In vrijwel alle oude culturen werd grote waarde gehecht aan de zevenheid als het getal waarin liefde en wijsheid zich openbaart. In zeven stappen of zeven fasen doorlopen we als mens  verschillende stadia van innerlijke groei en bewustzijn. De mens van nu spreekt liever over een innerlijke scholingsweg, daar komt het woord levenslessen dan ook vandaan

De zevenvoudige inwijdingsweg biedt ons inzicht in onze levensloop, onze biografie. De dynamiek van deze reis vertoont gelijkenis met de Zeven Vrije Kunsten die het uitgangspunt vormen voor het Europese onderwijs.  Dit onderwijs in zeven stappen is tevens een inwijdingsweg die in directe samenhang staat met het mysterie van de Heilige Graal.

Het getal zeven – de som van de drie en de vier – is het getal dat bij Maria hoort.

Bij ons bezoek aan Chartres ontdekte wij de jonkvrouw Maria-Sophia als hemelkoningin te midden van de zeven vrije kunsten in het Westportaal van de kathedraal. Dit portaal, waarbij Maria, als met een mantel door deze jonkvrouwen omhuld wordt, laat ons een scholingsweg zien, die ook nu nog actueel is en tot ver in de toekomst reikt. Elke jonkvrouw of vrije kunst staat in een bijzondere verbinding met een van de zeven chakra’s. (zie artikel over de Hermes staf) Ook de zeven planeetsferen in het biografiewerk zijn ermee in verband te brengen.

Vandaar ook dat elke jonkvrouw en elke vrije kunst verbonden is met een ontwikkelingsfase van de mens. Het zijn stappen die je als mens kunt zetten op de weg naar wijsheid en naar liefde. Stappen zetten is nauw verbonden met ritme en je gevoel voor ritme. Hoe zou je anders het ritme van de ander kunnen respecteren als je je eigen ritme niet kent?

Kern van ons onderwijs (volgens de Middeleeuwen of ook in onze 'vloeibare  tijd'?)) | 2 BE JAMMED

Ritme is altijd al een bron van leven geweest, het heeft een genezende werking. Bij de zeven vrije kunsten staat de verbinding centraal tussen het menselijke bewustzijn (kundalini) en Mercurius, de bode van de goden. De meesten onder ons kunnen het symbool kennen van de Griekse god Hermes (of de Romeinse Mercurius), welke weer was gebaseerd op de Oud-Egyptische god Thoth. Thoth/Hermes, de vader van de alchemie introduceerde de symboliek van de caduceus om heling uit te drukken.

De beoefening van de Vrije Kunsten was en is nog steeds een zevenvoudige inwijdingsweg.    Het omvat een leerweg met zeven symbolische halteplaatsen in het ritme van tijdsprocessen op onze weg naar menswording – universeel. Kunsthistoricus Diether Rudloff beschrijft de zeven vrije kunsten als een deur, een poort of toegang tot een meer kunstzinnige benadering van het biografisch werken.

Onderstaande afbeelding van the seven liberal arts is afkomstig uit de medieval literatuur. Waarschijnlijk uit Toscane (Italie) uit de tijd rond 1335 – 1340 c  We zien de zeven vrije kunsten: Astronomie, Muziek, Geometrie, Retoriek, Logica, Grammatica en rekenen. Onder de afbeelding kun je verder lezen…..

Afbeelding

Zo is Saturnus verbonden met Astronomia, Jupiter met Geometria (ruimte), Mars met Retorica, Zon met Grammatica, Venus van Musica, Mercurius met Aritmetica en Maan met Dialectica. In het sterrenschrift wordt de oer-eigen impuls zichtbaar.

Allereerst gaat het om drie kunsten: Grammatica, de kunst van het scheppende woord, op Retorica, de kunst van het gesproken woord, en op Dialectica, de kunst van de logica. Zij werken in drie ruimte richtingen. Deze drie kunsten voeren de mens tot zijn ware mensbeeld in denken, voelen en willen.

