Siddharta Gautama werd volgens de boeddhistische leer een boeddha terwijl hij al zittend aan het mediteren was onder de Bodhi-boom. De bodhiboom, de boom van het ontwaken, staat voor het ontwaken in de leer van medelijden en liefde. Deze leer wordt het achtvoudige pad genoemd die inmiddels vernieuwd is. Passend bij onze tijdgeest en cultuur en de ontwikkelingsmogelijkheden van de moderne mens.

Op de weg van bewustzijnsontwikkeling wordt het keelchakra gezien als de verbinder tussen het hogere denken van de mens en de ontwakende liefde in het hart. Met vallen en opstaan en geduldig en daadwerkelijk beoefenen vinden we ook de verbinding met onze eigen goddelijke kern, ons hoger zelf die ook wel de innerlijke Christus of Boeddhanatuur wordt genoemd.

Sophia is gemanifesteerd Bewust Zijn. Ik neem je mee naar de tempel van
de Moeder. Die kun je vergelijken met een boom, de levensboom met de 7 lichten. Het keelchakra bevindt zich vanzelfsprekend rond het keelgebied wat gezuiverd wil worden. 

Het keelchakra, de 16-bladige lotusbloem reikt je acht stappen aan en wordt dan ook het achtvoudige pad genoemd. Ging het in de tijd van Boeddha om het mediteren (zitten onder een boom) mag je nu bewust oefenen, niet om het lijden op te heffen maar om positiever je plek in te nemen. Meer in balans vanuit een gezonde ontwikkeling die zoals gezegd begint bij het openen van het keelchakra. In de bovenbalk van dit artikel vind je meer over chakra’s, de levensboom en je biografische ontwikkeling. 

De acht stappen versterken en ondersteunen elkaar en vormen een scholingsweg voor ieder die een blik mag werpen op de levensloop. Er zijn niet veel mensen aan wie je je biografie vertelt en wanneer je dit gedaan hebt weet je: nu heb ik mijn diepste innerlijk, mijn wezen, laten zien. Gesprekken, maar zeker ook de schrijfoefeningen bieden de meest waardevolle inzichten voor de mens die de eigen identiteit wil vinden. 

De valse identificatie met de dieren zou tot steeds meer onmenselijkheden leiden dan we vandaag al meemaken! 

Wil je aan de slag gaan met de oefeningen voor het keelchakra is het enige wat je nodig hebt, geduld en vooral ook eerlijk zijn naar jezelf. Bij teveel dominantie is mildheid een spiegel die je doet kijken naar de eigen onvolmaaktheden en vaak ook eenzijdigheden in de ontwikkeling. Kijk nog eens naar de levensloop en de zevenjaarsfasen die elders op deze website beschreven staan. Waar zit jouw haakje? 

Er zijn dus acht van die processen die door elkaar lopen, elkaar voeden en ondersteunen.

De eerste oefening heeft betrekking op het denken.

Al in de tijd van Boeddha ging de scholingsweg van het wakkerste deel in de mens uit: het wakende heldere denkbewustzijn. Bij het achtvoudige pad is het resultaat van het denken belangrijk: de voorstelling die gevormd wordt. Op welke manier maakt de mens, jij dus, je voorstellingen eigen. Het is daarbij van belang bij jezelf te leren waarnemen je begrippen opbouwt en daarbij let op de voorstelling. Iedere voorstelling bevat een boodschap, een ‘bericht’ over de dingen van de buitenwereld. De opgave is om je gedachteleven zo te sturen dat het een getrouwe afspiegeling wordt van de buitenwereld en onjuiste voorstellingen uit je ziel te verwijderen. De reiniging van het astraallichaam begint hier immers datgene waarover een voorstelling wordt gevormd, moet zich zo veelzijdig mogelijk hebben kunnen tonen.

Het mooie is dat als je dit langere tijd beoefend je gaat merken dat je met deze oefening tradities en culturen gaat verbinden, allereerst in jezelf en bij jouw manieren van uiten wat leidt tot de tweede oefening die ook een relatie heeft met je eigen besluiten.

