Alles in het universum beweegt voortdurend, verandert en werkt volgens kosmische wetmatigheden. Als mens hebben wij de keuze volgens deze wetmatigheden te handelen of er juist tegen in te gaan. Om te weten wat je kiest is het belangrijk om inzicht te vinden in de keuze die het leven-zelf je voorlegt. Ritmes in de mens vindt haar oorsprong in de betekenis van ritmes in ons leven.

Het hele leven verloopt in ritmes

De Grieken deelde het leven van de mens al in tien fasen van zeven jaar in. Dit worden de Hebdomaden genoemd; de Etrusken kenden zelfs twaalf Hebdomaden en deze indeling heeft grote invloed gehad op de westerse cultuur. De twaalf zegels in je geboortegolf vertellen je het hele verhaal en het getal 13 ondersteunt je een frequentie-verschuiving te kunnen laten plaatsvinden naar een duidelijke richting waarin de volgende stap kan worden gezet.  De tweede groep of cyclus van 4×13 jaar is voor het begrijpen van de geest; eerst incarneren op aarde dus en dit is bepalend voor de tweede cyclus bezien vanuit de twee 4×13 fasen in de Maya filosofie. Bij het biografisch advieswerk kijken we naar de drie grote fasen om het behapbaar te kunnen maken.

 

De drie grote fasen in het leven zijn al vanaf oudsher bekend en worden wel als de lente, zomer en herfst van het leven beschouwt. De drie grotere fasen kunnen ieder in drie kleinere fasen worden onderverdeeld. Daardoor ontstaan de perioden van zeven jaar die net als de drie grote fasen al in de oudheid bekend waren als de zevenjaarsperioden in de levensloop en door Rudolf Steiner opnieuw geactualiseerd is. Het denken-voelen-willen krijgt een plek.

 

In de eerste zeven jaren is het leergedrag van het kind voornamelijk door nabootsing, dit wordt het grondpatroon voor zijn leven. Kinderen worden in deze jaren zeven keer zo zwaar. De wil ontwaakt. 

In de volgende zeven jaar wordt het etherisch lichaam geboren en dan krijgt het kind zijn gebit. Het voelen ontwaakt en je merkt dat aan het feit dat de kinderen snel bewogen zijn en meeleven met anderen. Ze kiezen naast hun ouders ook idolen buiten hun gezin of familie.
Van 14 – 21 jaar is de derde geboorte en in het astrale lichaam ontwaakt het denken.
Kinderen kunnen nu zaken overwegen. Emoties en seksualiteit komen vrij.

 

De ziel wordt gevormd na drie ontwikkelingen:
Van 21 – 28 jaar, de ervaringsziel  Deze wordt gekenmerkt door sterke impulsen, waarin de ervaringen centraal staan. Hierdoor groeit de ziel en de wilskracht wordt groter. Oftewel het fysieke én het emotionele niveau wordt samengebracht!
Van 28 – 35 jaar wordt de verstandsziel geboren. In deze fase worden de ervaringen door nadenken in inzicht omgezet.
Van 35 – 42 jaar wordt de bewustzijnsziel ontwikkeld. In deze fase komen er vragen op als: waarom leef ik, wat is mijn opgave, wie zijn mijn ouders? Met het zoeken naar antwoorden op deze vragen begint de weg naar binnen.

De verdere ontwikkeling is pas mogelijk als de mens zijn bewustzijnsziel heeft ontplooid!!!!

Tot de bewustzijnsziel is er een verschil tussen man en vrouw merkbaar, daarna worden ze gelijk aan elkaar. Vanaf de ontwikkeling van de bewustzijnsziel word je ook meer bewust dat het mannelijke en vrouwelijke in jezelf zit.

 

Het menselijk gedrag wordt bepaald door het samenspel tussen denken, voelen en willen.

Met de inzichten van het vierledig (of het negenledig)  mensbeeld kunnen we  tot drie psychische vermogens van de menselijke ziel  (de cirkel van Ix Chel) komen, nl.

