Een gids voor deze tijd is volgens mij Rudolf Steiner. Een vernieuwer die zich ook heeft laten inspireren door het achtvoudige pad waarin Gautama Boeddha ruim vierhonderd jaar vóór Christus beschreef hoe je via acht stappen je interesse voor de wereld wakker kunt maken en liefde én mededogen kunt ontwikkelen. Rudolf Steiner (1861-1925) gaf in zijn lezingen aan hoe dit achtvoudige pad gebruikt zou kunnen worden in onze moderne tijd en kan leiden tot geweldloos communiceren. Veel van zijn lezingen worden vertaalt en zijn in het Nederlands toegankelijk geworden.

De acht stappen versterken en ondersteunen elkaar en vormen een scholingsweg die je ook met Tzolkin kunt gaan. Het enige dat nodig is, is geduld, eerlijk zijn naar jezelf en tegelijk met mildheid kijken naar de eigen onvolmaaktheden. Steiner benadrukt dan ook dat je aandacht en zorg moet schenken aan bepaalde innerlijke processen die gewoonlijk zorgeloos en onoplettend worden uitgevoerd.

Er zijn acht van die processen die door elkaar lopen, elkaar voeden en ondersteunen.

De eerste oefening heeft betrekking op het denken.

Al in de tijd van Boeddha ging de scholingsweg van het wakkerste deel in de mens uit: het wakende heldere denkbewustzijn. Bij het achtvoudige pad is het resultaat van het denken belangrijk: de voorstelling die gevormd wordt. Op welke manier maakt de mens, jij dus, je voorstellingen eigen. Het is daarbij van belang bij jezelf te leren waarnemen je begrippen opbouwt en daarbij let op de voorstelling. Iedere voorstelling bevat een boodschap, een ‘bericht’ over de dingen van de buitenwereld. De opgave is om je gedachteleven zo te sturen dat het een getrouwe afspiegeling wordt van de buitenwereld en onjuiste voorstellingen uit je ziel te verwijderen. De reiniging van het astraallichaam begint hier immers datgene waarover een voorstelling wordt gevormd, moet zich zo veelzijdig mogelijk hebben kunnen tonen.

Het mooie is dat als je dit langere tijd beoefend je gaat merken dat je met deze oefening tradities en culturen gaat verbinden, allereerst in jezelf en bij jouw manieren van uiten wat leidt tot de tweede oefening die ook een relatie heeft met je eigen besluiten.

Alleen wie na gedegen onderzoek en grondig overleg tot iets besluit, hoe onbetekenend de kwestie ook mag zijn, kan komen tot het verwijderen van onjuiste voorstellingen. Alles wat gedachteloos handelen is, alle onbeduidende activiteiten wordt hierbij omgezet naar bewustwording van weloverwogen redenen.

Het derde proces betreft het spreken. Alleen wat zin en betekenis heeft over wat je waarneemt leidt tot het juiste spreken en het besluit ieder woord doordacht en in elk opzicht weloverwogen uit te spreken. Vanzelf is het niet de bedoeling dat je je gaat afsluiten van je medemens, maar dat je bewuster omgaat met je woorden. Niet te veel en niet te weinig woorden gebruiken dus.

Het vierde proces omvat het bewust en juist handelen, in het licht van het voorgaande. Als we ons handelen zo proberen in te richten dat het aansluit bij onze medemens en bij gebeurtenissen in onze omgeving onthouden we ons van handelingen die storend zijn of in tegenspraak met datgene wat zich om je heen afspeelt. Het is een oefening om je zo harmonisch mogelijk te voegen in je omgeving, je levenssituatie etc. en te onderzoeken hoe je het beste recht-doet-aan de situatie. Het omvat dus ook het innerlijk wegen van je handelingen en haar gevolgen en deze in uiterlijke handelingen vorm te geven.

De vijfde oefening ligt bij de inrichting van het hele leven. Dat kan alleen als je wilt stilstaan bij de inrichting van het eigen leven. Niets komt tot stand door overhaast handelen maar ook niet door te traag te reageren. Overactiviteit en laksheid halen je uit het ritme waardoor je terecht komt in een anti-ritme, stress dus. Jouw leven is middel om harmonie te creëren tussen de zorg voor je gezondheid, je gewoontes en te gehoorzamen aan de levens-wetmatigheden die de gezondheid bevorderen. Het gaat om de juiste bewegelijkheid.