De daaropvolgende vier kunsten leiden naar inzicht in de samenhang met de vier natuurrijken in zijn vierledige opbouw van fysiek-, ether- en astraallichaam en het Ik.

De zeven stappen raken ons levensvermogen, onze verbindingskracht, onze liefdeskracht, het beschermende vermogen, het spreek vermogen, denkvermogen en de herinnering kracht.

Gedurende meerdere levens werken wij als mens aan deze zeven stappen die een ontwikkelingsweg biedt, zeven fasen van groei. Deze leerweg verbindt ons met de leraren die in de natuur ordening bieden en hemel en aarde in onszelf verbinden. Wij zijn lichaam en geest tegelijk. Dat we opgegaan zijn in allerlei vormen van dualisme zou weleens een van de wortels van ons klimaatprobleem kunnen zijn….

Je bent van de aarde én van de hemel, allebei, helemaal tegelijk. Vandaar dat ik deze zevenvoudige inwijdingsweg zo ontroerend mooi ervaar in mijn leven. Laat ik nog eens wat dichterbij de zeven vrije kunsten proberen te komen.

Het eerste van het zevental is de architectuur; het denken-voelen-willen is de ruimte én de projectie naar buiten toe van de wetmatigheden van het fysieke lichaam. Oorspronkelijk lijkt het labyrint een bouwwerk te zijn geweest! De tweede kunst is de beeldhouwkunst; deze is net als de eerste een ruimtelijke kunst die helpt gevoel te ontwikkelen voor ruimte, voor leefomgeving of zo je wil voor het milieu. De derde is de schilderkunst; In de schilderkunst, gaat het naast vorm en kleur in al haar schakeringen om het spannende gebied tussen licht en duister. De levensboom b.v. De vierde is muziek; een tijdkunst die zich uit in klank, melodie, dynamiek en ritme. De vijfde is ‘tegenwoordigheid van geest’ of de poëzie; dit is de spraak- en woordkunst die door het vertellen van je verhaal je bewust maakt van wat er innerlijk in je leeft, wat ons bezielt of dwarszit. We richten ons hier naar buiten, naar de ander die ons wil toehoren; ook het verbeelden van verhalen is hier een facet van.
De zesde is de bewegingskunst. Met dans en lichaamsoefeningen maken we op een specifieke wijze gebruik van lichaamstaal. In deze kunst is de mens zelf tot instrument.

En dan de ouverture: de zevende kunst is de sociale kunst. Humaan Mens Worden en durven staan in aanraakbaarheid van je sociale verbanden. Sociale kunst, prachtig woord.

Overal waar aandacht is voor existentiële vragen, achting is voor de eigen identiteit of de individuele biografie, mag je spreken van sociale kunst. Uit eigen ervaringen met meningsverschillen in familie en alle andere samenlevingen weten we dat deze sociale kunst het allermoeilijkste is om te leren en te beoefenen. Daarom is zij toekomstig en werken we in kunst met onze fantasie….

In het kort is het misschien leuk om samenvattend te zien dat Maan de leraar is van de kunst van de Dialectiek. De tweede leraar is Mercurius, de sfeer van de getallenwereld, de Aritmetica, waar de beelden verdwijnen. De derde leraar is Venus waar Musica de vrije kunst is. Dit zijn de vrije kunsten waar ieder mens in de eerste 3×7 jaren van het leven door aangeraakt (kunnen) worden. In groter verband is ook een richtinggever als je het plaatsen kan in de reeks van levens die al achter je liggen en favoriet was in je kindertijd.

Door goed te kijken en waar te nemen, ook in je eigen leven,  zie je meer en kun je de dingen beter verwoorden of uitbeelden. Door met een frisse blik naar je eigen leven te kijken, stap je uit je oude groef en wordt tijd je bondgenoot en je gevoel voor ritme kapitein op het schip van denken, voelen en willen.

© Joke – fluisteralsjeblieft

Natuurlijk leren van de ritmes en wetmatigheden in eigen levensloop