Bovenpool – denken/voorstellen – verleden
Middenpool – voelen/emotioneel uiten – heden
Benedenpool – willen/handelen – toekomst

Denken-voelen-willen ofwel redeneren, beleven en handelen, samengevat in  ‘hoofd – hart en handen’ of de buik-hart-hoofd integratie is een bewegelijk, steeds veranderend geheel. Maar wanneer één van de gebieden overheerst of juist verzwakt is kunnen er problemen optreden, die vaak te relateren zijn aan de generaties voor ons; de taboes en verdrongen van onze voorouders en leiden tot familiegeheimen die doorwerken vaak zonder dat wij dit in de gaten hebben. Ook wanneer de drie gebieden niet goed samenwerken, kan dit tot disbalans en problemen leiden.

Heb je weleens uitgezocht waar de vier kleuren in jouw geboortegolf en de daarbij behorende tonen mee verbonden zijn, zo niet neem eens contact met mij op. Het verheldert vast en zeker en het werken met het ritme van Tzolkin krijgt daardoor meer betekenis voor je.

Zicht op de zevenjaarsfasen in je leven met inzicht in Tzolkin is verbonden aan de vier kleurenfase van elk 13 jaar. Een seizoen verandert nooit op één dag, zo ook de ontwikkelingsfasen niet. Inzicht in de vier kleuren zoals die voor jou toepasbaar zijn is van groot belang bij het begrijpen. Wel volgen we allemaal het (gedeeltelijke) spirituele, fysieke, emotionele, mentale om de spirituele fase af te ronden rond je 52e.

1 – 7 jaar: opbouw fysieke lichaam
7 – 14 jaar: opbouw etherische lichaam
14 – 21 jaar: opbouw astrale lichaam

21 – 28 jaar: opbouw gewaarwordingsziel
28 – 35 jaar: opbouw verstands- en gemoedsziel
35 – 42 jaar: opbouw bewustzijnsziel

42 – 49 jaar: keuzejaren: je wordt of onbaatzuchtig, of een tiran.
Spiegelt fase 14 – 21 jr.

49 – 56 jaar: jaren van wijsheid, dankbaarheid en harmonie.
Spiegelt fase 7 – 14 jr.

56 – 63 jaar: fysiek lichaam wordt brozer: geestelijke krachten
belangrijker. Intuïtie!  spiegelt fase 0 – 7 jr.

63 – 70 jaar: Laat het kind in je opstaan; laat goedheid van je
uitgaan; leef in verwondering.

70 – 77 jaar: Laat schoonheid van je uitgaan, straal rust uit en
medeleven.

77 – 84 jaar: Wees rechtvaardig en wees je bewust van de zin van
je leven.

 

Spiegelleeftijden
42-49 jaar spiegelt de leeftijd van 14- 21 jaar, de ontwikkeling van de geest begint en bij het kind zie je juist een weg groeien van de geest.
49 – 56 jaar spiegelt de 7-14 jarigen. In de derde fase van de ontwikkeling van de geest zie je dat deze ouderen goed aanvoelen wat er in een kind tussen 7en 14 jaar gebeurt.
56 – 63 jaar spiegelt de 1-7 jarigen. Bij vrouwen zie je vaak dat ze zich in deze fase gaan ontplooien, want de rol van moeder en vrouw wordt minder overheersend. Zij kunnen nu keuzes maken om hun niet geuite mogelijkheden alsnog te beleven.

Persoonlijk gaat elke mens op zijn eigen manier met deze mogelijkheden om en componeert daarmee het muziekstuk van zijn leven. Het past ons niet om zo’n muziekstuk te veroordelen, maar wel om elkaar bij het uitvoeren ervan te ondersteunen. De eigen geboortetoon geeft aan wanneer jij in welk ontwikkelingsniveau aankomt en als je hier kennis van hebt kun je de brug slaan naar de koppeling met de chakra’s en de Boventoon verbinding (waar vaak de blokkades zichtbaar worden) gevonden kan worden in relatie tot de planeten in de dierenriem waar de 2×10 zonnezegels een verbinding mee maken. Stel je vragen….

Tzolkin helpt je her-inneren……

© Joke – fluisteralsjeblieft

Natuurlijk leren van de ritmes en wetmatigheden in eigen levensloop