Het is waarschijnlijk het oudste beeld van de geneeskunde: de Zwarte Madonna met haar partnerdier Slang en zij keren terug in ons bewust-zijn en leren ons een spiritualiteit die het lichaam niet buitensluit. Zo gezien is dus zowel het huidige materialisme, als die zo opvallend grote aandacht voor het lichamelijke, volkomen begrijpelijk. En dus komt de vraag op: hoe komt het eigenlijk dat we in korte tijd zoveel meer aandacht voor het lichamelijke kregen en wat is dat dan precies dat zelf-herstellend vermogen?

Het zelf-herstellend vermogen van het lichaam bestaat wel degelijk en kan mijns inziens bezien worden vanuit vier verschillende werelden die in jezelf samen (willen) komen. Het lichaam herbergt immers alle geheimen die erop wachten door ons ontdekt te worden, dan kunnen wij er zijn als instrument van de/het Ene, van Liefde en Wijsheid. Als een boodschapper van de heilige realiteit van het lichaam, herinnert de Slang ons eraan dat ons lichaam onze geest in de gaten houdt. Interessant is op te merken dat de antipode van de slang (de uitdaging die sterker maakt) de stam is van Men ofwel de blauwe Adelaar. Zoals de eigenschappen van de slang door hem belichaamd worden door dicht bij de aarde te zijn, zo worden de eigenschappen van de Adelaar belichaamd door zijn vermogen om hoog te vliegen en het ‘grotere plaatje’ te zien.

In de iconografie van de Zwarte Madonna zien we haar partner dier Slang kronkelen, gehoornd (verhard), dubbelstaartig en soms gevleugeld, maar altijd spiralende bewegingen maken. De houding toont de fysieke buitenkant; het geheim de onzichtbare binnenkant. De Zwarte Madonna werd de Maria van de inheemse bevolking en is nog steeds te vinden in Polen, Spanje, Mexico waar zij in één van de gedaante van Ix Chel als Sjamaan vertegenwoordigd. In andere tradities is zij bekend als Kali (hindoetraditie) en Egypte als Isis en in de joodse heilige boeken en in de islam komen we haar tegen als Lilith en in sprookjes als symbool van het louterende (heksen) vuur.

Op lange termijn zal een fusie van dit Hebreeuwse, Griekse, Chinese en Indiase denken de moderne geneeskunst gaan verrijken. We zijn al onderweg. Helen, healing, is een natuurlijk proces dat in ieders vermogen ligt.  Helen gaat dieper dan genezen en gebeurt altijd van binnenuit. Het lichaam is immers de tempel van de Geest.

Tekst gaat verder onder de afbeelding…..

Joan Beth Clair – Alive in Her 2002

 

Het is kennelijk een oer-behoefte van de mens om het mysterie van het Goddelijke en de ondoorgrondelijkheid van het Leven hier op Aarde uit te beelden in een vrouwengestalte met een donker gelaat. De zwarte Madonna dankt hier haar bestaan aan en heeft tot op de dag van vandaag voor talloze mannen en vrouwen een fascinerende en ontroerende zeggingskracht. Uit haar schoot ontstaat alle leven en keert er weer naar terug, als zodanig is zij heerseres over de boven- en de onderwereld. Zij is oorspronkelijker, dat ervaar ik zelf als ik op mijn kunstroutes opeens oog in oog met haar sta en zien kan dat haar donkere gelaatskleur niet afkomstig is van de walm van kaarsen die eeuwenlang in haar nabijheid hebben gebrand.

Er bestaan honderden zwarte Madonna’s en allen zijn verweven met ons religieuze instinct. Zij werd aanbeden als Cybele (zwarte steen), als Demeter (Moeder Aarde), als ‘De Zwarte’, als Astarte, Godin van Liefde en Strijd en doemde tenslotte op als ‘Wijsheid’ (Chokma of Sophia). De Zwarte Madonna, Onze Moeder die in de Aarde is toont ons het mysterieuze gezicht van Moeder Aarde die later werd getransformeerd tot de Drievuldige Godin om vervolgens Moeder te worden van verschillende religies: de boeddhistische Tara, de Chinese Kwan Yin en de christelijke Maria. Dat zijn de ‘dochters en kleindochters’ van Moeder Aarde.

