De twintig gezichten van de schepping ontrollen zich in dertien stappen. Iedere groeigolf (er zijn er 20) is genoemd naar het eerste zegel in zijn reeks van 13. De vier kleuren: rood-wit-blauw-geel geven het ritme aan, waarbij het eerste zegel van de rode groeigolf het overkoepelende thema aangeeft. De gehele kleurencyclus schenkt je de energie die je nodig hebt om jouw eigen energie te kunnen belichamen op aarde. Wat opvalt is dat van de twintig gezichten van de schepping, de 20 zonnezegels er velen een relatie hebben met natuurbeelden, goden en godinparen. Beiden veelvoorkomend zijn in de mythologie, ook bij de Maya’s. Mythen zijn verhalen en denkbeelden waarin verklaringen worden gevonden voor het onverklaarbare. Mythos betekent woord of verhaal. Volgen we het pad van vrijheid – gelijkheid – broederschap?

Wat is ons basisverhaal over het leven, wat is jouw mens – en wereldbeeld?

We zijn allemaal bekend met mythen en legenden over een eerder, harmonieuzer en vreedzamer tijdperk. Net zoals in de tijd van Columbus de ontdekking dat de aarde niet plat is, het mogelijk maakte om een verbijsterende nieuwe wereld te vinden die er al die tijd al geweest was, leggen archeologische ontdekkingen de verbijsterende wereld van ons verborgen verleden bloot. Ze onthullen een lange periode van vrede en welvaart, beschavingen die niet mannelijk-dominant, gewelddadig of hiërarchisch waren. Riane Eisler noem in haar boek: De kelk en het zwaard het dominator-model en verbindt dit met het patriarchale tijdperk wat het daaraan voorafgaande vreedzamere tijdperk opvolgde. In het dominator-model wordt het rangschikken van de ene helft van de mensheid boven de andere gesteld. Hoe heb jij het vorige artikel over de piramide gelezen; als dominator-model van beneden naar boven of juist van boven naar beneden of kon je zien dat de treden van de piramiden bestaan uit lagen in onszelf die door elkaar heen lopen?

Het model waarin maatschappelijke verhoudingen voornamelijk zijn gebaseerd op het principe van verbinden in plaats van rangschikken, zou het best omschreven kunnen worden als het partnerschapsmodel, schrijft Eisler. In dit model worden verschillen niet gelijkgesteld aan inferioriteit of superioriteit. Vandaag de dag staan we weer bij een kruispunt, dat dit keer beslissend kan zijn. Helaas is het voor veel mensen moeilijk te geloven dat er een andere manier mogelijk is om de menselijke samenleving te structureren dan de mal goed-slecht. Laat staan dat onze toekomst zou kunnen draaien om zaken die (ook) te maken hebben met vrouwen of vrouwelijkheid. Bekeken vanuit mannelijk perspectief, schrijft socioloog Gail Dines, beantwoorden veel beelden over vrouwen aan een fantasiebeeld van een vrouw die het woord ‘nee’ niet kent, geen eigen seksuele fantasieën heeft en altijd klaar is voor seks. Die mal betekent volgens Dines slechte seks voor met name vrouwen. Het zal je niet verbazen dat dit een relatie heeft met de geweldspiraal van deze tijd en dat dit te maken heeft met gebeurtenissen die zich ergens in ons verleden en/of in de familielijn hebben afgespeeld en nooit de kans hebben gehad op hun plek te vallen. We lijken te denken dat familiegeheimen hun kracht verliezen als je er geen aandacht aan besteedt. We praten er maar niet over, luidde het devies in voorgaande generaties. Maar zo werkt het niet, dat kun je dagelijks waarnemen.

Als je er bij stilstaat zijn er maar twee basismanieren om de relaties tussen de vrouwelijke en mannelijke helften van de menselijke samenleving te bekijken. Vanuit het dominator- of partnerschapsmodel wat rekening houdt met vrouwen én mannen. Het gaat om een keuze en vervolgens om die keuze gestalte te geven vanuit het inzicht wat je hebt in je eigen bagage om de stap uit het verleden naar het heden te maken.

In de opvoeding wordt tegenwoordig geadviseerd kinderen niet te laten begaan in het uitleven van driftbuien, maar hen daarin te begrenzen. Wat zijn jouw ervaringen daarmee, als kind en als opvoeder of in jouw kijk op de kinderen van deze tijd?