Alleen wie na gedegen onderzoek en grondig overleg tot iets besluit, hoe onbetekenend de kwestie ook mag zijn, kan komen tot het verwijderen van onjuiste voorstellingen. Alles wat gedachteloos handelen is, alle onbeduidende activiteiten wordt hierbij omgezet naar bewustwording van weloverwogen redenen.

Het derde proces betreft het spreken. Alleen wat zin en betekenis heeft over wat je waarneemt leidt tot het juiste spreken en het besluit ieder woord doordacht en in elk opzicht weloverwogen uit te spreken. Vanzelf is het niet de bedoeling dat je je gaat afsluiten van je medemens, maar dat je bewuster omgaat met je woorden. Niet te veel en niet te weinig woorden gebruiken dus.

Het vierde proces omvat het bewust en juist handelen, in het licht van het voorgaande. Als we ons handelen zo proberen in te richten dat het aansluit bij onze medemens en bij gebeurtenissen in onze omgeving onthouden we ons van handelingen die storend zijn of in tegenspraak met datgene wat zich om je heen afspeelt. Het is een oefening om je zo harmonisch mogelijk te voegen in je omgeving, je levenssituatie etc. en te onderzoeken hoe je het beste recht-doet-aan de situatie. Het omvat dus ook het innerlijk wegen van je handelingen en haar gevolgen en deze in uiterlijke handelingen vorm te geven.

De vijfde oefening ligt bij de inrichting van het hele leven. Dat kan alleen als je wilt stilstaan bij de inrichting van het eigen leven. Niets komt tot stand door overhaast handelen maar ook niet door te traag te reageren. Overactiviteit en laksheid halen je uit het ritme waardoor je terecht komt in een anti-ritme, stress dus. Jouw leven is middel om harmonie te creëren tussen de zorg voor je gezondheid, je gewoontes en te gehoorzamen aan de levens-wetmatigheden die de gezondheid bevorderen. Het gaat om de juiste bewegelijkheid.

Bij deze vijfde stap wordt het handelen voortgezet, maar tegelijkertijd zet een beweging naar binnen in. Er treedt een bezinning op:
ben ik vrij in wat ik doe? Wat is op deze plek (hier) en op dit moment (nu) mogelijk? Hoe kan ik innerlijk akkoord gaan met de levenssituatie waarin ik me bevind? Vragen stellen bevordert de wisselwerking tussen hemel en aarde, tussen geest en materie in dit leven en werken op aarde.  In de Griekse mythologie was het de god Mercurius, die als bode de ontmoeting tussen beide werelden bemiddelde…..

Het zesde proces vraagt je bewust te zijn en te blijven van de eigen idealen en het juiste individuele streven. Je toetst hierbij als het ware je vermogens, je kunnen en gedraagt je overeenkomstig deze zelfkennis. Idealen hangen samen met plichten en wie verder durft te kijken dan de waan van de dag of de vereisten van alledag kan inzicht vinden in wat je krachten te boven gaan en niet te laten wat in je vermogen ligt.

Het zevende proces is het streven zoveel mogelijk te leren. Het juiste leren, door geregelde en juiste terugblik op ons leven én de dag, b.v. voor het slapen gaan waar ik al eerder over schreef. Bij de terugblik kun je jezelf leren gadeslaan en de rijke schat aan ervaringen verzamelen waaruit je gaandeweg steeds meer kan gaan putten. Ervaringen die je kunnen helpen bij je besluiten en handelingen zijn behulpzaam bij het uitreiken naar je toekomst door datgene mee te nemen wat van nut is of wat je een volgende keer vollediger wil benutten.