De Zwarte Madonna vertegenwoordigt de periode in de menselijke evolutie waarin we de ritmen van het levenswiel nog op instinctmatige wijze volgden. Dit leverde spanning op tussen de aarde-gebonden pool en de mentaliteit van het hoofd. Het leidde zelfs tot vijandigheid en juist dan verschijnt het gezicht van Moeder Aarde als een Slang en wijst naar het gevoel van partnerschap tussen de beide polen van ons wezen. Dat zijn niet alleen polen binnen onszelf, maar ook van het hele universum – de beelden van de levensboom of de wereldboom kunnen je helpen om er een voorstelling van te kunnen maken. De stam is je ruggengraat waar onder de aarde de slang linksom spiraalt tegen de klok in omhoog klimt aan de yin kant van het lichaam; hoe opener je voeten, des te helderder je kruin!

De kronkelingen van het slangenlichaam is als de golfbeweging, de op- en neergang in het leven van de tegenstellingen – oftewel de vrouwelijke aardekracht vormt een vat voor de mannelijke kosmische kracht en vormen samen een energie circuit in je eigen ei-vormige energieveld.

Het was in de oudheid oorspronkelijk vaak de koningin (die tevens hogepriesteres was en de vertegenwoordigster van de goden op aarde) die een koning koos en hem tot haar gemaal zalfde. De symboliek van haar vaak jeugdige echtgenoten voor één jaar, de stervende zoon/minnaar van de Godin, komt telkens weer voor in de vele legenden en talloze malen maken melding van de seksuele vereniging die tussen hen plaats vond en het hieros gamos wordt genoemd. De sacrale bruiloft, meestal aangeduid met de klassieke term hieros gamos, is een verschijnsel dat duizenden jaren oud is. In de verering van de vrouwelijke godheid was seks Haar gave aan de mensheid. Het was gewijd en heilig. Dat het Heilig Huwelijk voltrokken wordt door een koning en een koningin betekent dat beide partners tot volledige zelfverwerkelijking zijn gekomen en niet meer de afhankelijke liefde zoeken, maar de volkomen gelijkwaardige liefde. Er wordt zelfs beschreven dat dit van existentieel belang is voor het vrucht-dragen van het land en het vallen van de regen.

 

In de symboliek van de Hieros Gamos vindt de hoogste liefde haar weg naar de diepste diepten: Zo boven – Zo beneden. Het is de energie van de kosmische én de aardse liefde die mensen verbindt, die wijsheid en vreugde schenkt en samen zaden zaaien voor een nieuwe mensheid die kan leven vanuit liefde. Vanuit het Hoger Zelf.

Slang de tijd meet door elk jaar een segment aan zijn lichaam toe te voegen of door te vervellen…

Als de mens zijn oorspronkelijke staat van Zijn wil leren (her)kennen, dan zal hij de schijnbare tegenstellingen in het aardse leven dienen te verbinden. Dat is de hieros gamos. Het samensmelten en overstijgen van de tegendelen ondersteunt ons proces waarbij gaandeweg de dualiteit van de dingen wordt opgeheven en harmonie wordt bereikt. Naast seksualiteit (een brug tussen materie en geest) speelt spiritualiteit (religieuze dogma’s leven, die mogelijk stammen uit vorige levens) hierin een grote rol welke voert naar de eigen intieme kern, het diepere Zelf. Een weg die voert naar de eigen intieme kern, het diepere Zelf. Daar vindt de bruiloft plaats tussen licht en donker, mannelijk en vrouwelijk, onder en boven, binnen en buiten. In de klassieke oudheid beleefde men de hieros gamos als de heilige verbinding tussen hemel en aarde, het ultieme kosmische evenwicht: de God van de hemel verbindt zich met de Godin van de aarde. Feitelijk net als een leylijn die de meest magische, vreemde en prachtige plekjes verbindt en al in de pre-historie als energie van de aarde werd herkend als deur naar een veel omvattender werkelijkheid. Op de afbeelding hierboven zien we de Michaël-Maria Leylijn in Engeland, zoals beschreven in het boek The Sun en the Serpent.

