De boom verwijst naar het archetype van de Grote Moeder. Vanaf de Middellandse zee tot ver in India vindt men bij kleine geïsoleerde groepen gewoonten en gebruiken, waarbij de boom wordt gezien als bron. De bron vertegenwoordigt daarbij grofweg twee ideeën. Het eerste idee is dat van symbool van het leven, maar het verwijst ook naar voortdurende regeneratie, vernieuwing en groei. 

Het tweede idee van de boom als bron verwijst naar geestelijke basis en geheime kennis. De boom als bron en moeder is dus de
grondstof van de wereld zowel wat materie als geest betreft en verwijst naar lichamelijke en geestelijke ontwikkeling en mogelijkheden.

In Genesis worden beide betekenissen van de boom vertegenwoordigt door de levensboom en de boom van kennis van goed en kwaad.

Men zegt dat de Wereldboom in drie werelden woont: zijn wortels reiken tot aan de onderwereld, zijn slurf zit op de aarde en zijn takken reiken tot aan de hemel. Veel culturen delen de overtuiging dat deze boom de Axis Mundi of Wereldas is die de kosmos ondersteunt of in stand houdt. Voor de Maya-volkeren was de Axis Mundi een massieve Ceiba-boom (in andere culturen wordt deze Kapok genoemd) die in het midden van de wereld staat.

Andere tradities spreken over de Bodhiboom, de Yggdrasil of in de kabbala net als vele andere tradities ‘levensboom’ genoemd. Altijd staat het in verband met een innerlijke leerweg met oude symbooltaal. Joseph Campbell, Jung-kenner en hoogleraar mythologie (1904-1987), schreef in ‘Volg de stem van je hart’ over deze beelden of symbooltaal: ‘mythologische beelden zijn de beelden die het bewustzijn in contact brengen met het onbewuste.

De stamboom symboliseert de generatielijnen; De boom van het leven stond al in het paradijs. Deze boom verbond hemel en aarde: met zijn wortels in de aarde reikt hij naar de hemel. Deze levensboom is in vrijwel alle culturen het middelpunt van de aarde en wordt Axis Mundi genoemd. De wereldas oftewel de axis mundi is een bekend begrip in de mythologie.

De Axis Mundi wordt verzinnebeeld of voorgesteld als een wereldas. Vaak wordt deze wereldas menselijk of antropomorf voorgesteld als een groot lichaam van een menselijk wezen. Een van de oudste beelden die we nu kennen en hoogstwaarschijnlijk dateert van voor 24.000 v. Chr. is die van de leven-gevende voormoeder. Onze stam-moeder; de Grote Godin, of goddelijke voormoeder die werd aanbeden van het begin van de Neolithische tijden van 7000 v. Chr af tot aan het ‘sluiten’ van de laatste tempels van de Godin, rond 500 n. Chr.  Onder ons vermannelijkte godsbeeld ligt een androgyne traditie verscholen.Wij zijn Sophia en met haar de androgyne traditie kwijtgeraakt. Ons godsbeeld is vermannelijkt, maar in de traditie die daaronder ligt, in de wortels van onze religie, vinden we het meervoudige godsbeeld terug. We kunnen Sophia eerherstel geven in ons proces van Bewust-Zijn. Sophia als Bewust Zijn in tijd en ruimte is
universeel.

Zij gaat ons allen aan. Zij verbindt ons allen. Haar naam in India luidt Shakti, in China Tao, haar joodse naam luidt Chokma, de Griekse vertaling hiervan is Sophia dat in het Nederlands Wijsheid geeft. Sophia of Geest, wind of adem spoort ons aan tot Leven. Leven,
sterven en transformeren: zoals de mens zich vanuit rups in zijn cocon tot pop tot vlinder transformeert en een volledige metamorfose ondergaat. Vele honderdduizenden en in de toekomst nog veel meer mensen zoeken naar inzichten, verdieping, verbinding en ontwikkeling. Onvermijdelijk, want we zijn een belangrijke drempel overgegaan in de evolutie van de mensheidsontwikkeling en de fase binnengegaan van de bewustzijnsontwikkeling…… Terug naar de wereld- of levensboom of de sjamanistische Werelden waar Tzolkin beter vanuit te begrijpen is en elders is uitgewerkt in de drie Zielkrachten: denken, voelen, willen.