Bij deze vijfde stap wordt het handelen voortgezet, maar tegelijkertijd zet een beweging naar binnen in. Er treedt een bezinning op:
ben ik vrij in wat ik doe? Wat is op deze plek (hier) en op dit moment (nu) mogelijk? Hoe kan ik innerlijk akkoord gaan met de levenssituatie waarin ik me bevind? Vragen stellen bevordert de wisselwerking tussen hemel en aarde, tussen geest en materie in dit leven en werken op aarde.  In de Griekse mythologie was het de god Mercurius, die als bode de ontmoeting tussen beide werelden bemiddelde…..

Het zesde proces vraagt je bewust te zijn en te blijven van de eigen idealen en het juiste individuele streven. Je toetst hierbij als het ware je vermogens, je kunnen en gedraagt je overeenkomstig deze zelfkennis. Idealen hangen samen met plichten en wie verder durft te kijken dan de waan van de dag of de vereisten van alledag kan inzicht vinden in wat je krachten te boven gaan en niet te laten wat in je vermogen ligt.

Het zevende proces is het streven zoveel mogelijk te leren. Het juiste leren, door geregelde en juiste terugblik op ons leven én de dag, b.v. voor het slapen gaan waar ik al eerder over schreef. Bij de terugblik kun je jezelf leren gadeslaan en de rijke schat aan ervaringen verzamelen waaruit je gaandeweg steeds meer kan gaan putten. Ervaringen die je kunnen helpen bij je besluiten en handelingen zijn behulpzaam bij het uitreiken naar je toekomst door datgene mee te nemen wat van nut is of wat je een volgende keer vollediger wil benutten.

Het achtste proces is regelmatige inkeer, stilstaan bij doel en inhoud van het eigen leven. Van tijd tot tijd zorgvuldig bij jezelf te rade gaan, je levensprincipes toetsen, plichten afwegen en over het leven zelf nadenken. Het zevenjaarsritme is hierbij behulpzaam om je kennis in gedachten te doorlopen en in het licht van de ontwikkeling van de lotus of bloem keer op keer te bekijken of je binnen- en buitenwereld overeenstemt met wat je denkt en zegt. Hoe vaker je dit doet hoe mooier dit vermogen zich ontwikkelt en je waarachtig, oprecht, eerlijk de opbouwende krachten kunt benutten. Afbrekende krachten zijn vanzelf leugenachtigheid, onwaarachtigheid en oneerlijkheid….

Het is van belang te begrijpen dat het minder gaat om de ‘goede bedoeling’ en meer om de werkelijke daad. Het achtvoudige pad is een weg van reiniging en vermenselijking van het astrale lichaam, de ziel en start met het orgaan bij de keel. (de rode Draak, de witte wereldoverbrugger, de blauwe Aap en de gele Krijger resoneren met de keelchakra)  Het zuivert de ziel (astraallichaam) van astrale invloeden, zoals hoogmoed, zorg, angst en twijfel én we leren leren ons vrij te maken van (ver)oordelen en beoefenen het zuiver beoordelen.. (afbeelding komt uit het tijdschrift Pantheon ‘a journal of spiritual art – de tekst gaat onder de afbeelding verder….)

Het achtvoudig pad op deze wijze beoefenen is op de weg van verandering of het omzetten van de leer van liefde en compassie in de daadwerkelijkheid.  Het achtvoudige pad zijn eigenlijk de 8 oefeningen voor innerlijke scholing, zoals geïnitieerd door Boeddha en getransformeerd voor de bewustzijnszielentijd door Rudolf Steiner. Het is dus niet de bedoeling dat je terugkeert naar het pad van Boeddha maar bewust worden van de hogere organen die tot ontwikkeling komen en ons in een bewuste verbinding brengen met de Geest, het Hoger Zelf in de mens. Anders gezegd: De kracht om meer in het NU te zijn en het leven in aandacht ondersteunt onze creativiteit ook in het maken van de juiste keuzes, passend bij het eigen leven.

Bij het achtvoudige pad is het resultaat van het denken belangrijk; het begrijpen van inzichten en willen weten hoe anderen de wereld zien.

