De eerste 21 jaar staan meer in het teken van groei en ontwikkeling van het fysieke lichaam, het etherlichaam en het astraallichaam. Hierbij speelt de opvoeding een belangrijke rol. De tweede 21 jaar staan meer in het teken van groei en ontwikkeling van de menselijke ziel, waarbij ook de ziel in drie geledingen beschreven kan worden, n.l. gewaarwordingsziel, verstands-/gemoedsziel en bewustzijnsziel. Bij de ontwikkeling hiervan speelt de zelf-opvoeding een belangrijke rol. De derde 21 jaar staan meer in het teken van groei en ontwikkeling van de menselijke geest, waarbij de persoonlijke ontplooiing van wezenlijk belang is. De vierde 21 jaar tenslotte staan meer in het teken van de reflektie van het leven, waarin gezocht kan worden naar de essenties van het leven.

Een normale biografie van een mens beslaat dus ongeveer 84 jaar.                                                                                                                      Eerder sterven betekent vroeg sterven. Later sterven betekent oud worden.

Zicht op de zevenjaarsfasen in je leven

1 – 7 jaar: opbouw fysieke lichaam
7 – 14 jaar: opbouw etherische lichaam
14 – 21 jaar: opbouw astrale lichaam

21 – 28 jaar: opbouw gewaarwordingsziel
28 – 35 jaar: opbouw verstands- en gemoedsziel
35 – 42 jaar: opbouw bewustzijnsziel

42 – 49 jaar: keuzejaren: je wordt of onbaatzuchtig, of een tiran.
Spiegelt fase 14 – 21 jr.

49 – 56 jaar: jaren van wijsheid, dankbaarheid en harmonie.
Spiegelt fase 7 – 14 jr.

56 – 63 jaar: fysiek lichaam wordt brozer: geestelijke krachten
belangrijker. Intuïtie!  spiegelt fase 0 – 7 jr.

63 – 70 jaar: Laat het kind in je opstaan; laat goedheid van je
uitgaan; leef in verwondering.

70 – 77 jaar: Laat schoonheid van je uitgaan, straal rust uit en
medeleven.

77 – 84 jaar: Wees rechtvaardig en wees je bewust van de zin van
je leven.

Eerlijk kijken naar jezelf houdt ook in dat je naar binnen kijkt en je bewust maakt of je de opgave vervult van de zevenjaarsfase waarin je nu verkeert. Je kunt daarbij de jaarthema’s en je jaardrager in Tzolkin opzoeken en je inzichten vergroten in wat aan de orde was. Belangrijk is dat je dit plaatst binnen het geheel van je eigen geboortegolf en kennis hebt ontwikkelt van b.v. je karma en het archetype van de schaduw en weet hebt van de jouw omringende zegels zoals verbeeld in de afbeelding hiernaast. Ook inzicht in je bewustzijnszegels per familie geeft veel inzicht; daarover mag je contact met mij opnemen.

 

Persoonlijk gaat elke mens op zijn eigen manier met deze mogelijkheden om en componeert daarmee het muziekstuk van zijn leven. Het past ons niet om zo’n muziekstuk te veroordelen, maar wel om elkaar bij het uitvoeren ervan te ondersteunen.

 

© Joke – fluisteralsjeblieft