 

Het lichaam van de moeder is de eerste ervaring in ieders individuele leven, zoals is aangegeven door de Amerikaanse mytholoog Joseph Campbell. Volgens hem is de moeder met een kind het basisbeeld van de mythologie.

In elke individuele moeder wordt Moeder Aarde of de Aarde Godin gereflecteerd – het gigantische levende wezen dat Gaia werd genoemd door de oude Grieken en ook door een groeiend aantal hedendaagse wetenschappers is herontdekt.Ruimtelijk wordt zij gereflecteerd in het onderscheid tussen de bovenwereld, de middenwereld en de onderwereld – werelden waarvan de verbondenheid en eenheid werden uitgedrukt door de boom, met wortels die tot diep in de aarde reiken en takken die naar de hemel reiken. 

Als we het aandurven wat te vertragen ondersteunen we het beter leren kennen van het Ware Zelf en krijgen we meer inzicht het ego en haar gewoonten waarbij op al de vier niveaus er sprake kan zijn van blokkades die de dans doen stagneren. Ons overlevingsmechanisme of automatismen waarbij voornamelijk prestatie, succes bereiken en zekerheden centraal staan. Het leven voor de buitenkant is waar Slang mee afrekenen wil opdat je je aandacht gaat richten op de binnenkant van jouw bestaan. We zijn nu Zelf aan zet, om die drie ik-krachten beter te leren kennen en om te vormen tot drie zuivere zielenkrachten. Om ze daarna, onder leiding van ons hoger Zelf, weer te laten samenwerken. Vanuit die beweging zoekt het lichaam een nieuw middelpunt – Het innerlijk huwelijk vormt het hoogtepunt in de individuatie van een mens waarbij het goddelijk of eeuwig vrouwelijke (de ziel) de schakel vormt tussen Lichaam en Geest.

De slang zelf is het symbool van de Godin in haar zwarte onderwereld-fase. Zij is de doodgodin die vanuit de dood nieuw leven schenkt. Zij is daarom naast doodgodin ook geboortegodin. Passie wordt vaak geboren uit ervaring. Het is een energiebron voor het leven. Het gevolg is dat het omgaan met veranderingen en blokkades en een keer in het diepe springen veel minder moeite kost. Je hebt uiteindelijk altijd jezelf bij je. Maar een levensdroom koesteren, is nog lang geen passie zolang je niet tot actie overgaat…..

De Black Madonna als een brug tussen lichaam en geest

Voor vrouwelijk bewustzijn zijn het spirituele en het fysieke twee aspecten van één totaliteit. Spirit bevestigt het lichaam én verwoordt de wijsheid van het lichaam…. ‘Zo boven zo beneden’ vertaalt zich zo in ‘zoals in het hoofd, zo in de buik’; de twee zijn tegelijkertijd aanwezig, niet dialoogrecht tegenover elkaar.

Met biografiewerk kun je daadwerkelijk zelf het heft in handen nemen en op zoek gaan naar oorzaken van blokkades, disbalans en/of (chronische) ziekten die de stroom omhoog blokkeren. Het is niet de bedoeling dat je het laat afvloeien in de aarde, maar dat je zelf op zoek gaat naar oorzaken.

Probeer daarbij zo dicht mogelijk bij het ontstaan te komen en de onderlinge verbanden te ontdekken; het ligt allemaal besloten in je eigen leven en vaak in de kinderjaren.

Traditioneel wordt de Kundalini-energie voorgesteld als een slang die in zichzelf is opgerold en onder de basis van het ruggenwervel sluimert. Binnen de windingen van de slang liggen álle ervaringen en álle kennis opgeslagen die de ziel doorheen alle incarnaties heeft opgedaan. Ze worden door ieder van ons meegedragen als spiritueel erfgoed. Een innerlijke schatkist die ons aanmoedigt op de juiste wijze en op het juiste ogenblik te beslissen en te handelen, zonder afhankelijk te zijn van kennis die we aan het verleden ontlenen of te wijzen naar anderen….. De geheimen onthullen van Slang brengt ons meestal niet alleen de plaats in ons lichaam waar de knoop zich genesteld heeft, het toont ons vaak ook het symbool wat daar kenmerkend voor is of was. Dat is het werk van de Godin van Transformatie. Notre Dame sous Terre (Onze lieve Vrouwe onder de Aarde).