 

De wereld- of levensboom is een belangrijk symbool in matriarchale culturen: het verbindt de onderwereld van onder de aarde via de middenwereld van de wezens op de aarde met de bovenwereld van de kosmos. Deze drie-deling kun je overal ter wereld leren herkennen. Sprookjes, sjamanisme, religieuze en mythische verhalen etc. zijn allemaal opgebouwd volgens deze structuur en helpen ons de grondbetekenis beter begrijpen. Oude volkeren kenden het ook; het is overal ontstaan en leeft tot op de dag van vandaag voort. Het is een oeroude en universele zienswijze op mens en wereld.

De wereldboom verschilt niet met de levensboom oftewel onze ruggengraat

Zoals je wellicht al begrepen hebt is ook in Tzolkin onze ruggengraat terug te vinden. Sommigen noemen het de DNA spiraal omdat het lijkt op die vorm; wezenlijk biedt de Middenkolom de uitdaging om in het NU aanwezig te zijn opdat je bij uitstek juist op die gap- en kerndagen kunt afstemmen op de universele scheppingsmatrix en wordt opgeroepen zélf de portaal of schakel tussen de kosmos en de aarde te zijn.

 

Wereldwijd wordt de Axis Mundi voorgesteld als wereldboom. Dit is de mythische boom die de 3 werelden verbindt en langs wiens stam de sjamaan kan reizen naar zowel boven- als onderwereld, vaak met een dier als begeleider. Wellicht komt ons idee van stammoeder en stamboom hier vandaan.  Deze Sjamanistische structuur en ordening is kosmologisch. Kosmologie, een kosmisch wereldbeeld is een oeroude en universele zienswijze op mens en wereld. Het zou dan gaan om drie sferen van de wereld door een as verbonden. Het vroege sjamanisme hecht grote waarde aan het vrouwelijke vermogen om leven voort te brengen.  Daarmee heeft het vrouwelijke sjamanisme de oudste papieren die te maken heeft met het vermogen van vrouwen om een sjamanistische reis in de andere wereld te maken die nauw in verbinding staat met ontwikkeling of bewustwording. Ontwikkelingen volgen, net als alles op aarde, een cyclische dynamiek: opkomst, bloei, decadentie (‘over de top’) en verval…..

 

 

Wat het beeld van de levensboom duidelijk wil maken, is dat niet de (stam)vader, maar de (stam)moeder aan het begin staat.

De hoofdpersoon van deze fase bij natuurvolken is de Grote Moeder. Als we ervan uitgaan dat de oude Maya en dus ook haar kalenders staan in de gnostische traditie, de oudste en meest universele vorm van religie kunnen we daar inzicht vinden in de beelden en symbolen. Ook Jung heeft wat met beelden en symbolen. Hij meent dat je, in het doorgronden van beelden en symbolen als uitdrukkingen van archetypen, in feite werkt aan je eigen innerlijke ontwikkelingsproces, je individuatieproces.

In een kosmologie bestaat de kosmos uit drie lagen: de boven- midden- en onderwereld. In de latere beeldtaal naast de mythische boom ook wel voorgesteld als berg, hoge boom, ladder, trap, zuil of regenboog en altijd gericht is op de Hieros Gamos; de traditie van het heilig huwelijk.

In vrijwel iedere traditie kun je een beschrijving vinden over de aard van de niet-fysieke werkelijkheid, maar iedere traditie heeft een ander verhaal, andere details maar ook gelijke onderliggende structuren die overal terugkeren. Hieruit kun je afleiden dat iedere cultuur de andere werkelijkheden op eigen manier waarneemt en beschrijft in beelden- en symbooltaal die tot die cultuur behoren. Zoals iedere traditie en cultuur een eigen code kent, geldt dit vanzelf ook voor de sjamanistische cultuurcode. Er zijn overeenkomsten en er zijn verschillen, duidelijk is mij wel dat verschillende mythologische karakters dezelfde kracht kunnen belichamen, dat maakt Tzolkin tot een boeiende reis.

