Het vierledig mensbeeld, waarin de mens wordt beschreven in vier wezensdelen: fysieke lichaam, etherlichaam, astrale lichaam en ik-organisatie is een wat zorgvuldigere omschrijving van wat de meeste mensen wel kennen als lichaam, ziel en geest.

Het vierledig mensbeeld sluit nauw aan bij de vier elementen: aarde, water, vuur en lucht. In de voorchristelijke Mysteriën kende men de vier grote beproevingen: de vuur-, water-, lucht- en aardeproef in relatie tot het minerale, planten, dieren en mensenrijk.

In het biografisch werken gebruiken we de herinnering als een instrument om meer zicht te krijgen op het leven dat achter ons ligt. De schatkamer van ons geheugen brengen we innerlijk in beweging bij het onderzoeken van de tijd en ons antwoord daarop. Omgekeerd kun je ook ontdekken dat je met vragen leeft die om een antwoord vragen. Plato, de leermeester van Aristoteles, reikt ons de helpende hand. In ons geheugen, zo leerde hij, bevinden zich latente vormen van ideeën die als kennis in onze ziel zijn geplant. Dit verwijst naar de ware innerlijkheid van de mens die ligt opgeborgen in ons geheugen. In de mystieke traditie is het een algemeen aanvaard beeld – het komt ook tot uiting in ons woord her-innering –

Daar waar het gewone bewustzijn zich voornamelijk naar buiten richt en naar de toekomst, keert herinnering zich naar de bron van het innerlijk leven. Op de weg naar binnen plaatst de herinnering je ervaringen in een nieuwe tijdsstructuur. Anders gezegd: de tijd verwijdert ons voortdurend van onze oorsprong, de herinnering leidt ons terug naar die oorsprong.

Het vierledig mensbeeld gaat uit van vier organisatieprincipes, wezensdelen, dimensies of gelaagdheden genoemd die in ieder mens werkzaam zijn en elk een eigen innerlijke dynamiek en kwaliteit hebben. Ze staan voortdurend in proces met elkaar, ‘gestalt’. Kort gezegd kun je ze zo leren onderscheiden: Een fysiek lichaam; zintuiglijke waarnemingen. Een ether- of levenslichaam; hierin leven je herinneringen. Een astraal lichaam; hier bevinden je emoties en driften en lager (concreet) denken en je impulsen. Het impulsieve handelen.

Een geestelijk lichaam, dit is je hoger bewustzijn met hoger (abstract) denken en wordt je IK genoemd. De kapitein op het schip van jouw denken, voelen en willen.

Met het fysieke lichaam (het fysieke veld) maakt de mens deel uit van de wereld. Dit deel van de mens komt overeen met de minerale wereld (stenen en mineralen). Het bijbehorende element is het element aarde.

Het fysieke, zichtbare lichaam is doortrokken van het etherlichaam (het vitale veld), wordt ook wel levenslichaam genoemd. De kwaliteit van het etherlichaam komt tot uitdrukking in de gezondheidssituatie van een mens. Maar ook gedachten, gewoonten en herinneringen ontstaan door het etherlichaam. Het is ongeveer een centimeter groter dan ons fysieke lichaam en wordt gevoed door het zgn. Zilveren Koord. Het bijbehorende element is het element water.

Het fysieke lichaam en etherlichaam worden omhuld en doortrokken door het derde lichaam, het astrale lichaam (het emotionele veld), ook wel waarnemingslichaam genoemd. Het is het gebied van de ziel, het gebied van emoties, driften en begeerten. Het geeft de mens een binnenwereld. Het bijbehorende element is het element lucht.

Dat wat onze aardse verschijning de geest geeft, het hoger Ik, het IK BEN is de onschendbare, onsterfelijke en unieke in zichzelf perfecte goddelijke vonk. Het is dat grootse en tegelijkertijd piepkleine onderdeeltje van het Al-bewustzijn dat jij bent. Dit is

Even terugkijken op je leven geeft inzicht op het vooruitkijken….

Door allereerst te kijken naar het grondpatroon van de reeks van zevenjaarsfasen ziet er als volgt uit: – 3 maal 7 jaar (0 21 jr.) voor de lichamelijk/psychische ontwikkeling; – 3 maal 7 jaar (21 42 jr.) voor de ziele-ontwikkeling van de mens, en – 3 maal 7 jaar (42 63 jr.) voor de ontwikkeling van de geest in de mens.

Terugkijkend op de weg die al achter ons ligt helpt ons om afstand te nemen van onze verhalen en kunnen we ons meer openen voor universele wetmatigheden. Het verhaal wordt draaglijk. Zodra ‘iets’ in het bewustzijn mag komen worden zij onze beste kansen op rijping, rijpen aan je vragen en gaandeweg antwoorden oogsten.

1 – 7 jaar: opbouw fysieke lichaam (wilskrachten)
7 – 14 jaar: opbouw etherische lichaam (voelen)
14 – 21 jaar: opbouw astrale lichaam (denken)

21 – 28 jaar: opbouw gewaarwordingsziel (innerlijke bewustwording)
28 – 35 jaar: opbouw verstands- en gemoedsziel (het ordenende denken)
35 – 42 jaar: opbouw bewustzijnsziel (de essentie bewust worden)

42 – 49 jaar: keuzejaren: je wordt of onbaatzuchtig, of een tiran.
Spiegelt fase 14 – 21 jr.

49 – 56 jaar: jaren van wijsheid, dankbaarheid en harmonie.
Spiegelt fase 7 – 14 jr.

56 – 63 jaar: fysiek lichaam wordt brozer: geestelijke krachten
belangrijker. Intuïtie! 0 – 7 jr – verbindt lichaam en geest!

63 – 70 jaar: Laat het kind in je opstaan; laat goedheid van je
uitgaan; leef in verwondering.

70 – 77 jaar: Laat schoonheid van je uitgaan, straal rust uit en
medeleven.

77 – 84 jaar: Wees rechtvaardig en wees je bewust van de zin van
je leven.

© Joke – fluisteralsjeblieft