Wat is de winst van dit soort oefeningen. De winst is dat het gevoelige keelchakra zich gaat openen waardoor leven in balans mogelijk tot stand kan komen. Hoe merk je dat het keelchakra zich gaat openen. In principe merk je dat het vrouwelijke ontvankelijke, de innerlijke luisteraar die naast die van je engel of je geweten, ook de gedachten van de ander ‘hoort’ en door het mannelijk naar buiten kan worden gebracht. Het mannelijke bewustzijn brengt het vrouwelijke stromen in de vorm, oftewel wat innerlijk waargenomen wordt kan door het beschermende mannelijke op gepaste wijze ge-int en ge-uit worden. Dit is de opmaat voor het openen van het hartchakra en het je veilig voelen in de ontmoeting met de ander.

Balans brengt zuivere klanken voort en het vermogen de juiste en reine woorden te spreken en te weten waar zwijgen de beste optie is. Het keelchakra is bovendien de poort waarlangs ‘Manus’, de Geest in de mens die de bijbel Heilige Geest of Sofia noemt, tot de mens komt en haar begeleidt. Hier ligt de oeroude moederlijke betekenis van water. Uit water komt het leven; de eeuwige bron der liefde.

Het keelchakra wordt zo de verbinder tussen het hogere denken van de mens en de ontwakende liefde in het hart.

In het kort een samenvatting van de 8 innerlijke processen die de ontwikkeling van de 16-bladige lotusbloem helpen ontwikkelen

1 Let op je beelden, je voorstellingen; het zijn berichten over dingen van de buitenwereld en oefen erin je gedachteleven zo te sturen dat het een getrouwe afspiegeling wordt van de buitenwereld en zo je onjuiste voorstellingen verwijdert uit je ziel.

2 Oefen erin minder gedachteloos te handelen en span je in weloverwogen redenen te hebben als je handelt

3 Vermijdt het praten om te praten, het voert je van je weg af. Juist in de omgang met elkaar moet het spreken betekenisvol worden, doordacht.

4 Onthoudt je van handelingen die storend zijn voor anderen of in tegenspraak met wat zich rondom je afspeelt. Voeg je harmonisch in je omgeving en sluit aan bij je medemens en bij gebeurtenissen die nu in jouw leven plaatsvinden en onderzoek zorgvuldig hoe het beste recht gedaan kan worden

5 Richt je leven zo in dat het in overeenstemming is met de natuur, de geest. Overhaast niets en wees niet traag.

6 Toets je vermogens, je kunnen en gedrag. Probeer je taken en je plek te begrijpen en durf verder te kijken dan de vereisten van alledag

7 Probeer een rijke schat aan (ziele) ervaringen te verzamelen en pleeg ze zorgvuldig om raad, blijf lerende onderweg

8 neem voldoende rust en tijd om het innerlijk zich te laten uitspreken in het licht van je levensmissie en zet het in bij het ontwikkelen van levensprincipes; hierbij komt het minder aan op de ‘goede bedoeling’ maar op de werkelijke daad…..

De Nieuwe Hermesstaf

De ontwikkeling van deze Nieuwe Hermesstaf begint bij een bewuste samenwerking van de hogere chakra’s (7e , 6e , 5e en 4e chakra). We worden ons dan bewust ‘ik ben een mensin-wording’, ook wel genoemd ‘de bouw van de menselijke tempel’.

Het keelchakra is een uiterst gevoelig geestelijk orgaan, dat de belangrijkste verbinder vormt tussen het voorhoofd- en het hartchakra.

Daarvoor neem ik je even mee terug naar het denken-voelen-willen, hierover heb ik al veel geschreven en je verbanden aangereikt met de vier kleuren, de vier seizoenen, de vier elementen en het vierledig mensbeeld. Hoe verhoudt zich dit tot de chakra’s en is er een verband te vinden met de 20 zonnezegels. Het antwoord is eenvoudig: ja. Voor nu gaan we wat dieper in op de chakra’s, het artikel beschrijft immers het achtvoudige pad en de opening van het keelchakra, de 16 bladige lotusbloem. Op de afbeelding zie je de kundalini wervelen langs de zeven energiecentra die zich bevinden op de rug van ieder mensenkind.

 

Ons leven geven wij vorm door de bekende drie ik-krachten, het denken, voelen en willen die samen het handelen bepalen. Met hulp van de vier kleuren in Tzolkin kun je jouw relatie tussen de kleuren en de drie ik-krachten onderzoeken, begrijpen en ontwikkelen. Een andere manier is werken met de chakra’s. ‘Chakra’ komt uit het oude Sanskriet en betekent: ‘wiel van Licht’. Ieder mens heeft op de ruggengraat zeven van deze ‘wielen van Licht’. Elk van de zeven chakra’s of energiecentra is verbonden met een specifiek gebied in ons lichaam en verbindt de subtiele levenskrachten-energie met ons fysieke lichaam.