Sjamanisme is geen religie of godsdienst maar een kosmologie. De vrouwelijke sjamanen die in later tijden hun eigen kennis wilden bewaren moesten dat veelal in het geheim doen. Je kunt deze benaming niet zomaar aan jezelf toekennen, maar je er wel door laten inspireren in een tijd die zich grotendeels boeddhistisch laat inspireren en belanden in het ‘love en light’ syndroom is waarheidsvinding een ware vorm van gerechtigheid bij het leven vanuit je hart. Zo verschillend als de natuurvolken waren, zo verschillend waren hun spirituele leiders en hun functies. De driedeling onder-midden-boven wereld is universeel hetzelfde. Sophia is de koningin van hemel en aarde en haar tempel telt zeven zuilen…..en toont ons de geheimen van Maria.

De driedeling onder-midden en bovenwereld (denken, voelen, willen)  lijkt te zijn gebaseerd op ervaringen van sjamanen en aangezien de eerste sjamanen ‘vrouwen’ waren is het niet meer van vanzelfsprekend dat de drie werelden onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Ook de niet-alledaagse werkelijkheid is nauw verbonden met de wereld die we met onze zintuigen kunnen waarnemen en zichtbare wereld wordt genoemd en bestaat uit een wisselwerking die je ook kunt duiden met de drie lagen in de menselijke psyche: het bewuste, het persoonlijk onbewuste en het collectief onbewuste en met name wordt gehanteerd binnen de Jungiaanse psychologie.

Het collectief onbewuste bevat de instincten en patronen en ervaringen die vanuit ons menszijn tot onze leefwereld behoren, de archetypen. Je zou kunnen zeggen dat onze instincten lichamelijk verankert zijn en archetypen aangeboren geestelijke patronen. Tegenwoordig wordt het collectief onderbewuste ook aangeduid als ‘kosmisch bewustzijn’ of ‘het Veld’ waar Plato de term ‘kosmos’ gebruikte, waarmee hij doelde op de perfecte ordening van alles.

 

De overeenkomst tussen de Maya cultuur, oude culturen (onze bakermat de gnosis), het Tibetaans boeddhisme met Tara de godin van compassie of Quan Yin, de Chinese Godin van Mededogen, of Moeder Maria die alles in haar hart bewaarde of b.v. sjamanisme is dat men ervan uitgaan dat alles bezield is: mensen, dieren, planten, stenen, bomen, sterren, rivieren etc. hebben een ziel en communiceren. In alle tradities en dus ook bij de drie Maria’s staan 3 vrouwen of godinnen symbool voor de drieslag denken-voelen-willen; de onderpool met het buikgebied, de middenpool met het hart en de longen en de bovenpool met de hersenen. Mijn header de Libelle = beweeglijkheid, alertheid en bij de Maya’s als zodanig verbonden met de`the rainbow goddess’ Ixchel`Lady Rainbow’ – het weven staat centraal! 

Ook de drieslag lichaam, ziel en geest (het IK BEN lichaam) kun je zo beter begrijpen…..Zo bezien staan zij alle drie in de traditie van Moeder Aarde maar openen ook alle drie op eigen-wijze verschillende lagen in onze ziel als ware vroedvrouwen van het hart……

Op dit moment speelt de integratie zich sterk af op het speelveld mannelijk/vrouwelijk. Onze hele maatschappij, van regeringsniveau tot gezinsniveau, is ingericht op het mannelijke. En het gaat er nu niet om dat het vrouwelijke de macht over gaat nemen. Die gedachte alleen al is totaal mannelijk. Het vrouwelijke denkt niet in termen van macht. Of nog beter: het vrouwelijke denkt niet. Het vrouwelijke wil de ruimte delen en recht doen aan ieders kwaliteiten. Ik heb het hier bewust niet over mannen en vrouwen maar over het mannelijke en het vrouwelijke. Want deze integratie vindt ook plaats binnen onszelf als we in oprechte Liefde voor jeZelf jezelf geen geweld meer aan doet vloeit uit deze liefde (of compassie) als vanzelf de liefde voor de jou omringende wereld voort.