Eén van de nog volop levende misverstanden rond boosheid is dat het uiten van woede ’oplucht’, en dat een ruzie ’de lucht klaart’. Thich Nhat Hanh noemt woede een van de krachtigste én moeilijkste emoties om mee om te gaan. Woede is bovenal een vorm van lijden, van pijn, stelt hij. Zijn advies is daarom om je boosheid te ’omarmen’ en te verzorgen als een kind. Onder boosheid ligt altijd teleurstelling, frustratie of pijn. Woede is een heel primitieve reactie; je bent nog steeds dat dier dat wil aanvallen. Maar wees zo verstandig om te proberen die impuls toch te beheersen, want de effecten van boosheid zijn altijd negatief. Ze verhinderen het samenwerken; zolang we blijven denken in termen van winnen en verliezen, als je er op uit bent discussies of ruzies te winnen (door te zwijgen bijvoorbeeld) dan verlies je op den duur toch – omdat je de ander verliest.

Mensen zien de cultuur als gewelddadig: ze hebben grote angst voor geweld, maar het geweld zit ook binnen. Ze zijn bang voor wat er zou gebeuren als ze die woede loslaten. Ze denken dat ze andere mensen daadwerkelijk zullen vernietigen als ze dat doen, dus ze moeten het onderdrukken en het plopt er op onverwachte momenten uit.  Voordat we onszelf detailvragen over de biografie, onze eigen levensloop, stellen kan het goed zijn om een overzicht van de wetmatigheden te geven. Vaak wordt dan gekeken naar fasen; dat de titel ook verbonden is aan fasen is minder bekend, maar wel van belang bij ons kijken naar de impact van al die voortdurende gewelddadigheden en oorlogen in ons (familie) systeem en/of onderdrukking als vast deel van de menselijke beschaving. In ‘De kelk en het Zwaard’ zoekt de Oostenrijks/ Noord-Amerikaanse historica Riane Eisler naar een verklaring én draagt ze een oplossing aan om tot een transformatie te komen die leidt naar een systeem van sociale rechtvaardigheid en evenwicht. Dan gaan we bouwen aan duurzame en liefdevolle relaties, waar liefdevol opgroeiende kinderen uit voortkomen.

Wedergeboorte of vernieuwing is een algemene gewoonte van de natuur

Leven, dood en wedergeboorte worden zichtbaar in een coherente symbooltaal die universeel en mondiaal is. Bij wedergeboorte spreken we van een oorzakelijk verband tussen het ene leven en het volgende leven omdat de karmische band het volgende leven bepaald. De meest gangbare weg hierin is je bewustzijn vergroten over geweld. (fysiek, seksueel en psychisch) Onder het voorkomen van intergenerationele overdracht van geweld wordt verstaan ‘het voorkomen dat patronen van gewelddadig gedrag door toekomstige generaties wordt overgenomen’

De energie van wedergeboorte is óók de energie die uitnodigt om uit de geweldspiraal te durven stappen en je boosheid en wrok onder ogen te zien. We denken nu eenmaal niet allemaal hetzelfde. Onder elke vorm van strijd zit een manier van denken. Namelijk de gedachte dat er sprake is van goed en fout. Hierdoor ontstaat afstand tussen mensen. En hoe groter de afstand, des te makkelijker het wordt om geweld te gebruiken. Het kost tijd, inzet en energie om dat af te leren. En dat vraagt serieuze zelfreflectie op slachtoffer gevoelens. Het woord ‘slachtoffer’ geeft aan dat het gaat om een ongewilde ervaring die alleen door het omarmen van alle scherven uit ons verleden een andere wending kan krijgen, anders dan het blijven creëren van vijandsbeelden. En zoals Maslow al zag in zijn bestudering van zelf-actualiserende en creatieve mensen: in dit proces zullen steeds meer mensen, in plaats van egoïstischer en egocentrischer te worden, voortgaan naar een andere realiteit. Het bewustzijn van ‘de opperste ervaring’ van onze wezenlijke verbondenheid met de hele wereld.

‘Bekijk en verzorg je wonden, zet je breuklijnen om in krachtlijnen en de scherven van je leven in vreugdekreten.’ – Céline Santini, uit: Kintsugi –

onder de afbeelding loopt de tekst door…..

