In het vertellen en beluisteren van het levensverhaal staan de drie tijdsdimensies (verleden-heden-toekomst) op een meerduidige manier tot elkaar in relatie. Vandaar ook dat de drieslag verleden, heden en toekomst veel verwantschap kent met die andere drieslag: denken-voelen-willen of zo je wil hoofd, hart en handen.
Ieder mens heeft een biografie. Opnieuw ontdekken hoe denken, voelen en willen op elkaar afgestemd kunnen worden en hoe daardoor de eigen regie versterkt wordt, geeft iemand het stuur terug in handen.

Dit komt niet alleen onze relaties ten goede, maar ook onze eigen innerlijke balans. Het woord relaties mag je wat groter zien dan je tot nu toe wellicht gewend bent. Relaties omvat niet alleen een partner, kinderen en ouders. Overal waar uitwisseling van energie plaats vindt, is sprake van een relatie. Communicatie is een belangrijk aandachtspunt. Het gaat er meer om dat je van hart tot hart met elkaar kunt communiceren. Dat gaat niet vanzelf en vergt vaak veel zelfkennis en inzicht in het projectie mechanisme. Om mij heen ontwaar ik een groeiende tendens naar gelijkwaardigheid. Dit zijn onze dragende contacten. Onder deze prachtige afbeelding kun je verder lezen….

Het is en blijft van belang de wetmatigheden en ontwikkelingsfasen te leren onderscheiden en elkaar te kunnen h*erkennen. Niet alleen jijzelf, ook de ander en elke groep gaat door deze fasen heen. Ook organisaties maken een ontwikkeling door. Aan de vooravond van de Tweede Kamerverkiezing in een tijd waarin uitgangspunten meer en meer zwart-wit worden neergezet meen ik er goed aan te doen de mannelijke en vrouwelijke oerprincipes onder de aandacht te brengen.

Allereerst: de psyche of ziel van de man en die van de vrouw blijken totaal verschillend te zijn, ja. Zelfs tegengesteld. De centrifugale en centripetale kracht. Dit artikel kun je op de website zelf terug lezen.

Wist je dat ons woord ‘school’ van het Griekse woord scholè komt, dat ‘rust’ of ‘nietsdoen’ betekent? Rust is een voorwaarde voor het denken en ik hoop dat je je momenten kiest waar je je gedachten zo kunt gaan ordenen voor het eigen menselijk leerproces; dat is immers de enige macht die je bezit. Steeds zuiverder het mannelijke en het vrouwelijke principe in onszelf leren uitbeelden op jouw bescheiden wijze is een grote kunst in deze tijd.
Er zijn centrifugale (vrouwelijk) en centripetale (mannelijk) krachten en meestal hebben we een mengvorm. In de mate waarin mannen en vrouwen zich in de loop van hun persoonlijk leven ontwikkelen en bewust worden van de in henzelf verborgen eigenschapen van de andere sekse en ontplooien worden zij een ‘heler’ mens. Is er het vermogen om naar elkaar te luisteren en elkaar te begrijpen, dan kun je gaandeweg in de fase komen waarin je het ego-pantser kunt gaan afleggen.

Als je bovenstaande tot je door laat dringen wordt duidelijk dat wij mensen neigen tot een zekere eenzijdigheid. Hoe wordt je nou je eigen eenzijdigheid bewust en vooral ook is het mogelijk jezelf bewust te worden wanneer en in welke situatie die eenzijdigheid zich tegen je keert en je dus eigenlijk beter kunt overschakelen naar het andere uiterste?

De vraag die ik in dit artikel mezelf en jou als lezer stelt is deze. Waar en in welke situatie gebruik je vooral je mannelijke kant en waar vooral je vrouwelijke kant en ben ik al in staat bewust over te schakelen van de ene kracht naar de andere kracht al naar gelang de situatie.
Heel bewust kies ik ervoor over krachten te schrijven, archetypen, die een belangrijke rol in ieder van ons spelen. Het mannelijke en het vrouwelijke of zo je wil yin en yang of dag en nacht. Allemaal hebben we ervaringen, oer ervaringen die een grote rol spelen in ons dagelijkse leven. Nu wellicht wel meer dan ooit, vanwege het thuiswerken en kinderen die niet naar school gaan maar online les krijgen. Dit brengt ook de vraag met zich mee of je een mens bent die eerder te goed van vertrouwen is of wellicht in eerste instantie wat wantrouwend reageert op andere mensen.