In deze tijd wordt het hartgebied herontdekt

Nu is het zaak te integreren en te verbinden via het heiligdom van het hart en de twee oerkrachten Yin en Yang. Tegenwoordig verbeelden we het mannelijke als Yang of als Hemel en het vrouwelijke met Yin of als Aarde. Zowel Yin als Yang zijn krachten uit de natuur die tegenstellingen weergeven en bij disharmonie ziekten en oorlog manifesteren en vragen om recht gedaan te worden. Waarheid en gerechtigheid willen dansen…

 

De wereldboom verschilt, zoals gezegd, niet met de levensboom oftewel ‘de boom’ onze ruggengraat waarlangs kundalini stroomt of onze verbeelding van hemel en aarde met de tussenwereld, de plek waar de doden en de elementairen vertoeven etc. en waar we ons verbinden met onze natuurlijke zelf. Rudolf Steiner zegt hierover:

`Voor de energiestromen naar de aarde en naar de hemel zijn wij mensen sleutelfiguren, maar daar waar het de mens niet mogelijk is, zijn het de dieren en elementairen die dit werk volbrengen. Waarbij je de elementairen kunt beschouwen als grote bemiddelaars tussen hemel en aarde. Zo leggen mensen, dieren en elementaire wezens met elkaar een levende verbinding tussen hemel en aarde.`

In de gnostieke traditie staat de hoofdwet van Hermes Trismegistus: zo boven, zo beneden centraal. Wat in de geest realiteit is – zoals de ware liefde tussen twee mensen – mag op aarde haar verwerkelijking krijgen. Alleen in de materie kan de liefdevolle geest zich pas volledig manifesteren.  Immers de invloeden van boven- én onderwereld komen hier samen en moeten hier op aarde in balans gebracht worden.

Met hulp van biografiewerk in samenwerking met Tzolkin is het mogelijk je leven bewuster ter hand te nemen. Wetmatigheden in je levensloop geven inzicht waardoor je in contact komt met je werkelijke levensgeschiedenis. Alleen zo leer je het denken, voelen en willen kennen, leidende tot zelfkennis.

Je levensverhaal herschrijven betekent niet dat je je verleden kunt veranderen.

Je kunt je verleden wel opnieuw herijken zodat je anders naar je leven gaat kijken en mogelijk andere keuzes gaat maken.

A life truly lived constantly burns away veils of illusion, burns away what is no longer relevant, gradually reveals our essence, until, at last, we are strong enough to stand in our naked truth. ~Marion Woodman

Een sjamaan is geen medicijnman

Mircea Eliade, van oorsprong Roemeens godsdiensthistoricus, schrijft in zijn boek over sjamanisme ook over het verschil tussen een medicijnman en een sjamaan. Een medicijnman heeft zijn kennis verkregen voor overlevering. Deze wordt doorgegeven van vader op zoon, van moeder op dochter, van generatie op generatie. Kom je bij een medicijnman met een probleem, dan zal hij uit deze kennis putten. Eliade schrijft dat een sjamaan niet alleen een ziek man is, hij is voor een ziek man die genezen is, die erin geslaagd is zichzelf te genezen. Wij kennen dit fenomeen als de ‘wounded healer’ – een sjamaan heeft geleerd helpers (via dromen b.v.) de andere wereld om raad te vragen, sommige culturen gebruiken de dans als middel, denk aan de derwisjen. Anderen de drum of de trommel en weer anderen maken gebruik van kruiden etc. Als wij westerse mensen deze technieken toepassen zijn we nog geen sjamaan, we gebruiken technieken die sjamanistisch zijn!!

Hoewel wij in onze westerse cultuur een tijdlang niet gewend zijn geweest om uit de gaan van het Geheel van Leven als een Eenheid, hebben veel andere culturen sinds duizenden jaren de Cirkel als symbool gebruikt voor de Geheel van Leven, deze Eenheid die alles omvat en waarbinnen alles een plek heeft. Het Web van Leven brengt zo op een eenvoudige manier in beeld dat we uiteindelijk geen tegenstrijdige maar gemeenschappelijke belangen hebben en dat het hebben van goede relaties tussen alles wat leeft, belangrijk is voor het welzijn van alles en iedereen.

© Joke – fluisteralsjeblieft

3 gedachten over “De wereldboom of Axis Mundi

  1. Een nieuw Godinnenkleed……………ditmaal voor Brigida.
    Ik denk er al zo lang over en heb al plannen en tekeningen gemaakt. Morgen (vandaag) is dus een goede dag om te beginnen. Dank je wel Joke………….

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s