Zonder belichaamde ziel kan geest zich niet manifesteren door menselijk gevoel.

Om erachter te komen wat voor jou nú een leidraad kan zijn in je leven, kun je je het beste richten tot je innerlijk kind. Het kind in je is de hartstocht van het leven zelf: het is passie, creativiteit en drang tot expansie (bewustwording) en wordt vaak vereenzelvigd met ‘het lagere’ in onszelf. In deze visie heeft ‘het lagere’ een essentieel bestaansrecht; ze vormt de brandstof voor groei, bewustwording en heelwording. Licht en donker hebben hun eigen plaats en het is in de acceptatie daarvan, dat verlichting ontstaat. Het doel is de middenweg van dynamische balans te vinden om zo werkelijk Mens te worden. Werkelijke ‘geïncarneerde’ wijsheid.

De ‘slang’ maakt het mogelijk dat we onze lagere instinctieve driften verbinden met onze hogere (adelaars) kwaliteiten van zuiverheid en wijsheid om als een Phoenix uit de as te herrijzen.

Een koninklijk dier dus die slang. 

afb. Asklepios,  een Griekse held en de god van de geneeskunst.

                                                               

Wie hoog wil reiken, moet laag gaan!

Door het in balans brengen van het buik-, hart en hoofdgebied, waar vorige artikelen je toe uitgenodigd hebben volgt nu de beweging naar het op één lijn brengen en zo de coherentie bevorderen. Adem en leef. Open de weg naar een leven in balans door op alle vier de lagen in beweging te blijven en het contact te bekrachtigen met het kind-in-jou.

Het kind in ons heeft contact met de passie, de hartstocht die zo kenmerkend is voor het tot expressie brengen van onze binnenwereld. Het kind in ons durft te dromen en te fantaseren en zo de verbeeldingskracht te stimuleren om zich verder te ontwikkelen zónder zich te blijven spiegelen (en voegen) naar de uiterlijke normen.

Oefen eens met het laten bovenkomen van het speelse, het onbevangen kinderlijke in jezelf en ontdek dat je door dit regelmatige contact met het kind in jezelf, heel goed weet van het wil. Iedereen is geboren met een passie, een oorspronkelijke hartstocht en originaliteit die de bron is van je bestaan. Meestal loopt het als een rode draad door je leven….

© Joke – fluisteralsjeblieft
biografisch klankbord

tip om te lezen – Verborgen Plaatsen Van Wijsheid door Peter Kingsley
een revolutionaire visie op de wortels van onze beschaving 

 

5 gedachten over “Levenskracht Belichamen

    1. Fijn Miriam, dat je er herkenning bij hebt. Als je werkt met Tzolkin in het licht van je eigen biografie weet dan dat daar veel informatie te vinden is die je op weg kan helpen naar meer bewustwording.

      Dank voor je reactie, gr. Joke

  1. O Joke, wat word ik toch iedere keer, dat ik jouw fluisterbericht lees, weer opgetild naar een veld van (h)erkenning en inzicht!!! In de 71 jaren van dit aardse bestaan, is mijn behoefte aan delen en ontvangen van kennis en wijsheid alleen maar gegroeid. Wat ik ontvang deel ik weer met anderen, als daar ruimte voor is; niet door missionaris gedrag, maar door wie ik ten diepste ben. Dat is mijn kracht; een eenvoudig leven, zonder “grootse” prestaties, maar met diep respect voor het leven van een ieder.
    Door jouw berichten, waarvan ik de eerste door mijn dochter kreeg toegestuurd!, voel ik me gesterkt, gezien, gehoord……DANK! Elizabeth.

Laat een reactie achter op fluisteralsjeblieft Reactie annuleren

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s