De verschillen tussen man en vrouw (of liever: tussen het mannelijke en het vrouwelijke) komen allereerst sterk naar voren. De mannelijke overtuigingskracht, vaak samengaand met logica en wetenschappelijke argumenten staat dan maar al te vaak tegenover de vrouwelijke verbindende kracht die voornamelijk sociale en relationele problemen wil oplossen.

Om op al deze vragen die leven in onszelf is het zinvol te kijken naar de volgende drie krachten en te ontdekken welke het meest onuitgesproken in jou leeft en welke het meest uitgesproken in je leeft. Kortom: ben je een gevoelsmens, een wilskrachtig mens of meer een denker en welke starre eenzijdigheden heb je in jezelf te doorbreken door wat meer de tegenovergestelde kant van jouw eenzijdigheid kansen te bieden.

Belangrijk is dat je hier zonder oordeel naar gaat kijken. Karaktereigenschappen zijn nooit verkeerd. Wel is het zo dat je er iets goeds mee kan doen maar ook iets kwaads. Luisteren naar het nieuws kun je dat waarnemen en leren zien dat het kwade eigenlijk op het verkeerde moment het heft in handen neemt.
Denken, voelen en willen ontwikkelen zich ook in de tijd. Als kind ontplooien we eerst onze wil, daarna ons gevoel en ten slotte ons denken. In het biografische ritme van elk mens zijn maansknoop constellaties ook verbonden met denken-voelen-willen. Over deze werkzaamheid hoop ik dit jaar meer te kunnen schrijven en ook hoe je dit in je eigen geboortegolf kunt leren aflezen.

Hoe herken je nu het ego? Het ego bestaat uit krachten en eigenschappen die de verschillende planeten ons hebben meegegeven toen we afdaalde naar de aarde om geboren te worden. Nu begrijp je wellicht beter de opgave. Je kunt immers verschillende dingen doen met die karakter eigenschappen; daar ben je vrij in.

Wie een stapje verder gaan kan ook aandacht schenken aan de vraag hoe we ons ego kunnen beïnvloeden en ons leven een positieve wending kunnen schenken. Dat antwoord is eigenlijk snel gevonden. Je bewust worden van je ego en van de manier waarop jouw ego werkt oftewel waar ga jij als het ware kopje onder en blijf je hangen in emoties. Corona gerelateerd thuiswerk, lukt het jullie?

Politieke organisaties vallen volgens mij onder de ideële organisaties. Bij Ideële organisaties blijft alle aandacht gericht op het bovenpersoonlijke: het realiseren van de overtuiging, het ideaal, de waarheid waaraan het individuele ondergeschikt is. Eenheidsidealen slaan vaker de ik-ontwikkeling over en zien zichzelf als hoeder van het ideaal. Het ontbreekt aan een heldere visie en langetermijnbeleid.

Zij volgen de vrouwelijke ontwikkeling.
Dit laat maar weer eens zien dat ontwikkelingsprocessen in ons persoonlijk leven en in relatie niet toevallig zijn. Ze laten zien dat daarin een geheimzinnige diepere wijsheid werkt die niet alleen met alles in samenhang brengt maar ook zin en betekenis geeft.

Ieder mens heeft beide stromen in zich

Taal beeldt namelijk vormkracht uit en het mannelijk principe is daaraan gekoppeld. In de psychologie wordt taal gegeven en ‘een relationeel zelf’ omschreven als vrouwelijk. Dat wil zeggen een ik- of zelfgevoel, ook ego genoemd, dat zich vooral in relatie tot anderen beleeft. Anders gezegd, het vrouwelijke kijkt naar zichzelf door de ogen van andere mensen en streeft er voortdurend naar de verbinding met de omgeving te behouden. Mogelijk ligt hier ook het antwoord op de vraag wat het toch maakt dat vrouwen soms grote moeite hebben om bijvoorbeeld rekening te houden met vormen van ordening. Het gevoelsmatig willen reageren en zelf wel voelt wanneer iets aan de orde is. Het weigeren om heilzame ordening van buiten aan te nemen is deel van de chaos. Anderzijds kan het mannelijke, gewend om beleidsmatig en vooruitstrevend te zijn grote moeite hebben om de pas in te houden en te voelen wat ze aan het realiseren zijn.