Zijn de chakra’s in balans ‘de wielen van Licht draaien’, dan zijn al onze (vier) lichamen in evenwicht. We voelen ons gezond, kunnen gemakkelijk liefde geven én ontvangen, goed en helder communiceren en ook de juiste keuzes maken in ons leven.

 

 

Chakra’s worden ook wel lotusbloemen genoemd.

De lotusbloem wordt gezien als symbool van de eeuwige vernieuwing van het leven. De prachtige bloem sluit zich ’s avonds en bloeit ’s morgens weer op, zoals de zon iedere avond ondergaat en iedere ochtend weer opkomt. De lotusbloem is een waterplant en wortelt in een moerasachtige bodem, echter zonder dat de bladeren en bloemen er ooit modderig uitzien. Dit is de reden waarom de lotusbloem symbool staat voor zuiverheid. Het zelfreinigende vermogen van de bladeren wordt wel het lotus-effect genoemd. Chakra’s worden wel lotusbloemen genoemd, omdat zij staan voor het zich volledig te kunnen open vouwen. Elke chakra bestaat uit twee delen (radar). Aan de voorkant van het lichaam draait ‘een wiel’ en aan de achterkant draait de tegenhanger. Samen vormen zij één chakra. Chakra’s worden lotusbloemen genoemd, want deze ‘bloemen’ zijn de zintuigen van de ziel.

Een mystieke symboliek is dat de lotusbloem wordt gezien als de toegang tot het universum, het oneindige, het Al.

Chakra’s werken immers ook in paren: het eerste met het zevende, het tweede met het zesde, het derde met het vijfde en het hart als vierde coördineerde alles. Dit maakt duidelijk dat hogere chakra’s niet goed kunnen functioneren wanneer de lagere vervormd zijn.  Hogere kennis gaat ook niet om verering van mensen, het gaat om verering van waarheid en inzicht.

Rudolf Steiner en vele anderen maken ons erop attent hoe belangrijk het is dat we nu zelf die drie grote Ik-krachten mogen her-opvoeden,
dat we zorgvuldig aandacht besteden aan de vorming van de chakra’s en ons hiervan bewust mogen worden met hulp van ons gezonde ego. De wakkere mens ont-wikkelt, of beter gezegd, bevrijdt uit dit ego stapje voor stapje een hoger bewustzijn.

Dit innerlijk ontwaken ervaren velen als een opnieuw geboren worden, gepaard gaande met de nodige barensweeën en pijn.

Het is de zo alles bepalende geboorte van het Hoger Zelf waar in onze tijd alles naar wijst en enkel door het werken aan ons innerlijke zelf dichterbij kan komen. De anderhalve meter maatschappij brengt ons dus ook iets goeds als dit tenminste gepaard gaat met het ontdekken van de diepere betekenis van de chakra’s, alleen zo gaan deze bijzondere organen zich omvormen (transformeren) naar geestelijke zintuigen. Deze geestelijke zintuigen schenken ons nieuwe vermogens, o.a. een gezonde aarding en gronding, groeiende verbinding met de geestelijke wereld, geestelijk waarnemen en voelen en het vermogen tot helder zien, helder horen en helder voelen.

Daar mag je je bijdrage aan geven als je graag ziet dat deze wereld wat liefdevoller wordt, wat leert samen-werken en in compassie hartsopenend naar elk-ander omziet.

© Joke – fluisteralsjeblieft

 

Bron: De weg tot hoger inzicht in hogere werelden, Rudolf Steiner

Tip: Geweldloze Communicatie – Boek van Marshall Rosenberg

3 gedachten over “Het Achtvoudige Pad

    1. Hoi Els, fijn dat je het waarderen kan. Ik ben zo onder de indruk geraakt van de werking van het keelgebied en waar het allemaal werkzaam in is (keel, stem, geluid, schildklier etc) het ‘jezelf uitspreken’ is soms gemakkelijker gedacht dan gezegd. Het is wel middel, dank voor je reactie…. gr. Joke

Reacties zijn gesloten.