De Levensbloem bloeit aan de komische boom van leven, die hemel en aarde met de onderwereld verbindt. Andere namen voor de Levensbloem is het Genesispatroon, the Seed of life en the Fruit of life en het zevenvoudige labyrint.  De levensbloem is verbonden met de vijf platonische vormen, immers elke klankinwijding kent haar eigen grondtonen waarmee zij in de Aarde en de Kosmos resoneert.

Iedere geestelijke ontwikkeling begint in ons hart                                                                                                                                              Ons hart dient ‘geopend’ te worden, zodat de Lichtenergie kan binnenstromen……

Sprekend over liefde kunnen we twee grote stromen onderscheiden; een horizontale en een verticale stroom, die elk vraagt om een bepaalde balans. De horizontale liefde handelt over het evenwicht tussen liefde voor het ‘ik’ en liefde voor ‘de ander’. De tweede, de verticale stroom van liefde, kunnen we duiden als de stroom tussen hemel en de mens op aarde. Door ons tegelijk met de geestelijke wereld en de aardse werkelijkheid te verbinden, worden wij de mens die hemel en aarde verbindt en ervaren dit als één werkelijkheid. We ervaren dan iets van de ware mens, de mens-in-wording die hemel en aarde verbindt. Deze twee grote stromen van Liefde willen elkaar ontmoeten in jou, in mij en in élk mens die zich hiervoor opent in het midden van ons geestelijke hart, in de esoterische traditie het hartchakra of de twaalfbladige lotusbloem genoemd. De twaalfbladige lotusbloem ter hoogte van het hart hangt samen met het willen!

Een mens kan worden getransformeerd tot een wezen waarin hemel en aarde weer verenigd zijn en is daardoor ‘brug’, middelaar, tussen hemel en aarde. Steiner relateert de drie grote krachten van denken, voelen en willen aan de drie gebieden van de menselijke gestalte:
– hoofd
– romp (van hals tot middenrif)
– ledematen en stofwisselingsorganen

‘Taal’ is Sanskriet voor ritme. Het ritme van de polsslag en van de vier seizoenen. Net als muziek heeft ook taal een eigen ritme. Pasgeboren baby’s kunnen al na een paar dagen hun moedertaal van een andere taal onderscheiden, puur door het verschil in ritme.

Ook in de muziek is de drieledigheid van de mens beleefbaar. In het denken, voelen en willen tonen zich de melodie, de harmonie en het ritme. Daarnaast is in de toonladder een weg beleefbaar waarin de mens opklimt van zijn eigen grondtoon naar zijn hoger wezen. Daarmee wordt niet zozeer de 13 tonen in Tzolkin bedoeld of de toon van jouw geboortedag energie. Het is je stem die je oefent in een bewuster spreken, handelen, zinvolle gedachtes en meer waarbij je mag uitreiken naar de wereld van de geest. De bloem in het hart waar de magie en de verbeelding meer lichtglans willen brengen in je leven.

Door ons als mens tegelijk met de geestelijke wereld en de aardse werkelijkheid te verbinden, worden wij de mens die hemel en aarde verbindt en ervaren dit als één werkelijkheid. We ervaren dan iets van de ware mens, de mens-in-wording die hemel en aarde verbindt. Oftewel: het hart is de verbinding met Hemel en Aarde.

De aardse tegenhanger van het licht uit de geest is het zonlicht. Zonlicht is de bron van het leven; je zou kunnen zeggen dat de mens uit het licht van de zon zijn levensvonk of levensadem haalt. In de natuur vinden deze processen ook plaats, overal waar we de dubbele ring waarnemen wordt het vrouwelijke herenigt met het mannelijke in de mens.

Tegelijk laat deze poortwachter je geloven dat er iets goed gemaakt kan worden: als ik maar…, dan…Perfectie is voor mij een patriarchaal woord dat alles in tegendeel splitst: zwart of wit. Met oordelen.  Imperfectie strijd met perfectionisme Als je staat in de please-stand die een relatie heeft met de obstakels rondom liefde en relaties in jouw leven en het opereren op de persona, het paradepaardje, de maskerade.