 

Oorlog of geweld is een recente ontwikkeling die de mensheid nu al ca. 6000 jaar teistert, schrijft Annine van der Meer. Onderzoek wijst uit dat de oude mens gedurende vele duizenden jaren vreedzaam leefde. In de meeste inheemse culturen van niet-Westerse volken doet de mens dat nog steeds, mits deze cultuur niet al te zeer door de westerse leestijl is aangetast. De IJstijdkunst toont geen beelden van oorlog of wapens. Er zijn geen dominantie-structuren en er is gelijkwaardigheid tussen man en vrouw. Dit beeld blijft bestaan in de periode na de IJstijd, de tijd van de vroege landbouw van 10.000 – 4000 v. Chr. tot het geweld zijn intrede deed in de periode daarna. Vóór het contact met de westerse ‘beschaving’ kent men hier geen collectieve oorlog of agressie, verslavingsproblemen, milieuproblemen, rechtzaken, recalcitrante pubers, huiselijk geweld of incest. Én… vrouwen spelen er een centrale rol.

Een Kintsugi kom bevat de herinneringen van wat ooit was en wat doorstaan werd, het staat voor grensverleggende veerkracht en schoonheid…..
Het is altijd zo als je ergens aandacht aan besteedt er mensen en artikelen op je weg komen die puzzelstukjes aanreiken. Zo ontving ik onverwachts een schrijven over

vrijheid, gelijkheid en broederschap

Zoals je weet en nu begrijpt is de mens zich in de afgelopen eeuwen gaan losmaken van de verbindingen met de wereld om zich heen, ook de natuur werd niet langer beleefd als omgeving waarvan we automatisch deel uitmaken. De mens ontwikkelde zich een houding van de ‘observator’, iemand die op een afstandje kijkt en er dan een mening over heeft. Het maakbaarheid-denken heeft hier een relatie mee. Door het toen nieuwe zelfstandige denken werden de tot dan toe als vanzelfsprekend geaccepteerde sociale verhoudingen steeds meer als onrechtvaardig beleefd.

Pas aan het begin van de Franse revolutie horen wij over vrijheid, gelijkheid en broederschap die pas in 1848 een actief ‘leidmotief’ werd. De esoterische traditie vertelt dat deze leus eigenlijk als een scholingsweg bedoeld was, als leerproces waarin de drie aspecten zich opvolgen doorheen de tijd. Symbolisch gezien zou elk van de drie 100 jaar nodig hebben om te kunnen integreren in ons persoonlijk leven. Dat begon dus met het ideaal van vrijheid als leidend principe. Deze periode werd opgevolgd door gelijkheid en het omgaan met het gegeven dat we deel zijn van een groter geheel, dat we daarin afhankelijk zijn van elkaar. Als we zover zijn dat we gespiegeld worden door het Universum, de Kosmos, God, Tao, Krishna, etc. zullen we holistisch gaan denken. We overzien het gehele plaatje en omarmen het goede maar ook het slechte als leerervaring!

Dit ‘nieuwe’ denken nodigt uit de stap zetten naar een betere en hogere kwaliteit van relaties en verbindingen. Relaties tussen mensen onderling, tussen mensen en de aarde, en tussen mensen en andere vormen van leven. We zetten dan de stap van conflict en strijd naar samenwerking, en van tunnelvisie naar een inclusieve en geïntegreerde visie die zowel de delen als het grote geheel erkent en in het bewustzijn heeft. Door dat te oefenen, en dat gaat niet zonder slag of stoot, zal het thema ‘broederschap of zusterschap’ steeds vanzelfsprekender worden. Dat we elkaar verrijken door elkaar support en raad te geven in plaats van te vergelijken, te bekritiseren en elkaar op afstand houden…… Dat kenmerkt zich oa. in het je niet langer afvragen ‘wat hebben anderen eigenlijk voor mij gedaan, maar proberen meer te doen voor iemand anders’. Zonder een tegenprestatie te verlangen.

wat is jouw werkwoord: vrijheid – gelijkheid of broeder/zusterschap en bekijk het eens in het licht van de geweldspiraal als je er voor kiest deze ketting te doorbreken of om te buigen naar geweldloosheid. Een moderne theorie over geweldloze weerbaarheid is die van de Noorse polemoloog Johan Galtung, die stelt dat het eerste doel niet de verdediging van een territorium is, maar de verdediging van bepaalde waarden van de samenleving. Daar ga ik voor….

© Joke

Een gedachte over “Vrijheid, gelijkheid, broeder-zusterschap

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s