Het achtste proces is regelmatige inkeer, stilstaan bij doel en inhoud van het eigen leven. Van tijd tot tijd zorgvuldig bij jezelf te rade gaan, je levensprincipes toetsen, plichten afwegen en over het leven zelf nadenken. Het zevenjaarsritme is hierbij behulpzaam om je kennis in gedachten te doorlopen en in het licht van de ontwikkeling van de lotus of bloem keer op keer te bekijken of je binnen- en buitenwereld overeenstemt met wat je denkt en zegt. Hoe vaker je dit doet hoe mooier dit vermogen zich ontwikkelt en je waarachtig, oprecht, eerlijk de opbouwende krachten kunt benutten. Afbrekende krachten zijn vanzelf leugenachtigheid, onwaarachtigheid en oneerlijkheid….

Het is van belang te begrijpen dat het minder gaat om de ‘goede bedoeling’ en meer om de werkelijke daad. Het achtvoudige pad is een weg van reiniging en vermenselijking van het astrale lichaam, de ziel en start met het orgaan bij de keel.  Het zuivert de ziel (astraallichaam) van astrale invloeden, zoals hoogmoed, zorg, angst en twijfel én we leren leren ons vrij te maken van (ver)oordelen en beoefenen het zuiver beoordelen.. (afbeelding komt uit het tijdschrift Pantheon ‘a journal of spiritual art – de tekst gaat onder de afbeelding verder….)

Het achtvoudig pad op deze wijze beoefenen is op de weg van verandering of het omzetten van de leer van liefde en compassie in de daadwerkelijkheid. Bij het achtvoudige pad is het resultaat van het denken belangrijk; het begrijpen van inzichten en willen weten hoe anderen de wereld zien. Het is een innerlijke scholingsweg met als winst dat je meer in het NU kunt zijn en het leven in aandacht gaat ondersteunen (met je mannelijke kwaliteiten) opdat je creativiteit (je vrouwelijke kwaliteiten) met jouw keuzes. Keuzes die passen bij jouw leven. 

Wat is de winst van dit soort oefeningen. De winst is dat het gevoelige keelchakra zich gaat openen waardoor leven in balans mogelijk tot stand kan komen. Hoe merk je dat het keelchakra zich gaat openen? In principe merk je dat het vrouwelijke ontvankelijke of de innerlijke luisteraar opmerkzaam wordt voor de gedachten van de ander. Je ‘hoort’ en dit maakt het mogelijk je gevoelens te innen én te uiten. 

Dit is de opmaat voor het openen van het hartchakra en het je veilig voelen in de ontmoeting met de ander. Zoals ik al schreef is het keelchakra dé verbinder tussen het hogere denken en de ontwakende liefde in het hart. De reis van hoofd naar hart komt dus allereerst aan bij het keelchakra, de 16-bladige lotus. Acht bladen ontwikkelde je al eerder en in deze tijd mag je stappen zetten om het gehele 16-bladige lotus te helpen ontwikkelen. Dit gaat niet vanzelf, daar is bewuste oefening en een verbindings-gezindheid voor noodzakelijk! 

In het kort  een samenvatting van deze 8 innerlijke processen die de ontwikkeling van de 16-bladige lotusbloem helpen ontwikkelen

1 Let op je beelden, je voorstellingen; het zijn berichten over dingen van de buitenwereld en oefen erin je gedachteleven zo te sturen dat het een getrouwe afspiegeling wordt van de buitenwereld en zo je onjuiste voorstellingen verwijdert uit je ziel.

2 Oefen erin minder gedachteloos te handelen en span je in weloverwogen redenen te hebben als je handelt

3 Vermijdt het praten om te praten, het voert je van je weg af. Juist in de omgang met elkaar moet het spreken betekenisvol worden, doordacht.