Steeds meer mensen gaan zich herinneren dat we onze gouden plek onder de Goddelijke Zon weer in mogen nemen. Het leven vraagt van tijd tot tijd om een ontwikkelingsstap te zetten. Zonder oordeel. Goed je best doen is een mooi streven, maar….hoe hoog of laag ligt jouw lat…?

Mens-zijn gaat vooral over betrokkenheid, over recht doen en veel minder over dat jij ergens recht op hebt. Mens-zijn is leren omgaan met inperfectie en minder leven met excuses. Imperfectie zorgt voor herkenning. En herkenning zorgt voor verbinding.

Hou het simpel: alles is volmaakt, precies zoals het is!

Dat we een mozaïek zijn, maakt een nieuw antwoord mogelijk op de vraag wat het betekent om mens te zijn.

De Flower of Life, de levensbloem, vertegenwoordigt de energie van het eenheidsbewustzijn, de volgende staat van bewustzijn waarheen de mensheid zich nu in een hoog tempo ontwikkelt/ naar opent; ook wel de nieuwe energie genoemd.

De levensbloem (in het Engels: Flower of life of ook wel Seed of live) is een oeroud verbindend symbool dat overal op de wereld op krachtplaatsen te vinden is en overal dezelfde naam draagt. In oeroude tijden was dit symbool al bekend en wisten alleen ingewijden hiervan de diepere betekenis. In een tijd dat geheime kennis via de beeldtaal werd doorgegeven zien we de Bloem des Levens afgebeeld als aureool (heilige krans om het hoofd geschilderd) Een dubbele kring aan de buitenkant en binnenin zie je vaak bloemetjes getekend en aangeeft dat we hier met een verlicht mens te maken hebben. Tegenwoordig noemen we deze mens Een Wetende en drukt de verbinding met de goddelijke wereld uit. Het heel-al-weten of Kosmisch Bewustzijn.

Het symbool van de Bloem des Levens wordt op aarde ook gebruikt als symbool voor het universele geheugen, de ‘Akasha’ genoemd. De ‘Akasha’ is de naam voor het universele geheugen, het geheugen van ‘al wat is’ – Je kunt je dit voorstellen als een grote onzichtbare bibliotheek, waarin alle informatie over alles wat ooit op aarde was en is, staat opgetekend, iemand als Rudolf Steiner had daar toegang toe. Dit is zo groots als het Universum zelf waar met andere woorden, het hele bewustzijn van de mensheid in besloten ligt. Niets gaat verloren. Het grote universele verband wordt dan ook wel de ‘heilige geometrie’ genoemd. Alles hangt met elkaar samen en vormt een universele eenheid. Dat zien we ook terug in de paniek die ontstaan is rondom het corona-virus. Oeroude herinneringen die opspelen aan eerdere ervaringen worden vermengt met nieuwe informatie. Wie paniek voelt doet er dan ook zeker goed aan te lezen over de Spaanse Griep of de Pest-ziekte die ooit over Europa waaide. Wellicht maak je vanuit jouw familie collectief hier een verbinding mee en kun je die angst afwikkelen door er een realistisch beeld bij te gaan vinden.

Ook is het zinvol om je bewuster te gaan verdiepen in het dierenrijk. De dieren ontwikkelen in toenemende mate hun eigen wilskracht of eigen IK bewustzijn en zullen zich steeds meer gaan verzetten tegen een onwaardige behandeling. Dit brengt met zich mee dat de mens zich meer meer bewust zal gaan worden van zijn/haar taak naar het dier toe en leert steeds meer te luisteren naar de boodschappen die vanuit het dier naar ons toestromen. Dieren dragen bij een ontmoeting altijd een boodschap voor ons mee….en dat raakt vrijwel altijd het speelse en de vreugde van het innerlijke kind. Voel maar….

