht in onszelf dieper ontsteken….?

De nieuwe maan energie in de late namiddag van woensdag 7 november is een diepgravende en grensverleggende energie. Zet door….en maak gebruik van Tzolkin (dáár is ie voor!!) om jouw ervaringen en hobbels dieper te bekijken, te leren plaatsen, duiden en betekenis geven van jouw levensloop. En ontdek hoe je binnenwereld voor een groot deel bepaald hoe je buitenwereld eruit ziet en hoe je die ervaart. Vanzelf kun je contact met me opnemen als je anders wil leren kijken naar je eigen leven.

Het verleden kunnen we niet veranderen, wél kunnen we onze reacties herzien en stappen zetten in de cirkel van Vertrouwen. Een onbaatzuchtige wijze van zijn.

© Joke

Een gedachte over “draagkracht is alles

  1. Mantelzorg gaat ook over de vraag: wie moet vader en moeder helpen? Steeds vaker is dat de eigen familie, de eerstelijn – maar familie is niet altijd een warm bad. Broers en zussen hebben in Nederland meestal weinig contact met elkaar. Als ze elkaar of hun ouders moeten ondersteunen, nemen de conflicten vaak toe. Zo actueel.

    Een paar zinnen uit het artikel in het dagblad Trouw. Hier heb je de link:

    https://www.trouw.nl/samenleving/als-ouders-extra-hulp-nodig-hebben-springen-de-kinderen-bij-logisch-of-toch-niet-~a5c012c3

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s