Ieder mens beschikt over drie grote ik-Krachten die we kennen als denken, voelen en willen. Leven we nog grotendeels in onbewustheid, dan worden deze krachten primair door de gewone zintuigen geprikkeld en handelen we veelal vanuit het ego. Wie de eenzijdigheid in zichzelf op het spoor komt kan ook gaan merken dat het denken, voelen en willen zich gaat omvormen en verhogen tot nieuwe vermogens. Rudolf Steiner noemde deze vermogens imaginatie, inspiratie en intuïtie die weer in het denken tot leven komen in drie fasen in de volgorde van de imaginatie, de inspiratie en de intuïtie. ‘De trappen van het hoger bewustzijn’ noemt hij ze. De mens die door kennis en ervaring in staat is de ander net díe vraag te stellen of dat inzicht te geven die deze op dat moment nodig heeft. In onze tijd staan we nog helemaal onderaan deze trap. Keuzes maken en elkaar bevragen is daarom zo mooi….

Het blijkt niet alleen leuk te zijn, maar ook de stappen van denken, voelen en willen in onszelf te leren kennen. Zelfinzicht. Veel chaos komt voort uit het omkeren van deze volgorde of van het vermengen (dus niet onderscheiden) van dit soort wetmatigheden.
Dat is wat momenteel gebeurt. Wat we een gevoel noemen, is maar al te vaak een oordeel, en wat we een gedachte noemen is vaak niet meer dan een mening en beiden worden in hoge mate bepaald door de idealen die we koesteren, door datgene wat we willen.
Hetzelfde geldt voor de imaginatie, de inspiratie en de intuïtie: we moeten ze duidelijk van elkaar onderscheiden en we moeten ze één voor één ontwikkelen. Het vrouwelijke ‘water’ en het mannelijke ‘zout’ zijn samen de bekroning van het leven.

Tenslotte.
In zeer veel tradities wordt uitgegaan van de gedachte dat in de eerste helft van ons leven de opgave centraal staat om ons met de aarde vertrouwd te maken en een eigen plaats op aarde in te leren nemen. Milieuvraagstukken die door jongeren aangedragen worden hebben zeggingskracht. Beluister hen!
In het tweede deel van ons leven worden we uitgenodigd onszelf tot ontwikkeling te brengen oftewel te groeien in inzicht, wijsheid en milde liefde. De ouder wordende mens is waarachtig geen ‘dor hout’.

Materie en geest houden van elkaar…..

Biografiekunst dient je zelfinzicht. Het terugkijken op je leven kan je een rode draad laten zien. Biografie kan dan ook niet alleen maar het vluchtig bekijken wat er geschreven staat. De rode draad mogen we zelf spinnen door actief zelf aan de slag te gaan, immers iedere situatie draagt de mogelijkheid tot ik-wording in zich. De vraag is dan ook: wat wil er uit deze ‘crisis’ of verlieservaring ontstaan. Meestal kun je pas achteraf, vanuit een ruimere blik, gemakkelijker het beginpunt vinden waar de crisis in de rode draad of de rode draden als het ware verknoopt zijn geraakt. Zo bezien heeft iedere crisis zin en elke ontmoeting zicht geven op de inhoud van onze beslissingen. Het dagelijkse leven kan zo hanteerbaarder zijn; je kunt een medemens ontmoeten en anders leren kennen en andere vragen stellen.

Het advies is dan ook. Noteer jouw belangrijkste levenservaringen (keerpunten, hoogte-en dieptepunten) op de tijdslijnen die je doorheen mijn schrijven in je opkomen. Zo ontstaat als het ware jouw partituur.

© Joke
biografisch advieswerk

2 gedachten over “Op zoek naar de rode draad in je leven

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s