4 Onthoudt je van handelingen die storend zijn voor anderen of in tegenspraak met wat zich rondom je afspeelt. Voeg je harmonisch in je omgeving en sluit aan bij je medemens en bij gebeurtenissen die nu in jouw leven plaatsvinden en onderzoek zorgvuldig hoe het beste recht gedaan kan worden

5 Richt je leven zo in dat het in overeenstemming is met de natuur, de geest. Overhaast niets en wees niet traag.

6 Toets je vermogens, je kunnen en gedrag. Probeer je taken en je plek te begrijpen en durf verder te kijken dan de vereisten van alledag

7 Probeer een rijke schat aan (ziele) ervaringen te verzamelen en pleeg ze zorgvuldig om raad, blijf lerende onderweg

8 neem voldoende rust en tijd om het innerlijk zich te laten uitspreken in het licht van je levensmissie en zet het in bij het ontwikkelen van levensprincipes; hierbij komt het minder aan op de ‘goede bedoeling’ maar op de werkelijke daad…..

De Nieuwe Hermesstaf

De ontwikkeling van deze Nieuwe Hermesstaf begint bij een bewuste samenwerking van de hogere chakra’s (7e , 6e , 5e en 4e chakra). We worden ons dan bewust ‘ik ben een mensin-wording’, ook wel genoemd ‘de bouw van de menselijke tempel’.

Het keelchakra is een uiterst gevoelig geestelijk orgaan, dat de belangrijkste verbinder vormt tussen het voorhoofd- en het hartchakra.

Op de afbeelding zie je de kundalini wervelen langs de zeven energiecentra die zich bevinden op de rug van ieder mensenkind.

Chakra’s worden ook wel lotusbloemen genoemd.

De lotusbloem wordt gezien als symbool van de eeuwige vernieuwing van het leven. De prachtige bloem sluit zich ’s avonds en bloeit ’s morgens weer op, zoals de zon iedere avond ondergaat en iedere ochtend weer opkomt. De lotusbloem is een waterplant en wortelt in een moerasachtige bodem, echter zonder dat de bladeren en bloemen er ooit modderig uitzien. Dit is de reden waarom de lotusbloem symbool staat voor zuiverheid. Het zelfreinigende vermogen van de bladeren wordt wel het lotus-effect genoemd. 

Chakra’s werken, net als in de zevenjaarsfasen,  immers ook in paren: het eerste met het zevende, het tweede met het zesde, het derde met het vijfde en het hart als vierde coördineerde alles. Dit maakt duidelijk dat hogere chakra’s niet goed kunnen functioneren wanneer de lagere vervormd zijn. 

Hogere kennis gaat niet om verering van mensen, het gaat om verering van waarheid en inzicht. Waarheidsvinding en rechtvaardigheid maken je ‘wakker’. De wakkere mens ont-wikkelt, of beter gezegd, bevrijdt uit dit ego stapje voor stapje een hoger bewustzijn.

Dit innerlijk ontwaken ervaren velen als een opnieuw geboren worden, gepaard gaande met de nodige barensweeën en pijn. Het is de zo alles bepalende geboorte van het Hoger Zelf waar in onze tijd alles naar wijst en enkel door het werken aan ons innerlijke zelf dichterbij kan komen. 

In onze menselijke levensloop dienen zich keer op keer momenten aan waarop keuzes gemaakt moeten worden. Ik hoop dat het achtvoudige pad je bemoedigd en positiviteit schenkt die nodig is voor het uitspreken van jezelf.

Alleen zó kun je gezien worden en h*erkend….

© Joke  http://www.fluisteralsjeblieft.nl

leestips: De weg tot hoger inzicht in hogere werelden, Rudolf Steiner Geweldloze Communicatie – Boek van Marshall Rosenberg en de tips en tools die je vinden kunt in de bovenbalk van de website en bovenaan dit artikel geopend kunnen worden. Ook vind je daar de weg om met mij in contact te komen…..

3 gedachten over “Het achtvoudige pad

    1. Hoi Els, fijn dat je het waarderen kan. Ik ben zo onder de indruk geraakt van de werking van het keelgebied en waar het allemaal werkzaam in is (keel, stem, geluid, schildklier etc) het ‘jezelf uitspreken’ is soms gemakkelijker gedacht dan gezegd. Het is wel middel, dank voor je reactie…. gr. Joke

Reacties zijn gesloten.