In onze huidige maatschappij zijn de belangrijkste waarden die we nastreven in een relatie: gelijkwaardigheid, vertrouwen en eerlijkheid. Leggen we de lat daarmee te hoog dan is er sprake van perfectionisme. Perfectionisme ontstaat meestal op jonge leeftijd en kan zich bij jou dus tonen op fysiek, mentaal, emotioneel of spiritueel vlak oftewel in je denken, je voelen en/of in je doen en laten; de wil. Was als kind het lichaam taboe, is het vandaag nooit goed genoeg. “Als je kijkt naar jouw gezin van herkomst, wat heb jij geleerd om daarin met het veld van aandacht om te gaan?”Wat was jouw aandachtsstrategie? We hebben allemaal maniertjes ontwikkeld, maar de vraag is: passen die maniertjes (nog) bij hoe jij van binnen echt bent? Of ben je helemaal niet (meer) zo en doe je deze dingen onbewust? Nadenken over deze vragen geeft je informatie over je eigen functioneren. Ben je een verbeteraar of complotdenken dan is het zinvol bewuster naar dit mechanisme te kijken.

Perfectionisme is een vorm van zelfbescherming en meestal niet van zelfverbetering. Perfectionisme kan ook een overtuiging zijn, er perfect uitzien of perfect leven om afkeuring te minimaliseren. De ervaring leert dat deze houding onvruchtbaar is. Bij perfectionisme gaat het om de wil iets goed te doen, de goede wil als de dirigent van het menselijk handelen. Niet alleen door er zijn voor anderen, maar vooral ook door goed te zorgen voor het eigen lichaam. Het menselijk lichaam als microkosmos is zelf een soort tempel waarin de planeetwezens werkzaam kunnen zijn en om bewustwording vragen hoe jij als mens de verbinding zoekt tussen denken en voelen.

Heb je er weleens bij stil gestaan dat een nieuw en fris gezichtspunt je kan stemmen tot tevredenheid, tot verwarmende dankbaarheid? Zelf noem ik dit ook ‘gelijkmoedigheid’- er is een verbinding gelegd tussen denken en voelen die een nieuwe toegang tot de buitenwereld opent en energie schept voor de toekomst.

Bestaat onze menselijke geest uit een vonk van de Kosmische Zon?

Adam Kadmon door Hildegard von Bingen (1098 – 1179)

Ieder mens is een universum in zichzelf, het centrum of de zon van dat universum is zijn hart, niet zijn hoofd. Zoals de zon het centrale punt is van het zonnestelsel, zo is je hart het centrum van jouw universum. In je hart brandt een vonk van het goddelijk vuur dat de mens maakt en dat hem/haar in staat stelt liefde te voelen voor een ander mens. Een hart dat straalt is als een briljant, warm en licht en ervaren we in de werking van de zon of de flitsen van inzicht. Licht brengende ingevingen die waarheid bevatten ‘pak’ je in eerste instantie met je gevoel; dit is wat ‘innerlijke verlichting’ wordt genoemd.

In onze diepste kern dragen we een vuur, een licht dat verbonden is met het licht in alle mensen. Al deze lichtjes bestaan uit hetzelfde Licht als waaruit de Kosmische Wereldzon (in spirituele zin) bestaat. Deze Kosmische Zon is in alle oude religies en culturen bekend onder vele namen. In de gnosis wordt deze Zon, deze grote goddelijke liefde de Logos genoemd. In de na-christelijke tijd werd deze zonneverering verbonden met de viering van de komst van Christus op aarde. De geboorte van de Kosmische Mens. 

Dit oude weten wordt nu, in deze tijd, heel zachtjes en langzaam zichtbaar gemaakt voor ons mensen. Door de eeuwen heen zijn er altijd weer mensen geweest die deze oude kennis hebben bewaard en hebben vastgelegd. Iemand als Leonardo da Vinci had een enorme kennis van deze sacrale of heilige geometrie. In de Flower of Life liggen de vijf platonische lichamen verborgen  v.l.n.r. de tetraëder, de hexaëder (kubus), de octaëder, de icosaëder en de dodecaëder. Ze staan symbool voor de volgende elementen vuur, aarde, lucht, water en ether. Deze bouwstenen vormen de basis van alles op aarde. Wellicht begrijp je nu meer van het levensbloempatroon gekend als een symbool voor Creatie die de eenheid uit van alle “aparte”objecten. Het bevat alle kennis, zowel mannelijk of vrouwelijk, zonder uitzondering en is zo groots verbonden met gelijke cirkels waar woorden aan verbonden zijn als De Seed of Life en de Egg of Life aangezien het mannelijke en het vrouwelijke alles te maken heeft met de conceptie.

Het grote geheim van de Heilige Geometrie is dat trillingen met muzikale frequenties geometrische vormen aannemen. Ook vormt het de basis voor het tekenen van de merkaba, dat ook de ster tetraëder wordt genoemd.De merkaba is het symbool van het lichtlichaam waar je elders op deze website over kunt lezen.

Elk beginsel, elke creatieve gedachte heeft haar eigen geluidstrilling, haar eigen toon, haar eigen intentie; dit is waar de engelen die de stof scheppen op reageren. De engelen van stof maken allereerst een dubbele beschermende ring om het beginsel; zowel bij het aureool (de heilige krans) als de Flower of Life en ook bij de orbs kun je deze dubbele ring terugvinden. Deze lichtdragers spelen een belangrijke rol bij alle grote veranderingen. En wie heeft nog niet opgemerkt dat overal om ons heen het menselijk gevoelsleven het meest verdicht is geraakt? Er is verzet om het oude en vertrouwde (ook al is het nog zo destructief) los te laten en nieuwe verbindingen met ons hart te gaan leggen.

De stem die uit het hart komt en weet is de stem van het geweten. Maar om die stem goed te kunnen horen heb je wel vaker stilte en rust nodig. Het ‘geweten’ is namelijk niet met ons verstand, met ons denken verbonden. Het bereikt ons via intuïtieve ervaringen in ons hart en deze ervaringen bereiken je alleen als het rustig is in en om jouw heen. Dan kan je met harte-warmte je aura vullen met positieve trillingen en worden de lichtdragers gevuld met licht en vervult worden van het licht dat opgloeit uit de goddelijke vonk binnen in je, dat is de eigenlijke bron van de schepping, van het leven.  Veel van deze oude, mystieke kennis over de mensheid is te vinden in de oude gnostische geschriften.

Tzolkin betekent hoe je stukjes van de Zon kunt begrijpen en bestaat uit het tellen van de kin; dat zon, mens en dag betekent. Werken met de heilige kalender van de oude Maya is als het leren van een nieuwe taal die het licht laat schijnen op wat in de kiem gebleven is (in het onbewuste) op je weg naar meer bewustwording.

Zon, water en bomen; ze hebben ons veel te geven en wij mensen kunnen daar veel van leren.

© Joke  – fluisteralsjeblieft

Natuurlijk leren van de ritmes en wetmatigheden in eigen levensloop

verder lezen:
Natuurwezens door Rudolf Steiner
de ‘vergeten’ krachten in de natuur door Roland Schwaiger en Lieke Dijkstra
Denken vanuit je hart door Marie Thérese Lips (ankertje 298)

5 gedachten over “De Bloem des Levens

  1. fijn Charlotte. Ik had gezien dat jij mij via fb een berichtje stuurde. Reageren lukte niet. Ik deel het via de website verder als blijk van waardering en verbondenheid. Dank. ❤ Joke

   Gedichtje

   sta op de rand van Stilte
   hoor alleen mijn Hart
   vervuld zijn alle Verlangens
   het is Liefde die mij volbracht

 1. Dit artikel schreef zichzelf en blijkt nu geschreven te zijn aan het begin van wat nu corona-tijd wordt genoemd. Corona: een stralenkrans rond een verduisterde zon…… dat is de definitie van het woord corona. De zon staat voor het leven en voor het Ik (vgl. je ‘zonneteken’ in de astrologie). Het leven op aarde is lang verduisterd geweest…. en nodigt ons uit uit vrije wil de verbinding met de natuurlijke en kosmische orde te hervinden.

  Uit vrije wil. Want daar draait het om.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s